Klientu portāls elektrum.lv

Moody’s piešķir izcilu vērtējumu Latvenergo zaļajām obligācijām

13.10.2016.

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra “Moody’s Investors Service” ir piešķīrusi augstāko GB1 (excellent / izcili) novērtējumu AS “Latvenergo” emitētajām zaļajām obligācijām. Vērtspapīru sērija 100 miljonu eiro vērtībā tika emitēta 2015. un 2016. gadā. Šis ir pirmais gadījums, kad Moody’s izvērtē un turklāt piešķir augstāko zaļo obligāciju novērtējumu Austrumeiropā emitētām zaļajām obligācijām.

Moody’s norāda, ka Latvenergo saņemto GB1 vērtējumu nodrošināja caurskatāms un pārdomāts lēmumu pieņemšanas process uzņēmumā, caurskatāma vērtspapīru emisijā iegūto līdzekļu pārvaldība, kā arī efektīva ziņošanas un informācijas atklāšanas kārtība.

“Līdz ar pagodinošo GB1 vērtējumu paredzētas izmaiņas un jauni pienākumi zaļo obligāciju informācijas atklāšanā – esam apņēmušies publicēt ikgadējo atskaiti līdz zaļo obligāciju dzēšanas termiņam, kā arī papildus apliecināsim korektu līdzekļu izlietojumu attiecināmajiem projektiem. Savulaik, saņemot augstāko novērtējumu zaļajām obligācijām no CICERO*, neatkarīgais eksperts jau norādīja uz uzņēmuma labo pārvaldību projektu atlases un atskaišu investoriem nodrošināšanā. Moody’s reitings apliecina, ka Latvenergo ir ne tikai sekmīgi ieviesis caurskatāmu procesu vadību, bet tā ir ikdienas darbības neatņemama sastāvdaļa,” komentē Guntars Baļčūns, AS “Latvenergo” finanšu direktors.

Zaļo obligāciju pamatprasība ir piesaistīto līdzekļu izmantošana vienīgi zaļai domāšanai atbilstošos projektos, kas veicina atjaunīgo energoresursu izmantošanu, energoefektivitāti un vides aizsardzību. Zaļo obligāciju emitēšana papildus veicina caurskatāmas informācijas apriti, jo ir jāiesniedz pārskats par līdzekļu izlietojumu.

Šo obligāciju ietvaros piesaistītie līdzekļi ir novirzīti gan ražošanas, gan pārvades, gan sadales projektos. Lielākie Latvenergo attiecinātie projekti ir Kurzemes loks un Daugavas HES hidroagregātu atjaunošanas programma. Pārskats par 2015. gada zaļo obligāciju emisijā iegūto līdzekļu izlietojumu ir pieejams Latvenergo koncerna Ilgtspējas un gada pārskatā par 2015.gadu.

Saskaņā ar Moody’s izstrādāto zaļo obligāciju novērtējuma metodoloģiju, izvērtējums tiek balstīts uz pieciem galvenajiem faktoriem: 1) uzņēmuma vērtējums, 2) ieņēmumu no obligāciju emisijas izlietojums, 3) informēšana par ieņēmumu no obligāciju emisijas izlietojumu, 4) ieņēmumu no obligāciju emisijas pārvaldība, 5) regulāra ziņošana un informācijas atklāšana par attiecinātājiem vides projektiem, kuru finansēšanai vai refinansēšanai izlietoti iegūtie līdzekļi. Atbilstoši šo faktoru vērtējumam, vērtspapīri tiek novērtēti skalā no GB1 (izcili) līdz GB5 (vāji).

2015. gada jūnijā AS “Latvenergo” kļuva par pirmo valsts kapitālsabiedrību Austrumeiropā, kas emitēja zaļās obligācijas 75 miljonu eiro apmērā, programmu noslēdzot ar obligāciju 25 miljonu apmērā emisiju 2016. gada aprīlī. Emisijas programma saņēmusi neatkarīga eksperta CICERO piešķirtu augstāko novērtējumu - tumši zaļš, kas norāda uz plānoto attiecināmo projektu atbilstību ilgtermiņa vides aizsardzības un klimata pārmaiņu samazināšanas mērķiem, kā arī uzņēmuma labu korporatīvo pārvaldību un caurskatāmību.

AS “Latvenergo” emitētās zaļās obligācijas jau iepriekš ir saņēmušas Moody’s kredītreitingu Baa2, stabils, kas, atšķirībā no zaļo obligāciju novērtējuma, norāda uz uzņēmuma kredītspēju.

* Center for International Climate and Environmental Research - Oslo (Starptautiskais klimata un vides izpētes centrs, Oslo)

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.