Klientu portāls elektrum.lv

LEK energostandarti

Spēkā esošie un pielietojamie Latvijas Elektrotehniskās Komisijas energostandarti

 • Iekārtu ekspluatācija, darba drošība, tehnoloģisko traucējumu izmeklēšana, personāla sagatavošana
  N.p.k. LEK Nr. Energostandarta nosaukums
  1. LEK 002
  3. izdevums ar izmaiņām 5;6
  Energoietaišu tehniskā ekspluatācija.
  2. LEK 023 Drošības prasības, veicot darbus 0,4 kV piekarkabeļu līnijās.
  3. LEK 025 Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. (4.izdevums)
  4. LEK 026
  2. izdevums ar izmaiņām 1
  Tehnoloģisko traucējumu izmeklēšana un uzskaite energoietaisēs.
  5. LEK 027
  2.izdevums
  Personāla sagatavošana darbam energoietaisēs.
  6. LEK 036
  2.izdevums
  Drošības prasības, veicot darbus siltuma un gāzes ietaisēs.
  7. LEK 037
  2.izdevums ar izmaiņām 1
  Drošības prasības, veicot darbus hidroelektrostaciju hidrotehniskajās būves un hidroietaisēs.
  8. LEK 055 Ģeneratoru, ģeneratoru - transformatoru bloku, 110 kV un 330 kV līniju, kopņu, transformatoru releju aizsardzības un automātikas tehniskā apkope
  9. LEK 084 Hidroagregātu ekspluatācijas noteikumi.
  10. LEK 084 IZMAIŅAS 1 Hidroagregātu ekspluatācijas noteikumi.
  11. LEK 094 Drošības prasības, veicot sakaru torņu ekspluatāciju.
  12. LEK 096 Drošības prasības, veicot darbus uz 110 – 330 kV elektrolīniju daļām, kuras ir zem sprieguma.
  13. LEK 126 Pretavāriju un ugunsdzēsības treniņu organizēšanas metodika energoietaisēs.
  14. LEK 131 Elektroietaišu ar spriegumu līdz 20 kV tīrīšana, neatslēdzot spriegumu.
 • Apakšstacijas, transformatoru un komutācijas punkti
  N.p.k. LEK Nr. Energostandarta nosaukums
  1. LEK 047 2.izdevums Vidsprieguma (6,10,20kV) sadalietaises un apakšstacijas. Galvenās tehniskās prasības.
  2. LEK 080 Augstsprieguma (110 un 330 kV) sadalietaises un apakšstacijas. Galvenās tehniskās prasības.
  3. LEK 083 20/0,4 kV masta apakšstaciju izbūve. Tehnoloģiskā karte.
  4. LEK 119 20/0,4 kV masta apakšstacijas. Galvenās tehniskās prasības. Konstrukcijas un materiāli.
  5. LEK 122 20kV koka balstu komutācijas punkti. Konstrukcijas un materiāli.
  6. LEK 130 Jaudas slēdžu uzstādīšana 20kV gaisvadu līniju balstos. Konstrukcijas un materiāli. (2.izdevums)
  7. LEK 139 Prasības 1 kV elektrotīkla projektēšanai un būvniecībai.
 • Kabeļu elektrolīnijas
  N.p.k. LEK Nr. Energostandarta nosaukums
  1 LEK 049 2. izdevums ar izmaiņām 1 un izmaiņām 2 Zemsprieguma un vidsprieguma kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības.
  2. LEK 082 0,4 – 20 kV kabeļu ieguldīšana zemē ar kabeļarklu. Tehnoloģiskā karte.
  3. LEK 129 0,4 kV kabeļu izvēles prasības pēc pieļaujamās strāvas.
  4. LEK 137 Kabeļlīnijas ar spriegumu 110/330 kV.
 • Gaisvadu elektrolīnijas
  N.p.k. LEK Nr. Energostandarta nosaukums
  1. LEK 005 Kailvadu montāža 20kV gaisvadu līnijās
  2. LEK 013 0,4 kV gaisvadu elektrolīniju koka balsti kailvadiem. Konstrukcijas un materiāli.
  3. LEK 014 2.izdevums ar izmaiņām 1 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas galvenās tehniskās prasības
  4. LEK 015 3.izdevums ar izmaiņām 1;2 Vidsprieguma (6, 10, 20 kV) gaisvadu elektrolīnijas galvenās tehniskās prasības
  5. LEK 021 Izolēto vadu montāža 20 kV gaisvadu līnijās.
  6. LEK 022 0,4 kV gaisvadu elektrolīniju koka balsti piekarkabeļiem AMKA.
  7. LEK 066 0,4 kV piekarkabeļu montāža 20 kV gaisvadu līnijās. Montāžas tabulas.
  8. LEK 070 0,4 kV piekarkabeļu AMKA un 20 kV SAX markas izolēto vadu montāža. Tehnoloģiskās kartes.
  9. LEK 076 0,4 kV gaisvadu elektrolīniju koka A balsti piekarkabeļu AMKA. Konstrukcijas un materiāli.
  10. LEK 088 0,4 kV vērpto piekarkabeļu uzkāršana uz vidējā sprieguma elektrolīniju balstiem. Galvenās tehniskās prasības.
  11. LEK 120 20kV gaisvadu elektrolīniju koka balsti. Konstrukcijas un materiāli. (2. izdevums)
  12. LEK 135 Gaisvadu elektropārvades līnijas (GL) ar spriegumu 110/330 kV.
 • Elektroenerģijas uzskaite
  N.p.k. LEK Nr. Energostandarta nosaukums
  1. LEK 045 Brīvgaisa 20 kV uzskaites punkti koka balstos.
  2. LEK 069 0,4 kV uzskaites sadaļņu zemēšanas principi un noteikumi.
  3. LEK 123 2.izdevums Elektroenerģijas uzskaites ierīkošanas noteikumi.
 • Elektroiekārtu aizsardzība, prasības elektroenerģijas kvalitātei, prasības iekārtu pārbaudēm
  N.p.k. LEK Nr. Energostandarta nosaukums
  1. LEK 003 Tehnoloģisko mērījumu, signalizācijas un automātiskās regulēšanas apjoms siltumelektrostacijās un Siltumcentrālēs.
  2. LEK 033 Tiešās darbības indikācijas analogo elektrisko mērlīdzekļu metroloģiskās atbilstības novērtēšanas metodika.
  3. LEK 034 Sadales tīklu 0,4 – 20 kV iekārtas releju aizsardzības un automātikas tehniskās apkopes noteikumi.
  4. LEK 035 Relejaizsardzības un automātikas ierīkošanas un lietošanas noteikumi.
  5. LEK 038 Elektroietaišu termogrāfisko pārbaužu normas un apjomi.
  6. LEK 042-1 Pārsprieguma aizsardzība vidsprieguma elektrotīklos.
  7. LEK 042-2 Pārsprieguma aizsardzība zemsprieguma elektrotīklos.
  8. LEK 043 Spēka kabeļlīniju pārbaudes metodika.
  9. LEK 048 Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi. Galvenās tehniskās prasības.
  10. LEK 056 Elektroietaisēs lietojamo elektroaizsardzības līdzekļu izmantošana un pārbaude.
  11. LEK 056 IZMAIŅAS 3 Elektroietaisēs lietojamo elektroaizsardzības līdzekļu izmantošana un pārbaude.
  12. LEK 056 IZMAIŅAS 4 Elektroietaisēs lietojamo elektroaizsardzības līdzekļu izmantošana un pārbaude.
  13. LEK 067 Telekomunikāciju metāla torņu un mastu zibens aizsardzība. Galvenās tehniskās prasības.
  14. LEK 077 Elektroietaišu izolācija. Galvenās tehniskās prasības.
  15. LEK 078 Zemējumietaišu ierīkošana administratīvās un ražošanas ēkās, kurās paredzētas telekomunikāciju iekārtas un zemspriegumu elektroiekārtas.
  16. LEK 081 Vispārējās prasības elektroietaišu ar spriegumu līdz 330 kV ierīkošanai. Vispārējā daļa.
  17. LEK 116 Zemējumietaišu ierīkošana 330 kV un 110 kV ĀSI.
  18. LEK 118 Transformatoru eļļu pārbaudes normas.
  19. LEK 136 Vidsprieguma tīkla neitrāles darba režīmi (izolēta, kompensēta un mazrezistīvi zemēta neitrāle
  20. LEK 140 Elektrodzinēju vibrāciju mērījumi un novērtēšana.
 • Sakaru līnijas un iekārtas

   

  N.p.k. LEK Nr. Energostandarta nosaukums
  1. LEK 087 Nemetālisko, pašnesošo ADSS optisko kabeļu ierīkošana uz 0,4 kV un vidsprieguma gaisvadu elektrolīniju balstiem. Galvenās tehniskās prasības.
  2. LEK 087 IZMAIŅAS 1 Nemetālisko, pašnesošo ADSS optisko kabeļu ierīkošana uz 0,4 kV un vidsprieguma gaisvadu elektrolīniju balstiem. Galvenās tehniskās prasības.
  3. LEK 124 Mikroviļņu radioreleju līnijas.
 • Kopējais energostandartu saraksts

   

  N.p.k. LEK Nr. Energostandarta nosaukums
  1. LEK 002 3.izdevums ar izmaiņām 5;6 Energoietaišu tehniskā ekspluatācija
  2. LEK 003 Tehnoloģisko mērījumu, signalizācijas un automātiskās regulēšanas apjoms siltumelektrostacijās un Siltumcentrālēs.
  3. LEK 005 Kailvadu montāža 20kV gaisvadu līnijās
  4. LEK 013 0,4 kV gaisvadu elektrolīniju koka balsti kailvadiem. Konstrukcijas un materiāli.
  5. LEK 014 2.izdevums ar izmaiņām 1 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas. Galvenās tehniskās prasības.
  6. LEK 015 3.izdevums ar izmaiņām 1;2 Vidsprieguma (6, 10, 20 kV) gaisvadu elektrolīnijas galvenās tehniskās prasības
  7. LEK 021 Izolēto vadu montāža 20 kV gaisvadu līnijās.
  8. LEK 022 0,4 kV gaisvadu elektrolīniju koka balsti piekarkabeļiem AMKA.
  9. LEK 023 Drošības prasības, veicot darbus 0,4 kV piekarkabeļu līnijās.
  10. LEK 025 Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. (4.izdevums)
  11. LEK 026
  2. izdevums ar izmaiņām 1
  Tehnoloģisko traucējumu izmeklēšana un uzskaite energouzņēmumos un energosistēmā.
  12. LEK 027 2.izdevums Personāla sagatavošana darbam energoietaisēs.
  13. LEK 033 Tiešās darbības indikācijas analogo elektrisko mērlīdzekļu metroloģiskās atbilstības novērtēšanas metodika.
  14. LEK 034 Sadales tīklu 0,4 – 20 kV iekārtas releju aizsardzības un automātikas tehniskās apkopes noteikumi.
  15 LEK 035 Relejaizsardzības un automātikas ierīkošanas un lietošanas noteikumi.
  16. LEK 036 2.izdevums Drošības prasības, veicot darbus siltuma un gāzes ietaisēs.
  17. LEK 037
  2.izdevums ar izmaiņām 1
  Drošības prasības, veicot darbus hidroelektrostaciju hidrotehniskajās būves un hidroietaisēs.
  18. LEK 038 Elektroietaišu termogrāfisko pārbaužu normas un apjomi.
  19. LEK 042-1 Pārsprieguma aizsardzība vidsprieguma elektrotīklos.
  20. LEK 042-2 Pārsprieguma aizsardzība zemsprieguma elektrotīklos.
  21. LEK 043 Spēka kabeļlīniju pārbaudes metodika.
  22. LEK 045 Brīvgaisa 20 kV uzskaites punkti koka balstos.
  23. LEK 047 2.izdevums Vidsprieguma (6,10,20kV) sadalietaises un apakšstacijas. Galvenās tehniskās prasības.
  24. LEK 048 Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi. Galvenās tehniskās prasības.
  25. LEK 049 2. izdevums ar izmaiņām 1 un izmaiņām 2 Zemsprieguma (0,4 kV) un vidsprieguma (6, 10, 20 kV) kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības.
  26. LEK 055 Ģeneratoru, ģeneratoru - transformatoru bloku, 110 kV un 330 kV līniju, kopņu, transformatoru releju aizsardzības un automātikas tehniskā apkope
  27. LEK 056 Elektroietaisēs lietojamo elektroaizsardzības līdzekļu izmantošana un pārbaude.
  28. LEK 056 IZMAIŅAS 3 Elektroietaisēs lietojamo elektroaizsardzības līdzekļu izmantošana un pārbaude.
  29. LEK 056 IZMAIŅAS 4 Elektroietaisēs lietojamo elektroaizsardzības līdzekļu izmantošana un pārbaude.
  30. LEK 066 0,4 kV piekarkabeļu montāža 20 kV gaisvadu līnijās. Montāžas tabulas.
  31. LEK 067 Telekomunikāciju metāla torņu un mastu zibens aizsardzība. Galvenās tehniskās prasības.
  32. LEK 069 0,4 kV uzskaites sadaļņu zemēšanas principi un noteikumi.
  33. LEK 070 0,4 kV piekarkabeļu AMKA un 20 kV SAX markas izolēto vadu montāža. Tehnoloģiskās kartes.
  34. LEK 076 0,4 kV gaisvadu elektrolīniju koka A balsti piekarkabeļu AMKA. Konstrukcijas un materiāli.
  35. LEK 077 Elektroietaišu izolācija. Galvenās tehniskās prasības.
  36. LEK 078 Zemējumietaišu ierīkošana administratīvās un ražošanas ēkās, kurās paredzētas telekomunikāciju iekārtas un zemspriegumu elektroiekārtas.
  37. LEK 080 Augstsprieguma (110 un 330 kV) sadalietaises un apakšstacijas. Galvenās tehniskās prasības.
  38. LEK 081 Vispārējās prasības elektroietaišu ar spriegumu līdz 330 kV ierīkošanai. Vispārējā daļa.
  39. LEK 082 0,4 – 20 kV kabeļu ieguldīšana zemē ar kabeļarklu. Tehnoloģiskā karte.
  40. LEK 083 20/0,4 kV masta apakšstaciju izbūve. Tehnoloģiskā karte.
  41. LEK 084 Hidroagregātu ekspluatācijas noteikumi.
  42. LEK 084 IZMAIŅAS 1 Hidroagregātu ekspluatācijas noteikumi.
  43. LEK 087 Nemetālisko, pasnesošo ADSS optisko kabeļu ierīkošana uz 0,4 kV un vidsprieguma gaisvadu elektrolīniju balstiem. Galvenās tehniskās prasības.
  44. LEK 087 IZMAIŅAS 1 Nemetālisko, pasnesošo ADSS optisko kabeļu ierīkošana uz 0,4 kV un vidsprieguma gaisvadu elektrolīniju balstiem. Galvenās tehniskās prasības.
  45. LEK 088 0,4 kV vērpto piekarkabeļu uzkāršana uz vidējā sprieguma elektrolīniju balstiem. Galvenās tehniskās prasības.
  46. LEK 094 Drošības prasības, veicot sakaru torņu ekspluatāciju.
  47. LEK 096 Drošības prasības, veicot darbus uz 110 – 330 kV elektrolīniju daļām, kuras ir zem sprieguma.
  48. LEK 116 Zemējumietaišu ierīkošana 330 kV un 110 kV ĀSI.
  49. LEK 118 Transformatoru eļļu pārbaudes normas.
  50. LEK 119 20/0,4 kV masta apakšstacijas. Galvenās tehniskās prasības. Konstrukcijas un materiāli.
  51. LEK 120 20kV gaisvadu elektrolīniju koka balsti. Konstrukcijas un materiāli. (2. izdevums)
  52. LEK 122 20kV koka balstu komutācijas punkti. Konstrukcijas un materiāli.
  53. LEK 123 2.izdevums Elektroenerģijas uzskaites ierīkošanas noteikumi.
  54. LEK 124 Mikroviļņu radioreleju līnijas.
  55. LEK 126 Pretavāriju un ugunsdzēsības treniņu organizēšanas metodika energoietaisēs.
  56. LEK 129 0,4 kV kabeļu izvēles prasības pēc pieļaujamās strāvas.
  57. LEK 130 Jaudas slēdžu uzstādīšana 20kV gaisvadu līniju balstos. Konstrukcijas un materiāli. (2. izdevums)
  58. LEK 131 Elektroietaišu ar spriegumu līdz 20 kV tīrīšana, neatslēdzot spriegumu.
  59. LEK 135 Gaisvadu elektropārvades līnijas (GL) ar spriegumu 110/330 kV.
  60. LEK 136 Vidsprieguma tīkla neitrāles darba režīmi (izolēta, kompensēta un mazrezistīvi zemēta neitrāle
  61. LEK 137 Kabeļlīnijas ar spriegumu 110/330 kV.
  62. LEK 139 Prasības 1 kV elektrotīkla projektēšanai un būvniecībai.
  63. LEK 140 Elektrodzinēju vibrāciju mērījumi un novērtēšana.
Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.