Klientu portāls elektrum.lv

Vizītkarte

 • Dibināšanas gads

  1939. gada 22. decembris ir nozīmīgs enerģētikas vēsturei Latvijā, jo šajā dienā darbu sāk Valsts Elektrības uzņēmums ”Ķegums”. To atzīmējam arī kā pašreizējās AS "Latvenergo" dzimšanas dienu.

 • Darbības joma

  Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu.

  Latvenergo koncerna struktūru veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķirošā ietekme ir mātessabiedrībai AS "Latvenergo" un kurā ietilpst sešas meitassabiedrības:

  • AS "Sadales tīkls";
  • Elektrum Eesti, OÜ;
  • Elektrum Lietuva, UAB;
  • AS "Latvijas elektriskie tīkli";
  • SIA "Liepājas enerģija";
  • AS "Enerģijas publiskais tirgotājs".

  Visas AS  "Latvenergo" akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.

 • Nodarbinātie

  2018.gada beigās Latvenergo koncernā strādā 3 508 darbinieki.

  Atalgojuma politikas principi ir veidoti ar mērķi uzturēt motivējošu un konkurētspējīgu atalgojumu, vienlaikus racionāli izmantojot finanšu resursus. Galvenie atalgojuma politikas pamatprincipi ir:

  • darbinieku atalgojums ir atkarīgs no kvalifikācijas, pieredzes, spējām, attieksmes un ieguldījuma kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanā;
  • darbinieku individuālie mērķi/uzdevumi tiek sasaistīti ar kapitālsabiedrības mērķu izpildi;
  • darbinieku atalgojums tiek veidots un uzturēts tā, lai sabalansētu to ar atalgojuma līmeni darba tirgū.
 • Finanšu rādītāji


   

  Latvenergo koncerns Mērv. 2017 2018
  Ieņēmumi milj. EUR 926 878
  EBITDA 1) milj. EUR 542 322
  Peļņa milj. EUR 322 76
  Aktīvi milj. EUR 4 416 3 799
  Pašu kapitāls milj. EUR 2 847 2 320
  Neto aizņēmumi2) milj. EUR 591 685
  Neto aizņēmumi/ EBITDA 3) milj. EUR 1,1 2,0

   

  1 ) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma.
  2) Neto aizņēmumi – aizņēmumi perioda beigās mīnus nauda un naudas ekvivalenti perioda beigās.
  3) Neto aizņēmumi/ EBITDA = (neto aizņēmumi  pārskata gada sākumā + neto aizņēmumi pārskata gada beigās) * 0.5/ EBITDA (12 mēnešu periodā)

  Starptautiskā kredītreitingu aģentūra "Moody’s Investors Service"  ir noteikusi AS “Latvenergo” kredītreitingu - Baa2 (stabils).

  Latvenergo koncerns reizi ceturksnī publicē arī starpperiodu finanšu pārskatus.
  Vairāk informācijas sadaļā Investoriem/ Pārskati.

 • Pārdošanas rādītāji

   

  Latvenergo koncerns Mērv. 2017 2018
  Tirgus daļa Baltijā % 25% 25%
  Mazumtirdzniecības klientu skaits tūkst. 834 789
  Mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija GWh 6 923 6 954
  Mazumtirdzniecībā pārdotā dabasgāze GWh 33 147
  Pārdotā siltumenerģija GWh 2 612 2 274
 • Tehniskie rādītāji

   

  Latvenergo koncerns Mērv. 2017 2018
  Uzstādītā elektriskā jauda MW 2 583 2 591
  Uzstādītā siltuma jauda MW 1 842 1 838
  Sadale:
         līniju garums
         transformatoru jauda

  km
  MVA

  93 560
  5 913

  93 175
  5 930
  Pārvade:
         līniju garums
         transformatoru jauda

  km
  MVA

  5 240
  9 021

  5 243
  9 165
Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.