Klientu portāls elektrum.lv

AS "Latvenergo" padome

AS"Latvenergo" padomes sastāvā ir pieci padomes locekļi:

Pāvels Rebenoks, padomes priekšsēdētājs,
Renārs Degro, padomes priekšsēdētāja vietnieks,
Kristaps Stepanovs, padomes loceklis,
Inese Kublickapadomes locekle,
Artūrs Šnoriņš, padomes loceklis.

 

Padomes atalgojuma politika
Padomes atalgojumu nosaka Latvijas Republikas tiesību akti – Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. Tiesību aktos ir noteikts vienots regulējums publiskas personas kapitālsabiedrību padomes locekļu atlīdzībai.

Padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības apmērs ir piesaistīts Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, tam piemērojot koeficientu, kas noteikts atbilstoši kapitālsabiedrību raksturojošiem kritērijiem (apgrozījums, aktīvi, darbinieku skaits). Maksimālais mēneša atlīdzības noteikšanai piemērojamais koeficients ir 3. Padomes locekļa mēneša atlīdzība nedrīkst pārsniegt 90 % no padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības.

Akcionāru sapulce reizi gadā pēc Gada pārskata apstiprināšanas var lemt par prēmijas izmaksu padomes locekļiem. Prēmija nedrīkst būt lielāka par padomes locekļa viena mēneša atlīdzības apmēru. 

AS "Latvenergo” Padomes nolikums
Grozīts un apstiprināts jaunā redakcijā AS "Latvenergo” Padomes sēdē 2019.gada 24.aprīlī. 

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.