Klientu portāls elektrum.lv

AS "Latvenergo” siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas kvalitātes politikas pamatprincipi

AS „Latvenergo” organizē savu darbību un plāno attīstību atbilstoši ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, apvienojot ekonomiskos, sociālos, tehnoloģiskos un vides aspektus un pildot Latvijas Republikas tiesību aktu prasības, kuras ir saistītas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas un atbalsta procesiem. Kvalitātes politika balstās uz sekojošiem kvalitātes vadības pamatprincipiem:

  • Nodrošināt klientu prasībām atbilstošu siltuma un elektroenerģijas piegādi, veicot elektrostaciju tehniskā līmeņa uzturēšanu un pilnveidošanu atbilstoši pamatotām, tehniski ekonomiskajām prasībām, lai nodrošinātu enerģijas ražojošo iekārtu bezatteikuma darbību siltuma un elektroenerģijas izstrādei.
  • Veikt siltumenerģijas ražošanu, ievērojot siltuma jaudas pārdošanas un pirkšanas līgumā noteikto rādītāju robežvērtības un Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto normu nodrošināšanu.
  • Veikt elektroenerģijas ražošanu, ievērojot elektroenerģijas piegādes līgumos noteikto rādītāju robežvērtības un Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto normu nodrošināšanu.
  • Realizēt elektrostaciju iekārtu rekonstrukciju un modernizāciju, lai nodrošinātu zudumu un pašpatēriņa samazinājumu un pēc iespējas efektīvāku enerģijas ražošanas procesu norisi.
  • Mērķtiecīgi pilnveidot personāla kompetenci un izmantot AS „Latvenergo” darbu organizācijas iespējas un metodes.
  • Informēt darbiniekus, darbuzņēmējus un citas ieinteresētās puses par kvalitātes, vides un darba aizsardzības politiku pamatprincipiem.
  • Nodrošināt procesu metodisku plānošanu, uzraudzību un vadību saskaņā ar standartu, Latvijas Republikas tiesību aktu, licenču, atļauju un ražošanas iekārtu ražotāja rekomendācijām.
  • Realizēt pasākumus starpfunkcionālos procesos iesaistīto struktūrvienību komunikācijas un darbības rādītāju uzlabošanai.
  • Veikt pastāvīgu tehnoloģisko iekārtu, ēku un būvju stāvokļa un darbu organizācijas procesu uzraudzību, veiktā monitoringa datu analīzi, lai identificētu ārkārtas situācijas siltuma un elektroenerģijas ražošanas jomā, organizēt un pārvaldīt to seku un cēloņu novēršanu, noteikt un īstenot korektīvās un preventīvas darbības nepārtrauktai uzlabošanai, kā arī mērķu definēšanu attīstības veicināšanai.
  • Plānot un īstenot esošo siltumenerģiju un elektroenerģiju ražojošo iekārtu modernizāciju, rekonstrukciju un jauno siltumenerģiju un elektroenerģiju ražojošo iekārtu izbūvi pamatojoties uz siltumenerģijas un elektroenerģijas pieprasījuma tirgus prasībām.

Kvalitātes politika tiek realizēta, iesaistot kvalitātes un klientu apkalpošanas jautājumu apspriešanā un risināšanā dažāda līmeņa vadītājus, speciālistus un darbiniekus, nosakot viņu atbildības un pienākumus, kā arī īstenojot noteiktās korektīvās un preventīvās rīcības.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.