Klientu portāls elektrum.lv

AS "Latvenergo" padome

AS"Latvenergo" padome ir ievēlēta uz piecu gadu termiņu. Padomes sastāvā ir pieci neatkarīgie* padomes locekļi:

 

Andris Ozoliņš, padomes priekšsēdētājs

Vairāk informācijas

 

 

 

 

Andris Liepiņš, padomes priekšsēdētāja vietnieks

Vairāk informācijas

 

 

 

 

Baiba Anda Rubesa, padomes locekle

Vairāk informācijas

 

 

 

 

Mārtiņš Bičevskis, padomes loceklis

Vairāk informācijas

 

 

 

 

Martins Sedlackis, padomes loceklis

Vairāk informācijas

 

 

 


* Saskaņā ar 2015.gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.686 "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome" 6.punktu padomes loceklis tiek uzskatīts par neatkarīgu, ja tas atbilst visām šīm prasībām:

  • pildot citus amatus, nav pakļauts kapitāla daļu turētāja norādījumiem;
  • pēdējo triju gadu laikā nav bijis valdes loceklis vai sabiedrības kontrolieris tai pašā kapitālsabiedrībā vai tās atkarīgajā sabiedrībā;
  • kapitālsabiedrībā, kurā ieņem padomes locekļa amatu, gūst ienākumus tikai par padomes locekļa amata pienākumu izpildi;
  • pēdējo triju gadu laikā nav bijis ārējais revidents, kā arī dalībnieks, valdes loceklis vai darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas kapitālsabiedrībai, kurā pilda padomes locekļa amatu.

Padomes atalgojuma politika
Padomes atalgojumu nosaka Latvijas Republikas tiesību akti – Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. Tiesību aktos ir noteikts vienots regulējums publiskas personas kapitālsabiedrību padomes locekļu atlīdzībai.

Padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības apmērs ir piesaistīts Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, tam piemērojot koeficientu, kas noteikts atbilstoši kapitālsabiedrību raksturojošiem kritērijiem (apgrozījums, aktīvi, darbinieku skaits). Maksimālais mēneša atlīdzības noteikšanai piemērojamais koeficients ir 3. Padomes locekļa mēneša atlīdzība nedrīkst pārsniegt 90 % no padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības.

Akcionāru sapulce reizi gadā pēc Gada pārskata apstiprināšanas var lemt par prēmijas izmaksu padomes locekļiem. Prēmija nedrīkst būt lielāka par padomes locekļa viena mēneša atlīdzības apmēru. 

AS "Latvenergo” Padomes nolikums
Grozīts un apstiprināts jaunā redakcijā AS "Latvenergo” Padomes sēdē 2017.gada 8.februārī. 

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.