Klientu portāls elektrum.lv

Vizītkarte

 • Dibināšanas gads

  1939. gada 22. decembris ir nozīmīgs enerģētikas vēsturei Latvijā, jo šajā dienā darbu sāk Valsts Elektrības uzņēmums ”Ķegums”. To atzīmējam arī kā pašreizējās AS "Latvenergo" dzimšanas dienu.

 • Darbības joma

  Latvenergo koncerns ir lielākais energoapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu.

  Latvenergo koncerna struktūru veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķirošā ietekme ir mātessabiedrībai AS "Latvenergo" un kurā ietilpst sešas meitassabiedrības:

  • AS "Sadales tīkls";
  • Elektrum Eesti, OÜ;
  • Elektrum Lietuva, UAB;
  • AS "Latvijas elektriskie tīkli";
  • SIA "Liepājas enerģija";
  • AS "Enerģijas publiskais tirgotājs".

  Visas AS  "Latvenergo" akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.

 • Nodarbinātie

  2017.gada beigās Latvenergo koncernā strādā 3 908 darbinieki.

  Atalgojuma politikas principi ir veidoti ar mērķi uzturēt motivējošu un konkurētspējīgu atalgojumu, vienlaikus racionāli izmantojot finanšu resursus. Galvenie atalgojuma politikas pamatprincipi ir:

  • darbinieku atalgojums ir atkarīgs no kvalifikācijas, pieredzes, spējām, attieksmes un ieguldījuma kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanā;
  • darbinieku individuālie mērķi/uzdevumi tiek sasaistīti ar kapitālsabiedrības mērķu izpildi;
  • darbinieku atalgojums tiek veidots un uzturēts tā, lai sabalansētu to ar atalgojuma līmeni darba tirgū.
 • Finanšu rādītāji


   

  Latvenergo koncerns Mērv. 2016 2017
  Ieņēmumi milj. EUR 932 926
  EBITDA 1) milj. EUR 393 542
  Peļņa milj. EUR 131 322
  Aktīvi milj. EUR 3 901 4 416
  Pašu kapitāls milj. EUR 2 419 2 847
  Neto aizņēmumi2) milj. EUR 608 591
  Neto aizņēmumi/ EBITDA 3) milj. EUR 1,7 1,1

   

  1 ) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma.
  2) Neto aizņēmumi – aizņēmumi perioda beigās mīnus nauda un naudas ekvivalenti perioda beigās.
  3) Neto aizņēmumi/ EBITDA = (neto aizņēmumi  pārskata gada sākumā + neto aizņēmumi pārskata gada beigās) * 0.5/ EBITDA (12 mēnešu periodā)

  Starptautiskā kredītreitingu aģentūra "Moody’s Investors Service"  ir noteikusi AS “Latvenergo” kredītreitingu - Baa2 (stabils).

  Latvenergo koncerns reizi ceturksnī publicē arī starpperiodu finanšu pārskatus.
  Vairāk informācijas sadaļā Investoriem/ Pārskati.

 • Pārdošanas rādītāji

   

  Latvenergo koncerns Mērv. 2016 2017
  Mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija GWh 7 666 6 923
  Tirgus daļa Baltijā % 30 27
  Mazumtirdzniecības klientu skaits tūkst. 855 834
  Pārdotā siltumenerģija GWh 2 675 2 612
 • Tehniskie rādītāji

   

  Latvenergo koncerns Mērv. 2016 2017
  Uzstādītā elektriskā jauda MW 2 569 2 569
  Uzstādītā siltuma jauda MW 1 842 1 842
  Sadale:
         līniju garums
         transformatoru jauda

  km
  MVA

  93 813
  5 892

  93 560
  5 913
  Pārvade:
         līniju garums
         transformatoru jauda

  km
  MVA

  5 237
  8 950

  5 240
  9 021
Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.