Klientu portāls elektrum.lv

Latvenergo koncerna nerevidētie 2015. gada rezultāti

29.02.2016.

Šodien, 29. februārī, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie 2015. gada saīsinātie finanšu pārskati.

2015. gadā Latvenergo koncerns ir veiksmīgi saglabājis elektroenerģijas pārdošanas līdera pozīciju Baltijā. Koncerna ārpus Latvijas pārdotās elektroenerģijas apjoms veido gandrīz 1/3 no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija apjoma. 2015. gadā Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 929,1 milj. eiro, kas ir par 8 % mazāk nekā 2014. gadā. Ieņēmumu samazinājumu nosaka obligātā iepirkuma komponentes ieņēmumu neatspoguļošana Latvenergo koncerna ieņēmumos līdz ar AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” darbības uzsākšanu 2014. gada 1. aprīlī. Koncerna EBITDA1 ir 306,9 milj. eiro, pret 2014. gadu pieaugot par 30 %. Savukārt 2015. gadā investīcijās ir ieguldīti 190,5 milj. eiro, kas ir par 7 % vairāk nekā pērn.

2015. gadā Latvenergo koncerns ir turpinājis mērķtiecīgas aktivitātes tirgus pozīcijas stiprināšanā un nodrošinājis 1/3 no kopējā Baltijas valstu elektroenerģijas tirgus. Mērķtiecīgu pārdošanas aktivitāšu rezultātā ārpus Latvijas - Lietuvā un Igaunijā, biznesa klientu skaits ir palielināts par 1/3 salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Savukārt kopējo klientu skaits kaimiņvalstīs pieaudzis par 4 % un pārsniedz 35 tūkstošus. Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā kopumā esam pārdevuši 7 880 GWh (gigavatstundas) elektroenerģijas, no tā trešdaļa jeb 2 539 GWh pārdotas klientiem Lietuvā un Igaunijā. Pārdotās elektroenerģijas apjoms kaimiņu tirgos ir par vairāk nekā 40 % lielāks nekā konkurējošo elektroenerģijas tirgotāju pārdošanas apjoms Latvijā.

2015. gadā Latvenergo koncernā ir saražotas 3 882 GWh elektroenerģijas un 2 408 GWh siltumenerģijas. Kopumā izstrādātās elektroenerģijas apjoms ir par 7 % lielāks nekā 2014. gadā. Par 23 % ir palielināts Rīgas termoelektrostacijās (Rīgas TEC) izstrādātās elektroenerģijas apjoms, kas 2015. gadā sasniedza 2 025 GWh. Efektīvi strādājot elektroenerģijas tirgū, Rīgas TEC stabilizēja elektroenerģijas cenu Latvijas un Lietuvas tirdzniecības apgabalā un ierobežoja elektroenerģijas cenas pieauguma risku. Neraksturīgi zemā ūdens pietece Daugavā par 6 % ir samazinājusi Daugavas hidroelektrostacijās (Daugavas HES) saražotās elektroenerģijas daudzumu, kas  2015. gadā bija 1 805 GWh.

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2015. gadā ir 929,1 milj eiro, kas ir par 8 % mazāk nekā 2014. gadā. Samazinājumu noteica izmaiņas finanšu rezultātu uzskaites principos līdz ar AS „Enerģijas publiskais tirgotājs" darbības uzsākšanu 2014. gada 1. aprīlī, tādējādi peļņas vai zaudējumu aprēķinā netiek atspoguļoti norēķini par obligāto iepirkumu. Savukārt koncerna EBITDA ir palielinājusies par 30 % un sasniedz 306,9 milj. eiro. Rezultātus pozitīvi galvenokārt  ietekmēja elektroenerģijas tirgus atvēršana mājsaimniecībām Latvijā no 2015. gada 1. janvāra. Līdz tam AS „Latvenergo” pārdeva elektroenerģiju par regulētiem tarifiem, kas bija zemāki par tirgus cenu. Koncerna nerevidētā peļņa ir 85,0 milj. eiro. Atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2016. gadam” AS „Latvenergo” par 2015. gadu maksājamais dividenžu paredzamais apjoms ir 77,4 milj. eiro (par 2014.gadu –  31,5 milj. eiro), kas pēc Akcionāra lēmuma tiks novirzīts, tai skaitā, arī elektroenerģijas pakalpojuma nodrošināšanas atbalstam trūcīgajiem un mazturīgajiem iedzīvotājiem, daudzbērnu ģimenēm, kā arī personām ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērnu invalīdu undaļējai obligātās iepirkuma komponentes izmaksu kompensācijai, nodrošinot, ka obligātā iepirkuma komponente saglabājas līdzšinējā līmenī (26,79 EUR/MWh).

2015. gadā Latvenergo koncerna investīciju apjoms sasniedz 190,5 milj. eiro, kas ir par 7 % vairāk nekā 2014. gadā. No kopējām investīcijām  62 % esam ieguldījuši tīklu aktīvos un to modernizācijā, palielinot tīklu pakalpojumu kvalitāti, tehniskos rādījumus un darbības drošumu. Savukārt 31,9 milj. eiro ir ieguldīti vērienīgajā Daugavas HES rekonstrukcijā, kas paredz 11 vēl nerekonstruēto hidroagregātu atjaunošanu. Pēc hidroagregātu rekonstrukcijas palielināsies tajos izstrādātās elektroenerģijas apjoms un to darbība tiks nodrošināta vēl 40 gadus.

Investīciju projektu finansēšanu Latvenergo koncerns veic no pašu līdzekļiem, kā arī ārējā aizņemtā ilgtermiņa finansējuma, kas tiek regulāri un savlaicīgi piesaistīts finanšu un kapitāla tirgos. 2015. gada jūnijā Latvenergo koncerns emitēja zaļās obligācijas 75 milj. eiro apmērā. Emitējot obligācijas, esam veikuši finansējuma piesaistes avotu diversifikāciju. Obligācijas no kopējā koncerna aizņēmumu apjoma veido vairāk nekā 20 %.

Revidētie Latvenergo koncerna 2015. gada rezultāti un Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015. gadu tiks publicēti 2016. gada 20. aprīlī. Latvenergo koncerna nerevidētie 2015. gada saīsinātie finanšu pārskati pieejami sadaļā Investoriem/Pārskati.


[1]EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.