Klientu portāls elektrum.lv

AS "Latvenergo" valde

Āris Žīgurs, valdes priekšsēdētājs, Galvenais izpilddirektors

Vairāk informācijas

 

 

 

 

Uldis Bariss, valdes loceklis, Komercdirektors

Vairāk informācijas

 

 

 

 

Guntars Baļčūns, valdes loceklis, Finanšu direktors

Vairāk informācijas

 

 

 

 

Kaspars Cikmačs, valdes loceklis, Tehnoloģiju un atbalsta direktors

Vairāk informācijas

 

 

 Valdes atalgojuma politika
Valdes atalgojumu nosaka Latvijas Republikas tiesību akti – Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. Tiesību aktos ir noteikts vienots regulējums publiskas personas kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzībai, turklāt valdes locekļiem ir paredzētas tiesības saņemt atlīdzību par papildu pienākumu veikšanu kapitālsabiedrībā.

Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības apmērs ir piesaistīts Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, tam piemērojot koeficientu, kas noteikts atbilstoši kapitālsabiedrību raksturojošiem kritērijiem (apgrozījums, aktīvi, darbinieku skaits). Maksimālais mēneša atlīdzības noteikšanai piemērojamais koeficients ir 10. Valdes locekļa mēneša atlīdzība nedrīkst pārsniegt 90 % no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības. Savukārt valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu vienotajā mēneša atlīdzībā 20% veido atlīdzība par Galvenā izpilddirektora un Virzienu direktoru pienākumu veikšanu.

Akcionāru sapulce reizi gadā pēc Gada pārskata apstiprināšanas var lemt par prēmijas izmaksu valdes locekļiem. Prēmijas noteikšanā ņem vērā kapitālsabiedrības darbības rezultātus, stratēģijas izpildi un noteikto mērķu sasniegšanu. Prēmijas apjoms nedrīkst būt lielāks par valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Ar valdes locekļiem, sākot ar jauno pilnvaru termiņu no 2015. gada 16. novembra, noslēgti pilnvarojuma līgumi par valdes locekļa pienākumu izpildi. Pilnvarojuma līguma nosacījumi paredz iespēju saņemt atsaukšanas pabalstu trīs mēnešu atlīdzības apmērā gadījumā, ja valdes loceklis tiek atsaukts no pilnvaru pildīšanas pirms termiņa beigām, t. sk. sabiedrības reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā. Atalgojuma politika neparedz iespēju izmaksāt atalgojumu akciju vai akciju opciju veidā.

AS "Latvenergo" valdes nolikums
Grozīts un apstiprināts jaunā redakcijā AS "Latvenergo" valdes sēdē 2017. gada 14. novembrī. 

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.