Klientu portāls elektrum.lv

Latvenergo koncerna nerevidētie 2016. gada rezultāti

28.02.2017.

Šodien, 28. februārī, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie 2016. gada saīsinātie finanšu pārskati.

2016. gadā Latvenergo koncerns ir vērtīgākais uzņēmums Latvijā un viens no vērtīgākajiem Baltijā, aktīvu vērtībai sasniedzot gandrīz 4 miljardus eiro. 2016. gadā Latvenergo koncerna ieņēmumi nav būtiski manījušies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un ir 931,6 milj. eiro. Savukārt koncerna EBITDA pret 2015. gadu ir pieaugusi par 28% un sasniedz 393,2 milj. eiro.

Būtiski pieaudzis koncerna ražotnēs izstrādātās elektroenerģijas un siltumenerģijas apjoms – attiecīgi par 21% līdz 4707 GWh un par 11% līdz 2675 GWh. Investīcijās ieguldīti 200,7 milj. eiro, kas ir par 5% vairāk nekā pērn.

Darbības vides raksturojums
Būtiska nozīme Latvenergo koncerna augstās pozīcijas noturēšanā ir prasmīgai darbībai  jaunā elektroenerģijas tirgus situācijā, ko pērn ietekmēja vairāki faktori. Pirmkārt, darbu uzsāka divi jaunie elektroenerģijas pārvades starpsavienojumi – NordBalt un LitPol, kas veicināja likviditātes pieaugumu tirgū, kā arī cenu izlīdzināšanos starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm. Pirmo reizi tirgū izveidojās situācija, kad elektroenerģijas cena Latvijā atsevišķās nedēļās bija zemāka nekā  Igaunijā, kur līdz šim bijusi pieejama elektrība par zemāku cenu.Otrkārt, dabasgāzes cenas samazinājums Latvijā palielināja konkurētspējīgas elektroenerģijas izstrādi Rīgas TEC. Tas vienlaikus novērsa elektroenerģijas cenas pieauguma risku reģionā, kad bija vērojami traucējumi starpsavienojumu darbībā un svārstības kaimiņvalstu ražošanas piegādēs un pieprasījumā.

Enerģijas ražošana
Latvenergo koncerns 2016. gadā savās ražotnēs ir saražojis par 21% vairāk elektroenerģijas nekā pērn jeb 4707 GWh un par 11% vairāk siltumenerģijas jeb 2675 GWh.

Vislielākais kāpums saražotās elektroenerģijas apjomā ir Daugavas HES kaskādē. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas ir pieaudzis par 36% un ir 2 449 GWh. To veicinājusi lielāka ūdens pietece Daugavā 2016. gada otrajā pusē.

Savukārt Rīgas TEC elektroenerģijas izstrāde 2016. gadā ir pieaugusi par 9%, sasniedzot 2206 GWh. Labvēlīgus apstākļus Rīgas TEC elektroenerģijas izstrādei radīja dabasgāzes vidējās cenas samazinājums par 24%, salīdzinot ar 2015. gadu. Optimāli kombinējot Latvenergo koncerna Rīgas TEC un Daugavas HES izstrādi ar reģiona importa iespējām, lietotāji Baltijā ieguva gan cenas tuvināšanos Ziemeļvalstu līmenim, gan tās stabilitāti.

Elektroenerģijas tirdzniecība
2016. gadā Latvenergo koncerns ir saglabājis elektroenerģijas tirdzniecības līdera pozīciju Baltijā ar tirgus daļu aptuveni 30%. Ārpus Latvijas pārdotās elektroenerģijas apjoms veido gandrīz 1/3 no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģijas apjoma un sasniedz 2376 GWh. Tas ir par 20% lielāks nekā konkurējošo elektroenerģijas tirgotāju pārdošanas apjoms Latvijā.

Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā kopumā esam pārdevuši 7580 GWh elektroenerģijas, no tās Latvijā pārdotās elektroenerģijas apjoms ir 5204 GWh, Lietuvā – 1464 GWh un Igaunijā – 912 GWh. 

Latvenergo koncerna klientu portfelis Baltijā ir saglabājies stabils. Kopējais klientu skaits ārpus Latvijas ir aptuveni 35 tūkstoši.

Finanšu rezultāti
Latvenergo koncerna ieņēmumi 2016. gadā būtiski nemainījās un ir 931,6 miljoni eiro. Koncerna EBITDA pārskata periodā ir palielinājusies par 28% un sasniedz 393,2 miljonus eiro. Savukārt peļņa 2016. gadā ir 129,8 miljoni eiro. Rezultātus pozitīvi galvenokārt ietekmēja par 36% lielāka Daugavas HES izstrāde, kā arīzemākas dabasgāzes un elektroenerģijas cenas Latvijā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, dabasgāzes cena Latvijā bija par 24%, bet elektroenerģijas cena – par 14% zemāka. Koncernam ir augusi pašu kapitāla atdeve, kas ir 5,8%, savukārt pērn tā bija 4,1%.

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem nodokļu maksātajiem Latvijā. 2016. gadā koncerns valsts budžetā ir iemaksājis 209 miljonus eiro, tajā skaitā dividendēs par valsts kapitāla izmantošanu iemaksāti vairāk nekā 77  miljoni eiro. Atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2017. gadam” AS „Latvenergo” par 2016. gadu maksājamais dividenžu paredzamais apjoms ir 90,1 miljons eiro.

Investīcijas
Kopējais investīciju apjoms 2016. gadā ir 200,7 milj. eiro, kas ir par 5% vairāk nekā gadu iepriekš. Lielākā daļa jeb 64% ir ieguldīti tīklu aktīvos, tādējādi mērķtiecīgi uzlabojot to pakalpojuma kvalitāti, tehniskos rādītājus un darbības drošumu.

Vērienīgajā Daugavas HES rekonstrukcijā šogad ir ieguldīti 35,2 milj. eiro. Līdz 2022. gadam ir plānota 11 nerekonstruēto hidroagregātu pakāpeniska nomaiņa, nodrošinot to darbību nākamos 40 gadus. Kopējās rekonstrukcijas izmaksas pārsniegs 200 milj. eiro, no kuriem šobrīd ir ieguldīti 86,7 milj. eiro.

Turpinās arī ievērojamie elektroenerģijas pārvades infrastruktūras uzlabošanas investīciju projekti: Kurzemes loks un Trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums starp Igauniju un Latviju.

Finansēšana
Investīciju projektu finansēšanu Latvenergo koncerns veic no pašu līdzekļiem, kā arī ārējā aizņemtā ilgtermiņa finansējuma, kas tiek regulāri un savlaicīgi piesaistīts finanšu un kapitāla tirgos. 2016. gada aprīlī AS „Latvenergo” sekmīgi noslēdza zaļo obligāciju piedāvājuma programmu 100 milj. eiro apmērā. 2016. gada oktobrī Moody’s piešķīra zaļajām obligācijām augstāko novērtējumu. Aptuveni 1/4 no koncerna kopējiem aizņēmumiem veido obligācijas.

Pēc pārskata perioda beigām 2017. gada 16. februārī Moody’s pārapstiprināja AS „Latvenergo” kredītreitingu Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes vērtējumu.

Korporatīvā pārvaldība
AS „Latvenergo” akcionāru sapulcē 2016. gada 16. decembrī ievēlēta AS „Latvenergo” padome. Tās pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Padomes sastāvā ir pieci neatkarīgi padomes locekļi – Andris Ozoliņš, Andris Liepiņš, Baiba Anda Rubesa, Mārtiņš Bičevskis un Martins Sedlackis (Martin Sedlacky).

2016. gada 19. oktobrī akcionāru sapulcē tika apstiprināta Latvenergo koncerna vidēja termiņa darbības stratēģija laika periodam no 2017. līdz 2022. gadam. Ņemot vērā sagaidāmos izaicinājumus nozarē un biznesa vidē, stratēģijā ir definēti trīs galvenie darbības mērķi:

  • nostiprināt ilgtspējīgu un ekonomiski pamatotu tirgus pozīciju mājas tirgos (Baltijā), vienlaikus apsverot ģeogrāfisku un/vai produktu/pakalpojumu ekspansiju;
  • attīstīt sinerģijai ar tirdzniecību adekvātu un koncerna vērtību palielinošu ģenerācijas portfeli;
  • attīstīt klientu vajadzībām atbilstošu funkcionālu, drošu un efektīvu tīklu.

Revidētie Latvenergo koncerna 2016. gada rezultāti un Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2016. gadu tiks publicēti 2017. gada 19. aprīlī. Latvenergo koncerna nerevidētie 2016. gada saīsinātie finanšu pārskati pieejami sadaļā Investoriem/Pārskati.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.