Klientu portāls elektrum.lv

Latvenergo publicē koncerna revidētos 2015. gada rezultātus un Ilgtspējas pārskatu

20.04.2016.

Šodien tiek publicēti revidētie Latvenergo konsolidētie finanšu rezultāti par 2015. gadu, kurus AS „Latvenergo” valde apstiprināja 2016. gada 19. aprīlī.

2015. gadā Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 929,1 milj. eiro, kas ir par 8 % mazāk nekā 2014. gadā. Ieņēmumu samazinājumu nosaka obligātā iepirkuma komponentes ieņēmumu neatspoguļošana Latvenergo koncerna ieņēmumos līdz ar AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” darbības uzsākšanu 2014. gada 1. aprīlī. Koncerna EBITDA*  ir 307,0 milj. eiro, pret 2014. gadu pieaugot par 30 %.  Savukārt 2015. gadā investēti 190,5 milj. eiro, kas ir par 7 % vairāk nekā pērn.

Līdz ar Latvenergo konsolidēto 2015. gada pārskatu tiek publicēts Ilgtspējas pārskats un AS „Latvenergo”Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015. gadu.  Šogad Ilgtspējas pārskats ir sagatavots atbilstoši GRI (Global Reporting Initiative) G4 vadlīnijām, pārskata sagatavošanā plaši iesaistot ieinteresētās puses. Pārskata saturā ir analizēti ekonomiskās atbildības, sabiedrības, atbildības par produktu, vides aizsardzības un darbinieku un darba vides jomu būtiskie aspekti koncerna darbībā.

2015. gadā Latvenergo koncerns ir saglabājis līdera pozīciju Baltijas valstīs, sarežģītajos elektroenerģijas tirgus apstākļos sekmīgi izmantojot savu pieredzi un prasmi reaģēt uz dažādām tirgus situācijām. Būtiskākie notikumi enerģētikas nozarē, kas 2015. gadā ir ietekmējuši Latvenergo koncerna darbību, ir Baltijas valstu dziļāka integrācija Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgū, kā arī elektroenerģijas tirgus liberalizācijas noslēgums Latvijā, pievienojot tam Latvijas mājsaimniecības. Koncerna ieguldījums investīcijās sasniedz 190,5 miljonus eiro, un vērienīgākais projekts ir Daugavas hidroelektrostaciju hidroagregātu rekonstrukcija. 2015. gadā sekmīgi tika turpināta finansējuma avotu diversifikācija, AS „Latvenergo” kā pirmajai valsts kapitālsabiedrībai Austrumeiropā emitējot zaļās obligācijas.

Elektroenerģijas pārdošana
Latvenergo koncerna tirgus daļa 2015. gadā saglabājās augsta – aptuveni 1/3 no kopējā Baltijas valstu elektroenerģijas tirgus. Kopumā mazumtirdzniecības klientiem pārdotas 7 869 GWh (gigavatstundas) elektroenerģijas, no šī apjoma ārpus Latvijas pārdota gandrīz viena trešdaļa jeb 2 539 GWh. Mērķtiecīgas pārdošanas aktivitātes 2015. gadā biznesa klientu skaitu Lietuvā un Igaunijā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājušas aptuveni par 33 %.

Elektroenerģijas ražošana
Latvenergo koncerns 2015. gadā savās ražotnēs ir saražojis 3 882 GWh elektroenerģijas un 2 408 GWh siltumenerģijas. Zīmīgi, ka pērnais gads bija viens no sausākajiem Daugavas pietecē, tādu neatceras pat ilggadēji koncerna darbinieki. Šajā situācijā sevi pierādīja Rīgas termoelektrostacijas, kuru efektīvā darbība ierobežoja elektroenerģijas cenu pieauguma risku un apliecināja to nozīmi valsts enerģētiskajai neatkarībai. Daugavas HES saražoja par 6 % mazāk elektroenerģijas nekā pērn jeb kopumā 1 805 GWh, savukārt Rīgas TEC saražoja par 23 % vairāk jeb kopumā 2 025 GWh, savu darbības režīmu pielāgojot elektroenerģijas tirgus apstākļiem.

Finanšu rezultāti
Latvenergo koncerna ieņēmumi 2015. gadā ir 929,1 milj. eiro, kas ir par 8 % mazāk nekā 2014. gadā. Samazinājumu noteica izmaiņas finanšu uzskaites principos līdz ar AS „Enerģijas publiskais tirgotājs" darbības uzsākšanu 2014. gada 1. aprīlī, un obligātā iepirkuma ieņēmumi un izmaksas tiek atspoguļotas bilances aktīvos. Savukārt koncerna EBITDA* ir palielinājusies par 30 % un sasniedz 307,0 milj. eiro. Rezultātus pozitīvi galvenokārt  ietekmēja elektroenerģijas tirgus atvēršana mājsaimniecībām Latvijā no 2015. gada 1. janvāra. Līdz tam AS „Latvenergo” pārdeva elektroenerģiju par regulētiem tarifiem, kas bija zemāki par tirgus cenu. Koncerna peļņa ir 85,0 milj. eiro. Atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2016. gadam” AS „Latvenergo” par 2015. gadu maksājamais dividenžu paredzamais apjoms ir 77,4 milj. eiro (par 2014. gadu –  31,5 milj. eiro), kas pēc akcionāra lēmuma tiks novirzīts dažādiem mērķiem, tai skaitā elektroenerģijas pakalpojuma nodrošināšanas atbalstam trūcīgiem un mazturīgiem iedzīvotājiem, daudzbērnu ģimenēm, kā arī personām ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērnu invalīdu un daļējai obligātās iepirkuma komponentes izmaksu kompensācijai, nodrošinot, ka obligātā iepirkuma komponente saglabājas līdzšinējā līmenī (26,79 EUR/MWh).

Revidētie Latvenergo konsolidētie 2015. gada finanšu pārskati būtiski neatšķiras no  2016. gada 29. februārī publicētajiem  Latvenergo koncerna nerevidētajiem saīsinātiem finanšu pārskatiem.

Investīcijas
2015. gadā Latvenergo koncerna investīciju apjoms sasniedz 190,5 miljonus eiro, kas ir par 7 % vairāk nekā 2014. gadā. No kopējām investīcijām 62 % ir ieguldīti tīklu aktīvos un to modernizācijā, palielinot tīklu pakalpojumu kvalitāti, uzlabojot tehniskos rādītājus un darbības drošumu. Savukārt31,9 miljoni eiro ir ieguldīti Daugavas HES hidroagregātu atjaunošanas programmā. Rekonstrukcijas galvenais mērķis ir nomainīt novecojušās hidroturbīnas, paaugstinot to uzstādīto jaudu, lietderības koeficientu un elektroenerģijas izstrādi gada griezumā un tādējādi nodrošināt drošu, efektīvu, ilgstošu un konkurētspējīgu Daugavas HES darbību kopējā enerģētiskajā sistēmā un brīvajā elektroenerģijas tirgū vēl vismaz 40 gadus.

Zaļās obligācijas
2015. gada jūnijā Latvenergo koncerns emitēja zaļās obligācijas 75 miljonu eiro apmērā,  sekmīgi turpinot finansējuma piesaistes avotu diversifikāciju. Tādējādi AS „Latvenergo” ir kļuvusi par pirmo valsts kapitālsabiedrību Austrumeiropā, kas emitējusi zaļās obligācijas. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s Investors Service emitētās zaļās obligācijas ir novērtējusi Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes vērtējumu, kas atbilst AS „Latvenergo” kredītreitingam.

Ilgtspējas pārskata saturs
Šis ir pirmais gads, kad Latvenergo koncerna Ilgtspējas pārskats ir sagatavots atbilstoši GRI G4 vadlīniju pamata (Core) prasībām. 2015. gada pārskata satura noteikšanai tika veikta padziļināta koncerna vadības un ieinteresēto pušu iesaiste, noskaidrojot to viedokli par Latvenergo koncerna ilgtspējai būtiskiem aspektiem. Līdz ar padziļināto ieinteresēto pušu iesaisti pārskata satura noteikšanai pārskatā pilnveidots un papildināts sniedzamās informācijas apjoms. Revidenta ziņojumu par 2015. gada Ilgtspējas pārskatu ir sniegusi SIA „Ernst &Young Baltic”.

Vienlaikus ar Ilgtspējas un Gada pārskatu par 2015. gadu tiek publicēts arī AS „Latvenergo” Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015. gadu, kas ir sagatavots, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.2 pantu un AS „Nasdaq Riga” 2010. gadā izdotajiem „Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanā”.

Latvenergo koncerna Ilgtspējas un Gada pārskats par 2015. gadu ir pieejams sadaļā Pārskati.

Savukārt Latvenergo koncerna 2016. gada starpperiodu pārskati tiks publicēti Finanšu kalendārā norādītajos datumos.


* EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma. 

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.