Klientu portāls elektrum.lv

Vides politikas pamatprincipi

Latvenergo koncerns izprot vides aizsardzības jomas nozīmi koncerna ilgtspējīgā attīstībā un ievieš vides aizsardzības pamatprincipus visās koncerna darbībās. Lai nodrošinātu šodienas vajadzības, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai, saglabājot vidi un dabas resursus, Latvenergo koncerns organizē savu darbību un plāno attīstību, ievērojot vides, ekonomiskos un sociālos aspektus,  pilda  vides aizsardzības jomas tiesību aktu prasības, kā arī ievēro  ISO 14001 standarta prasības. 2017.gadā, turpinot vadības procesu pilnveidi, vides pārvaldības sistēma ir paplašināta un ieviesta visās AS "Latvenergo" darbības jomās.

Latvenergo koncerna pamatprincipi vides jautājumos ir noteikti Vides politikā. Viens no prioritāriem Vides politikas jautājumiem ir ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšana atbilstoši Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas iniciatīvām un lēmumiem. Vides politikas pamatprincipi, kas raksturo koncerna vides filozofiju un attieksmi pret apkārtējo vidi, ir:

  • efektīvi pārvaldīt vides risku visās Latvenergo koncerna darbības sfērās;
  • nodrošināt rūpniecisko avāriju risku pārvāldību;
  • samazināt piesārņojošo vielu emisiju vidē un koncerna ietekmi uz klimata pārmaiņām;
  • efektīvi izmantot dabas resursus;
  • rūpēties par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;
  • izvērtēt investīciju projektu ietekmi uz vidi, kā arī nodrošināt kaitējuma videi maksimālu samazināšanu;
  • regulāri un atklāti informēt sabiedrību un ieinteresētās puses par aktivitātēm vides jomā;
  • rīkoties videi draudzīgi un aicināt videi draudzīgi rīkoties sadarbības partnerus un sabiedrību;
  • veicināt zaļā iepirkuma pamatprincipu iekļaušanu iepirkuma procedūrās.
Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.