Klientu portāls elektrum.lv

Latvenergo koncerna nerevidētie 2016. gada pirmā ceturkšņa rezultāti

31.05.2016.

Šodien, 31. maijā, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2016. gada pirmo trīs mēnešu periodu.

2016. gada pirmajā ceturksnī Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 263,5 milj. eiro, kas ir par 2 % vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajos trīs mēnešos. Savukārt koncerna EBITDA1 ir pieaugusi par 6 % līdz 100,1 milj. eiro. Gan ieņēmumi, gan EBITDA1 ir palielinājušies visos koncerna darbības segmentos. Savukārt koncerna peļņa 2016. gada pirmajā ceturksnī sasniedz 38,6 milj. eiro. Ievērojami pieaudzis koncernā saražotās elektroenerģijas apjoms, sasniedzot 1 236 GWh, kas ir par 20 % vairāk nekā attiecīgi pērn. Rīgas TEC efektīvā un operatīvā darbība elektroenerģijas tirgū novērš elektroenerģijas cenas pieauguma risku reģionā. 2016. gada pirmajos trīs mēnešos investīcijās ir ieguldīti 34,7 milj. eiro, kas ir par 40 % vairāk nekā gadu iepriekš.

2016. gada pirmajā ceturksnī Latvenergo koncerns ir veiksmīgi saglabājis elektroenerģijas pārdošanas līdera pozīciju Baltijas valstīs. Biznesa klientu skaits kaimiņvalstīs, salīdzinot ar pērnā gada pirmo ceturksni, ir pieaudzis par vairāk nekā 1 700 klientiem. Kopumā mazumtirdzniecībā ārpus Latvijas pārdotas 646 GWh (gigavatstundas) elektroenerģijas, kas veido aptuveni trešdaļu no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotā apjoma – 2 144 GWh (2015. gada pirmajā ceturksnī – 2 132 GWh).  

Latvenergokoncerna ražotnēs 2016. gada pirmajā ceturksnī ir saražotas 1 236 GWh elektroenerģijas un 1 173 GWh siltumenerģijas. Elektroenerģijas izstrādes apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir palielināts par 20 %. Ievērojami pieaugusi Rīgas termoelektrostaciju (Rīgas TEC) elektroenerģijas izstrāde, kas 2016. gada pirmajā ceturksnī bija vairāk nekā divas reizes lielāka nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī un sasniedza 620 GWh. Labvēlīgus apstākļus Rīgas TEC elektroenerģijas izstrādei radīja dabasgāzes vidējās cenas samazinājums par 24 %, salīdzinot ar attiecīgo iepriekšējā gada periodu. Rīgas TEC spēja efektīvi un operatīvi nodrošināt elektroenerģijas ražošanu, tādejādi novēršot elektroenerģijas cenas pieauguma risku reģionā.Savukārt ievērojami mazāka ūdens pietece Daugavā noteica par 19 % zemāku nekā pērn attiecīgā periodā izstrādes apjomu Daugavas hidroelektrostacijās (Daugavas HES), kas 2016. gada pirmajā ceturksnī bija 601 GWh.

2016. gada pirmajos trīs mēnešos Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 263,5 milj. eiro un peļņa – 38,6 milj. eiro (2015. gada pirmajos trijos mēnešos – 259,5 milj. eiro un 39,3 milj. eiro). Peļņu  galvenokārt pozitīvi ietekmēja zemākas dabasgāzes cenas, savukārt negatīvi – Daugavas HES izstrādes apjoma samazināšanās. 2016. gada pirmajā ceturksnī EBITDA rentabilitātes rādītājs ir pieaudzis līdz 33 %, pērn attiecīgajā periodā tas bija 26 %.

Kopējais investīciju apjoms 2016. gada pirmajos trīs mēnešos ir 34,7 milj. eiro, kas ir par 40 % vairāk nekā 2015. gada attiecīgajā periodā. Gandrīz 70 % no kopējām investīcijām veiktas tīklu aktīvos. Būtiska daļa no investīcijām tiek veikta videi draudzīgos un apkārtējo vidi uzlabojošos projektos – 2016. gada pirmajos trīs mēnešos Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijas projekta īstenošanā ieguldīti 8,4 milj. eiro. Vērienīgo projektu, kura ietvaros notiek pakāpeniska hidroagregātu atjaunošana, plānots realizēt līdz 2022. gadam, kopējām rekonstrukcijas izmaksām pārsniedzot 200 milj. eiro. Līdz 2016. gada 31. martam līgumu ietvaros veiktās investīcijas ir 59,9 milj. eiro. Noslēdzoties rekonstrukcijai, pieaugs Daugavas HES kopējā jauda un izstrādes apjoms, nodrošinot hidroagregātu darbību vēl 40 gadus.

2016. gada februārī starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s Investors Service pārapstiprināja AS „Latvenergo” noteikto kredītreitingu, nosakot to Baa2 ar stabilu nākotnes vērtējumu.

Pēc pārskata perioda beigām 2016. gada 14. aprīlī AS „Latvenergo” emitēja papildu zaļās obligācijas 25 milj. eiro apmērā, tādējādi noslēdzot otro obligāciju piedāvājuma programmu 100 milj. eiroapmērā. Kopumā vairāk par 1/5 no koncerna kopējiem aizņēmumiem veido obligācijas.

Turpmākie Latvenergo koncerna 2016. gada starpperiodu pārskati tiks publicēti 31. augustā un 30. novembrī. Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2016. gada 1. ceturksni pieejami sadaļā Investoriem/ Pārskati.

 

1 EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.