Klientu portāls elektrum.lv

Koordinācija un sadarbība palu periodā

Ik gadu notiek darba grupas sanāksmes, kurās piedalās operatīvie dienesti, AS "Latvenergo", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Aizsardzības ministrijas institūcijas, Daugavai pieguļošo pašvaldību un Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) pārstāvji, lai aktualizētu savstarpējo sadarbību pavasara palu periodā Daugavas upes baseinā.

Koordināciju palu laikā organizē vietējā pašvaldība, sadarbojoties ar atbildīgajiem dienestiem un pieņemot lēmumus par konkrētiem pasākumiem. Palu koordinēšanas pasākumus uzrauga VARAM.


Latvenergo koncernā ir veikti ikgadējie sagatavošanās pasākumi, lai Daugavas hidroelektrostacijas sekmīgi strādātu palu laikā. Uzņēmumā palu laikā strādā komisija, kas organizē visu hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju sagatavošanu palu periodam, izskata palu izvadīšanas shēmas un hidroelektrostaciju darba režīmus. Lai nodrošinātu savlaicīgu konkrētās situācijas apzināšanu un saskaņotu, efektīvu koncerna kapitālsabiedrību rīcību un sadarbību, uzņēmumā darbojas ārkārtas un krīzes pārvaldīšanas vienotā sistēma.

Katru gadu Latvenergo atbildīgie speciālisti un atbildīgās valsts iestādes nepārtraukti seko līdzi ūdens līmeņa un laika apstākļu izmaiņām, kas var izraisīt straujas ūdens līmeņa izmaiņas. Stāvokļa kontrolei regulāri tiek saņemta informācija no LVĢMC.

Tāpat arī AS "Latvenergo" ik gadu veic personāla pretavāriju treniņus un zināšanu pārbaudi darbam palu laikā. Latvenergo koncerna Palu komisija nodrošina nepieciešamos personāla, materiālos un tehniskos resursus, tai skaitā sakaru līdzekļus, lai spētu operatīvi rīkoties plūdu draudu gadījumā un nodrošināt Daugavas hidroelektrostaciju maksimālu gatavību palu ūdeņu pārstrādei elektroenerģijā.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.