Klientu portāls elektrum.lv

Latvenergo koncerna nerevidētie 2017. gada pirmā pusgada rezultāti

30.08.2017.

2017. gada pirmajā pusgadā Latvenergo koncerna ieņēmumi ir saglabājušies aptuveni pagājušā gada līmenī – 478,9 milj. eiro. Savukārt koncerna EBITDA [1] ir pieaugusi par 5% un ir 213,2 milj. eiro. Salīdzinot ar attiecīgu periodu pērn, par 29% pieaudzis koncernā saražotās elektroenerģijas apjoms, sasniedzot 3 147 GWh (gigavatstundas). Līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu š. g. 3. aprīlī Latvenergo ir uzsācis dabasgāzes tirdzniecību juridiskajiem klientiem Latvijā.

Latvenergo koncerns ir diversificējis savu tirdzniecības portfeli, ar tirdzniecības zīmolu Elektrum uzsākot dabasgāzes tirdzniecību juridiskajiem klientiem Latvijā. Šis solis ir sperts līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu Latvijā š. g. 3. aprīlī un atbilstoši koncerna stratēģijā definētajiem mērķiem. AS „Latvenergo” ilgstoši ir lielākais dabasgāzes patērētājs Latvijā, gadā izlietojot aptuveni 40% no visa gāzes patēriņa valstī. Brīvais dabasgāzes tirgus ir iespēja Latvijas lielākajai energokompānijai ar vēsturiski uzkrātu lietotāja un tirgotāja kompetenci paplašināt savu komerciālo darbību, sākot individuālu līgumu slēgšanu par dabasgāzes piegādi arī citiem patērētājiem.

Latvenergo koncerns 2017. gada 1. pusgadā savās ražotnēs ir saražojis 3 147 GWh elektroenerģijas, kas  salīdzinājumā ar 2016. gada pirmajiem 6 mēnešiem ir par 29% vairāk. To galvenokārt veicināja izstrādes apjoma pieaugums Daugavas HES, kas ir pieaudzis par 55%.  Latvenergo saražotais elektroenerģijas apjoms atbilst 89% no kopumā mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoma (2016. gada 1. pusgadā – 61% no pārdotā).  Koncerna ražošanas aktīvu elastība, kombinējot to ar reģiona importa iespējām, un cenu risku vadība, piesaistot elektroenerģijas finanšu instrumentus, veicina elektroenerģijas cenas Baltijā tuvināšanos Ziemeļvalstu līmenim un tās stabilitāti ilgtermiņā.

Latvenergo tradicionāli ir lielākais siltumenerģijas ražotājs Latvijā, šī gada pirmajā pusgadā saražojot vairāk nekā pērn – 1 574  GWh siltumenerģijas. Salīdzinoši aukstāki laika apstākļi un garāka apkures sezona veicinājusi par 3% lielāku izstrādi Rīgas TEC (1 420 GWh), kā arī Liepājas ražotnēs, kas kurināmajam pārsvarā izmanto šķeldu, un mazajās stacijās saražotais apjoms ir pieaudzis par 5% un ir 154 GWh.

Pārskata periodā klientiem Baltijā kopumā esam pārdevuši 3 541 GWh elektroenerģijas: Latvijā 2 359 GWh, Lietuvā – 695 GWh un Igaunijā – 487 GWh. Ārpus Latvijas kopējais klientu skaits ir stabils un pārsniedz 35 tūkstošus, viņiem pārdodam aptuveni 1/3 no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģijas apjoma. Latvenergo saglabā Baltijā lielākā elektroenerģijas tirgotāja pozīcijas. Jāuzsver, ka tas notiek, arvien pieaugot kopējai enerģētikas tirgus intensitātei un pastiprinoties cenu konkurencei biznesa klientu segmentā.

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2017. gada 1. pusgadā nav būtiski mainījušies, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, un ir 478,9 milj. eiro. Latvenergo koncerna EBITDA pārskata periodā ir palielinājusies par 5% un sasniedz 213,2 milj. eiro. Vienlaicīgi uzlabojies arī EBITDA rentabilitātes rādītājs, pieaugot līdz 43% (2016. gada 1. pusgadā – 36%). Savukārt Latvenergo koncerna peļņa ir 97,9 milj. eiro. Rezultātus pozitīvi galvenokārt ietekmēja lielāka Daugavas HES izstrāde nekā pagājušā gada pirmajā pusē, kā arī lielāki sadales pakalpojuma ieņēmumi.

Kopējais investīciju apjoms 2017. gada 6 mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, palielinājies par 13,2 miljoniem EUR jeb 17% un ir 92,8 milj. eiro. Pieaugumu sekmēja lielākas investīcijas ražošanas un pārvades segmentos. Aptuveni 2/3 no kopējām investīcijām veiktas tīklu aktīvos. Būtiski Latvenergo koncerna investīciju projekti ir: 1) Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcija, kas nodrošinās to darbību nākamos 40 gadus; 2) Kurzemes loks, kas ievērojami paaugstina energoapgādes drošumu Kurzemē un Latvijā un vēl vairāk integrē Baltijas valstis Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgū; 3) kā arī Trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums starp Igauniju un Latviju, kas ir būtisks nākotnes elektroenerģijas pārvades infrastruktūras objekts visam Baltijas reģionam.

Pēc pārskata perioda beigām AS „Latvenergo” pārstāvji 14. augustā iezvanīja Nasdaq biržas tirdzniecības sesijas atklāšanas zvanu Ņujorkā. Šī tradīcija tiek uzticēta tiem uzņēmumiem, kuri savā darbībā ir uzrādījuši īpašus panākumus – Latvenergo ir pirmais uzņēmums Baltijā, kas ir saņēmis Nasdaq biržas Labāko investoru attiecību balvu starp obligāciju emitentiem.

Turpmākie Latvenergo koncerna 2017. gada starpperiodu pārskati tiks publicēti 30. novembrī. Latvenergo konsolidētie un AS „Latvenergo” nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2017. gada 1. pusgadu pieejami sadaļā Investoriem/ Pārskati.


[1] EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.