Klientu portāls elektrum.lv

Latvenergo koncerns publicē revidētos 2016. gada rezultātus un Ilgtspējas pārskatu

19.04.2017.

Šodien tiek publicēti revidētie Latvenergo koncerna finanšu rezultāti par 2016. gadu, kurus AS „Latvenergo” valde ir apstiprinājusi 2017. gada 18. aprīlī.

2016. gadā Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 931,6 milj. eiro. Savukārt koncerna EBITDA ir pieaugusi par 28% un sasniedz 393,4 milj. eiro. Atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2017. gadam” AS „Latvenergo” par 2016. gadu maksājamais dividenžu paredzamais apjoms ir 90,1 milj. eiro.

Līdz ar Latvenergo konsolidēto 2016. gada pārskatu tiek publicēts Ilgtspējas pārskats, kas atklāj un apraksta būtiskākos koncerna darbības aspektus, un AS „Latvenergo” Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2016. gadu.

Āris Žīgurs, AS „Latvenergo" valdes priekšsēdētājs uzsver, ka 2016. gads ir bijis nozīmīgs gan koncerna darbībā, gan arī enerģētikas nozarē: „Pirmkārt, darbu sāka gaidītais NordBalt elektroenerģijas starpsavienojums, vēl vairāk integrējot Baltijas valstis Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgū. Otrkārt, aktīvi noritēja sagatavošanās darbi dabasgāzes tirgus liberalizācijai 2017. gada pavasarī. Treškārt, tika sperts solis ekonomiski pamatotai sadales tīkla attīstībai, ko veicināja principiāli jaunas AS „Sadales tīkls” tarifa struktūras ieviešana mājsaimniecību segmentā. Nozīmīgi lēmumi ir pieņemti, arī domājot par koncerna nākotni – gada nogalē ir apstiprināta jaunā perioda koncerna stratēģija 2017.–2022. gadam, un tajā ņemtas vērā nozīmīgas enerģētikas nozares pārmaiņas, kas prasmīgi izmantojamas turpmākai koncerna izaugsmei."

Kopumā 2016. gadu raksturo Latvenergo koncerna prasmīga darbība jaunajos tirgus apstākļos. Šeit jāuzsver dabasgāzes cenas samazinājums Latvijā, kas palielināja konkurētspējīgas elektroenerģijas izstrādi Rīgas TEC. Tas vienlaikus novērsa elektroenerģijas cenas pieauguma risku reģionā, kad bija vērojami traucējumi starpsavienojumu darbībā un svārstības kaimiņvalstu ražošanas piegādēs un pieprasījumā.

Enerģijas ražošana
Latvenergo koncerns 2016. gadā savās ražotnēs ir saražojis par 21% vairāk elektroenerģijas nekā gadu iepriekš jeb 4 707 GWh un par 11% vairāk siltumenerģijas jeb 2 675 GWh.

Daugavas HES kaskādē, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, saražotā apjoms ir pieaudzis par 36% un ir 2 449 GWh, ko veicināja lielāka ūdens pietece Daugavā gada otrajā pusē.

Pieaugums ir arī Rīgas TEC elektroenerģijas izstrādē - 2016. gadā tā ir pieaugusi par 9%, sasniedzot 2 206 GWh. Optimāli kombinējot Latvenergo koncerna Rīgas TEC un Daugavas HES izstrādi ar reģiona importa iespējām, lietotāji Baltijā ieguva gan cenas tuvināšanos Ziemeļvalstu līmenim, gan tās stabilitāti.

Elektroenerģijas tirdzniecība
Latvenergo koncerna tirgus daļa Baltijā ir aptuveni 30%. Tirgus daļa Latvijā ir 73%, Lietuvā – 14%, Igaunijā – 11%. Rēķinoties ar to, ka līdz ar tirgus atvēršanu vēsturiskā monopola tirgus daļa Latvijā samazināsies, tā ir mērķtiecīgi atgūta, tirgojot elektroenerģiju mūsu kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā. 2016. gadā Latvenergo koncerns ārpus Latvijas pārdod par 20% lielāku apjomu nekā konkurējošo elektroenerģijas tirgotāju pārdošanas apjoms Latvijā.

Finanšu rezultāti
Ar 2015. gadam līdzvērtīgu ieņēmumu apjomu – 931,6 milj. eiro – ir būtiski paaugstināti peļņas rādītāji. Koncerna EBITDA pieaugusi par 28%, sasniedzot 393,4 milj. eiro.  Savukārt koncerna peļņa 2016. gadā ir 130,6 milj. eiro, no kuras atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2017. gadam” maksājamais dividenžu apjoms valsts budžetā ir 90,1 milj. eiro. Rezultātus pozitīvi galvenokārt ietekmēja par 36% lielāka Daugavas HES izstrāde, kā arīzemākas dabasgāzes un elektroenerģijas cenas Latvijā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, dabasgāzes cena Latvijā bija par 24%, bet elektroenerģijas cena – par 14% zemāka.

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem nodokļu maksātajiem Latvijā – 2016. gadā koncerns valsts budžetā ir iemaksājis 209 milj. eiro, tajā skaitā dividendēs par valsts kapitāla izmantošanu iemaksāti vairāk nekā 77 milj. eiro.

Revidētie Latvenergo konsolidētie 2016. gada finanšu pārskati būtiski neatšķiras no 2017. gada 28. februārī publicētajiem  Latvenergo koncerna nerevidētajiem saīsinātiem 2016. gada finanšu pārskatiem.

Investīcijas
Kopējais investīciju apjoms 2016. gadā ir 200,7 milj. eiro, kas ir par 5% vairāk nekā gadu iepriekš. Lielākā daļa jeb 64% ir ieguldīti tīklu aktīvos. Turpinās ražotņu efektivitātes paaugstināšana, īstenojot Daugavas hidroelektrostaciju rekonstrukcijas projektu, kurā 2016. gadā ir ieguldīti 35,2 milj. eiro. Līdz 2022. gadam, investējot vairāk nekā 200 milj. eiro, paredzēts rekonstrukciju Daugavas kaskādē pilnībā pabeigt, pēc kuras pieaugs Daugavas HES kopējā jauda un izstrādes apjoms, nodrošinot kaskādes hidroagregātu darbību turpmākos 40 gadus. Turpinās arī ievērojamie elektroenerģijas pārvades infrastruktūras uzlabošanas investīciju projekti: Kurzemes loks un Trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums starp Igauniju un Latviju.

Finansēšana
Investīciju projektu finansēšanu Latvenergo koncerns veic no pašu līdzekļiem, kā arī ārējā aizņemtā ilgtermiņa finansējuma, kas tiek regulāri un savlaicīgi piesaistīts finanšu un kapitāla tirgos. 2016. gada aprīlī AS „Latvenergo” emitēja zaļās obligācijas 25 milj. eiro apmērā ar rekordlielu kopējo pieprasījuma apjomu. Līdz ar to ir noslēgusies AS „Latvenergo” otrā obligāciju piedāvājuma programma, emitējot zaļās obligācijas 100 milj. eiro apmērā, ko starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s Investors Service ir novērtējusi ar augstāko GB1 (izcili) novērtējumu. 2017. gada februārī Moody’s AS „Latvenergo” pārapstiprināja kredītreitingu Baa2 ar stabilu nākotnes vērtējumu.

Korporatīvā pārvaldība
AS „Latvenergo” akcionāru sapulcē 2016. gada 16. decembrī ievēlēta AS „Latvenergo” padome. Tās pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Padomes sastāvā ir pieci neatkarīgi padomes locekļi – Andris Ozoliņš (padomes priekšsēdētājs), Andris Liepiņš (padomes priekšsēdētāja vietnieks), Baiba Anda Rubesa, Mārtiņš Bičevskis un Martins Sedlackis (Martin Sedlacky).

Līdz ar Latvenergo koncerna finanšu rezultātiempublicēts arī AS „Latvenergo” Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2016. gadu. Korporatīvās pārvaldības ziņojums apliecina, ka Latvenergo koncernā ir ieviesti un nodrošināti labas korporatīvās pārvaldības principi. Korporatīvās pārvaldības ziņojuma sagatavošana tika uzsākta 2012. gadā līdz ar obligāciju emisijas programmas uzsākšanu un emitēto obligāciju iekļaušanu Nasdaq Riga biržā.

Ilgtspējas pārskats
Latvenergo koncerna Ilgtspējas pārskats ir sagatavots atbilstoši GRI G4 vadlīniju prasībām. Pārskatā ir pieejama izvērsta informācija par koncerna stratēģiju, pārvaldību, vadību un darbības segmentiem. Tāpat tajā atklāta informācija par tādiem ilgtspējasaspektiem kāekonomiskā atbildība, sabiedrība, atbildība par produktu, vides aizsardzība un darbinieki un darba vide. Tas ir līdz šim vienīgais revidētais Ilgtspējas pārskats Latvijā. 2016. gada Ilgtspējas pārskatu revidēja SIA „Ernst &Young Baltic”.

Pārskati pieejami sadaļā Pārskati. Savukārt Latvenergo koncerna 2017. gada starpperiodu pārskati tiks publicēti Finanšu kalendārā norādītajos datumos.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.