Klientu portāls elektrum.lv

Latvenergo koncerns publicē koncerna revidētos 2014. gada rezultātus

15.04.2015.

Šodien tiek publicēti revidētie Latvenergo konsolidētie finanšu rezultāti par 2014. gadu, kurus AS „Latvenergo” valde apstiprināja 2015. gada 14. aprīlī. 2014. gada koncerna peļņa ir 29.8 miljoni eiro, gada laikā investīcijās ir ieguldīti 177,6 miljoni eiro, EBITDA* ir 236,8 miljoni eiro, bet ieņēmumi pārsniedz 1 miljardu eiro. EBITDA un ieņēmumi ir samazinājušies par attiecīgi 5 % un 8 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Negatīvi rezultātus galvenokārt ietekmēja neraksturīgi zema ūdens pietece Daugavā.

Līdz ar Latvenergo konsolidēto 2014. gada pārskatu tiek publicēts Ilgtspējas pārskats un AS „Latvenergo” Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2014. gadu. Ilgtspējas pārskats sagatavots atbilstoši Global Reporting Initiative (GRI) prasībām. Realizējot labas korporatīvās pārvaldības praksi, pārskatā ir pilnveidots un papildināts sniedzamās informācijas apjoms.

Sekmīgo Latvenergo koncerna darbību 2014. gadā raksturo:

  • Lietuvā un Igaunijā pārdotās elektroenerģijas apjoms palielināts gandrīz uz pusi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu;
  • Noslēdzies projekta Kurzemes loks otrais posms – nodota ekspluatācijā projekta Kurzemes loks posma Grobiņa–Ventspils jaunā 330 kV elektropārvades līnija;
  • 2014. gadā investīcijās ieguldīti 177,6 miljoni eiro, savukārt peļņa ir 29,8 miljoni eiro.

2014. gadā veiksmīgi saglabāta elektroenerģijas pārdošanas līdera pozīcija Baltijas valstīs - Latvenergo koncerna tirgus daļa ir 35 % no kopējā Baltijas valstu elektroenerģijas tirgus. Mazumtirdzniecības klientiem Baltijas valstīs esam pārdevuši 8 688 GWh elektroenerģijas, kas ir par 9 % vairāk nekā gadu iepriekš.

Visbūtiskākais pārdotās elektroenerģijas apjoma pieaugums ir ārpus Latvijas – Lietuvā un Igaunijā, kur tas palielināts gandrīz uz pusi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.Savukārt klientu skaits kaimiņvalstīs ir palielinājies par vairāk nekā piekto daļu un 2014. gada beigās sasniedz aptuveni 34 tūkstošus. Kopumā Lietuvā un Igaunijā pārdotās elektroenerģijas apjoms sasniedz 3 053 GWh, kas ir gandrīz divas reizes lielāks nekā konkurējošo elektroenerģijas tirgotāju pārdošanas apjoms Latvijā.

No 2014. gada vidus Latvenergo koncerns visu saražoto elektroenerģiju piedāvā Nord Pool Spot biržā, tādējādi vairākas reizes palielinot elektroenerģijas piedāvājumu Latvijas tirdzniecības apgabalā un nodrošinot tā lielāku likviditāti.

Latvenergokoncerns 2014. gadā savās ražotnēs ir saražojis 3 625 GWh elektroenerģijas un 2 488 GWh siltumenerģijas. No šī apjoma Daugavas hidroelektrostacijās (Daugavas HES) ir izstrādātas 1 925 GWh elektroenerģijas, savukārt Rīgas termoelektrostacijas (Rīgas TEC) ir saražojušas 1 648 GWh elektroenerģijas un 2 236 GWh siltumenerģijas. Kopumā izstrādātais elektroenerģijas apjoms ir samazinājies par 25 %, salīdzinot ar 2013. gadu. Elektroenerģijas izstrādes apjoms Daugavas HES salīdzinoši ar iepriekšējo gadu ir par 926 GWh jeb par 32 % mazāks. To noteica neraksturīgi zema ūdens pietece Daugavā – iepriekš tā tik zema novērota vien 1976. gadā.

Ņemot vērā izmaiņas lielo koģenerācijas staciju atbalsta mehānismā, kas neparedz dabasgāzes izmaksu kompensāciju, kā arī būtisku atbalsta samazinājumu koģenerācijai līdz ar subsidētās elektroenerģijas nodokļa ieviešanu no šā gada sākuma, Rīgas TEC strādāja tirgus konjunktūrā, efektīvi plānojot darba režīmus un kurināmā izmantošanu. Tādējādi Rīgas TEC izstrāde 2014. gadā bija par 309 GWh jeb 16 % mazāka nekā gadu iepriekš.

Latvenergokoncerna ieņēmumi 2014. gadā ir 1 010,8 miljoni eiro un peļņa 29,8 miljoni eiro (2013. gadā attiecīgi – 1 099,9 miljoni eiro un 46,1 miljons eiro). Latvenergo koncerna ieņēmumu samazinājumu noteica izmaiņas finanšu rezultātu uzskaites principos līdz ar AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” darbības uzsākšanu no 2014.gada 1. aprīļa, līdz ar to koncerna peļņas vai zaudējumu aprēķinā vairs nav atspoguļojami norēķini par obligāto iepirkumu. Savukārt peļņas rādītāju kritumu noteica ievērojami mazāka Daugavas HES izstrāde, turklāt Latvenergo koncerna negūtie ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas par regulēto tarifu Latvijā 2014. gadā novērtēti 48,2 miljonu eiro apmērā.

Revidētie Konsolidētie 2014. gada finanšu pārskati būtiski neatšķiras no 2015. gada 27. februārī publicētajiem Latvenergo koncerna nerevidētajiem saīsinātiem finanšu pārskatiem.

Lai pilnveidotu elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanas caurskatāmību, 2014. gada 25. februārī tika nodibināta jauna meitassabiedrība AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”, kas 2014. gada 1. aprīlī pārņēma obligātā iepirkuma administrēšanas funkcijas no AS „Latvenergo”. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, sabiedrībai ir pienākums iepirkt elektroenerģiju no ražotājiem, kuriem ir piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros par normatīvajos aktos noteiktiem elektroenerģijas iepirkuma tarifiem, kā arī veikt garantētos maksājumus par koģenerācijas stacijās uzstādīto jaudu. Jaunajā obligātā iepirkuma komponentes (OIK) aprēķinā par 2014. gadu AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” ir ņēmusi vērā valsts budžeta dotāciju OIK samazināšanai, līdz ar to kopējā OIK ar 2015. gada 1. aprīli nemainās un ir 2,679 centi/kWh.

2014. gada augustā noslēdzās projekta Kurzemes loks otrais posms – ekspluatācijā tika nodota projekta Kurzemes loks posma Grobiņa–Ventspils jaunā 330 kV elektropārvades līnija. Savukārt projekta noslēdzošā posma Ventspils–Tume–Rīga izbūvi Eiropas Komisija ir iekļāvusi kopējo atbalstāmo infrastruktūras objektu sarakstā, nosakot 45 % līdzfinansējumu. Kurzemes loka projekta realizācijas rezultātā ievērojami tiek paaugstināts energoapgādes drošums Kurzemē un Latvijā, palielinot iespēju nākotnē izmantot Lietuvas–Zviedrijas jūras kabeļa NordBalt darbību un integrējot Baltijas valstis Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgū.

Kopējais investīciju apjoms 2014. gadā ir 177,6 miljoni eiro. Būtiskas investīcijas ir veiktas tīklu modernizācijā, lai nodrošinātu augstu pakalpojumu kvalitāti, tehniskos rādītājus un darbības drošumu. 2014. gadā investīciju apjoms tīklu aktīvos veido 74 % no kopējām investīcijām. Tiek turpinātas investīcijas videi draudzīgos un apkārtējo vidi uzlabojošos projektos – 2014. gadā gandrīz 10 miljoni eiro ir ieguldīti Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā.

Nodrošinot savlaicīgu aizņemtā kapitāla piesaisti turpmāko gadu investīciju finansēšanai un agrāko aizdevumu refinansēšanai, 2014. gada nogalē tika piesaistīts banku finansējums 150 miljonu eiro apmērā un ar Eiropas Investīciju Banku tika parakstīts aizdevuma līgums par 100 miljoniem eiro.

Vienlaicīgi ar Latvenergo koncerna 2014. gada pārskatu publicējamā Ilgtspējas pārskatā ir sniegta informācija par koncernu, tā stratēģiju, pārvaldību, vadību un darbības segmentiem, kā arī par apkārtējas vides, darbinieku un darba vides, sabiedrības, produktu un ekonomiskās atbildības aspektiem. 2014. gadā uzsākts darbs, gatavojoties Latvenergo koncerna Ilgtspējas pārskata sagatavošanai atbilstoši jauno GRI G4 vadlīniju prasībām, 2014. gadā paplašinot ieinteresēto pušu iesaisti būtisko aspektu noteikšanā. Vienlaikus ar Ilgtspējas un Gada pārskatu par 2014. gadu Latvenergo mājaslapā ir pieejams arī AS „Latvenergo” Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2014. gadu, kas ir sagatavots, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.2 pantu un AS „NASDAQ OMX Riga” 2010. gadā izdotajiem „Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanā”.

Publicētie pārskati pieejami sadaļā Pārskati. Savukārt Latvenergo koncerna 2014. gada starpperiodu pārskati tiks publicēti Finanšu kalendārā norādītajos datumos.

*EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma. 

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.