Klientu portāls elektrum.lv

Vides politikas pamatprincipi

Latvenergo koncerns izprot vides aizsardzības nozīmi koncerna ilgtspējīgā attīstībā un ievieš vides aizsardzības pamatprincipus visās koncerna darbības jomās un procesos. Galvenais veids, kā to īstenot, ir nepārtraukta un precīza vides likumdošanas aktu prasību izpilde, kas ir Latvenergo atbildība un tam tiek veltīta pienācīgu uzmanība. Nepārtraukti cenšamies uzlabot Latvenergo koncerna vides sniegumu ne tikai veicot pasākumus, ko mums nosaka normatīvo aktu prasības, bet arī brīvprātīgi uzņemoties vides aktivitātes, kas veicina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

Vides aizsardzības jomā koncerns plāno savu darbību un attīstību atbilstoši ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, vides tiesību aktu un ISO 14001 standarta prasībām. Kā viena no darbības prioritātēm izvirzīta videi draudzīgu enerģijas ražošanas un piegādes procesu nodrošināšana.

Koncerna vides filozofija, attieksme pret vidi un vides pārvaldības principi noteikti koncerna Vides politikā. Galvenie šīs politikas principi ir:

  • nodrošināt efektīvu vides risku un rūpniecisko avāriju risku pārvaldību;
  • veicināt nepārtrauktu vides snieguma uzlabošanu un efektīvu dabas resursu izmantošanu;
  • mazināt piesārņojošo vielu emisiju vidē, koncerna ietekmi uz klimata pārmaiņām un tā radīto atkritumu daudzumu;
  • veicināt sabalansētu un ekonomiski pamatotu tehnoloģiju ieviešanu un tādu pasākumu īstenošanu, kas samazina vai novērš ietekmi uz klimata pārmaiņām vai nodrošina pielāgošanos tām;
  • izvērtēt investīciju projektu ietekmi uz vidi un sabiedrību un nodrošināt iespējamā kaitējuma maksimālu samazināšanu;
  • rūpēties par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;
  • attīstīt darbinieku kompetenci vides jomā un izpratni par koncerna darbībai būtiskajiem vides aspektiem;
  • veicināt zaļā iepirkuma pamatprincipu iekļaušanu iepirkuma procedūrās;
  • regulāri un atklāti informēt ieinteresētās puses par koncerna aktivitātēm vides jomā.

 

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.