Klientu portāls elektrum.lv

Latvenergo koncerna nerevidētie 2017.gada pirmā ceturkšņa rezultāti

31.05.2017.

Šodien, 31. maijā, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2017. gada pirmo trīs mēnešu periodu.

2017. gada pirmajā ceturksnī Latvenergo koncerna ieņēmumi ir saglabājušies pagājušā gada līmenī – 265,8 milj. eiro. Savukārt koncerna EBITDA* ir pieaugusi par 14 % līdz 113,8 milj. eiro. Salīdzinot ar attiecīgu periodu pērn, par 50 % pieaudzis koncernā saražotās elektroenerģijas apjoms, sasniedzot 1 855 GWh.

Latvenergo koncernā 2017. gada pirmajā ceturksnī, ja salīdzina ar līdzvērtīgu periodu pērn, ir ievērojami pieaudzis saražotās elektroenerģijas apjoms – par 50%, sasniedzot 1 855 GWh. Galvenokārt šo pieaugumu veicināja par 91% lielāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES, kas 2017. gada pirmajā ceturksnī sasniedza 1148 GWh, jo pēc vairāku gadu pārtraukuma šogad Daugavā bija vienmērīgs un samērā ilgstošs palu periods. Savukārt Rīgas TEC elektroenerģijas izstrāde 2017. gada 1. ceturksnī ir palielināta par 12%, sasniedzot 692 GWh. Latvenergo koncerns ir sekmīgi izmantojis diversificētā ražošanas portfeļa priekšrocības, pielāgojot Rīgas TEC un Daugavas HES darbu tirgus situācijai un ražojot konkurētspējīgu elektroenerģiju ne tikai Baltijas, bet arī Ziemeļvalstu mērogā.

Pārskata periodā klientiem Baltijā kopumā ir pārdots 1 882 GWh elektroenerģijas – Latvijā 1 263 GWh, Lietuvā – 360 GWh un Igaunijā – 260 GWh. Ārpus Latvijas kopējais klientu skaits pārsniedz 34,6 tūkstošus, kuriem tiek pārdota aptuveni 1/3 no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģijas apjoma.

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2017. gada 1. ceturksnī būtiski nemainījās, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, un ir 265,8 milj. eiro. Latvenergo koncerna EBITDA pārskata periodā ir palielinājusies par 14% un sasniedz 113,8 miljonus EUR. Savukārt Latvenergo koncerna peļņa 2017.gada 1.ceturksnī ir 55,1 milj. eiro. Rezultātus pozitīvi galvenokārt ietekmēja par 91 % lielāka Daugavas HES izstrāde.

Kopējais investīciju apjoms 2017. gada 1. ceturksnī nav būtiski mainījies, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, un ir 32,1 milj. eiro. Aptuveni 80 % no kopējām investīcijām veiktas tīklu aktīvos. Būtiski Latvenergo koncerna investīciju projekti ir: Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcija, kas nodrošinās to darbību nākamos 40 gadus; Kurzemes loks, kas ievērojami paaugstina energoapgādes drošumu Kurzemē un Latvijā un vēl vairāk integrē Baltijas valstis Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgū; kā arī Trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums starp Igauniju un Latviju, kas ir būtisks nākotnes elektroenerģijas pārvades infrastruktūras objekts visam Baltijas reģionam.

2017.gada 26. janvārī AS „Latvenergo” kā pirmais uzņēmums Baltijā ir saņēmusi apbalvojumu „Labākās investoru attiecības Baltijas Parāda vērtspapīru tirgū”, apliecinot uzticamas, caurskatāmas un labākās prakses investoru attiecības 2016.gadā.

2017.gada 16. februārī Moody’s pārapstiprināja AS „Latvenergo” kredītreitingu Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes vērtējumu.

2017. gada 3. martā veiktas izmaiņas AS „Latvenergo” revīzijas komitejas sastāvā, palielinot tās skaitlisko sastāvu. Atbilstoši AS „Latvenergo” akcionāru sapulces lēmumam komitejā turpinās strādāt esošie trīs komitejas locekļi, kuriem pievienosies divi AS „Latvenergo” padomes pārstāvji – Andris Ozoliņš un Andris Liepiņš. Revīzijas komitejas pilnvaru termiņš ir trīs gadi.

Turpmākie Latvenergo koncerna 2017.gada starpperiodu pārskati tiks publicēti 31. augustā un 30. novembrī. Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2017. gada 1. ceturksni pieejami sadaļā Investoriem/ Pārskati.

 

* EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.