Klientu portāls elektrum.lv

AS "Latvenergo" akcionārs

Visas AS "Latvenergo” akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, kuras intereses akcionāru sapulcē pārstāv Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarota persona.

Akcionāra kontaktinformācija

AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi

 • 2019.gads

  19.06.2019. Par AS "Latvenergo" pamatkapitāla palielināšanu, AS "Latvenergo" statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

  1. Palielināt AS "Latvenergo" pamatkapitālu par EUR 92 080,00, apmaksājot jaunās emisijas akcijas ar mantisko ieguldījumu, valsts īpašumu ar kopējo vērtību EUR 92 080,00 un nosakot AS "Latvenergo" pamatkapitālu EUR 834 883 449,00 apmērā.

  2. Apstiprināt AS "Latvenergo" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

  3. Grozīt AS "Latvenergo" statūtus.

  4. Apstiprināt AS "Latvenergo" statūtus jaunā redakcijā.

   

  08.05.2019 Par AS "Latvenergo" Revīzijas komitejas nolikuma grozījumiem un Revīzijas komitejas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā

  Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvenergo" Revīzijas komitejas nolikuma tekstu jaunā redakcijā.

   

  08.05.2019. Par AS "Latvenergo" vidējā darbinieku skaita un finanšu rādītāju  izvērtēšanu un iedalīšanu attiecīgā kapitālsabiedrību grupā

  Iedalīt AS "Latvenergo" lielo kapitālsabiedrību grupā.

   

  08.05.2019. Par AS "Latvenergo" 2019.gada pārskatu revidentu

  Iecelt PricewaterhouseCoopers SIA par AS "Latvenergo" 2019.gada pārskatu revidentu, nosakot revidentam atlīdzību līdz EUR 45 300,00 bez PVN.

   

  08.05.2019. Par AS "Latvenergo" 2018.gada peļņas izlietošanu

  1. AS "Latvenergo" 2018.gada peļņu 212 732 625,00 EUR apmērā atstāt nesadalītu un ieskaitīt nesadalītajā peļņā.

  2. Izmaksāt valstij dividendēs 132 936 416,00 EUR no AS "Latvenergo" iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas, kas ietver arī 58 892 320 EUR, kas no AS "Latvenergo" 2017.gada peļņas tika ieskaitīti AS "Latvenergo" nesadalītā peļņā (rezervēs) ar mērķi lemt par to izmaksu valstij dividendēs, lēmumu pieņemot vienlaicīgi ar lēmumu par AS "Latvenergo" 2018.gada peļņas izlietošanu.

   

  08.05.2019. Par AS "Latvenergo" 2018.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2018.gada pārskata apstiprināšanu

  1. Pieņemt zināšanai AS "Latvenergo" Padomes ziņojumu;

  2. Apstiprināt Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2018.gada pārskatu, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

  3. Apstiprināt Latvenergo Consolidated and Latvenergo AS Annual Report 2018, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

 • 2018.gads

  13.09.2018. Par lūgumu Latvijas Republikas Ministru kabinetam atļaut ieguldīt AS "Latvenergo" pamatkapitālā valsts īpašuma objektus

  Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetam atļaut ieguldīt AS "Latvenergo" pamatkapitālā valsts īpašuma objektus – 48 zemes vienības, 39 būves, no kurām 7 ar elektroiekārtām, saskaņā ar ieguldāmo īpašumu un to objektu sarakstu, ar kopējo valsts mantiskā ieguldījuma vērtību EUR 93 970.

   

  13.09.2018. Par AS "Latvenergo" Revīzijas komitejas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā

  Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvenergo" Revīzijas komitejas nolikuma tekstu jaunā redakcijā.

   

  09.05.2018. Par AS "Latvenergo" 2017.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2017.gada pārskata apstiprināšanu

  1. Pieņemt zināšanai AS "Latvenergo" Padomes ziņojumu;

  2. Apstiprināt Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2017.gada pārskatu, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

  3. Apstiprināt Latvenergo Consolidated and Latvenergo AS Annual Report 2017, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

   

  09.05.2018. Par AS "Latvenergo" 2017.gada peļņas izlietošanu

  1. Apstiprināt AS "Latvenergo" 2017.gada peļņas EUR 150 890 619,00 (viens simts piecdesmit miljoni astoņi simti deviņdesmit tūkstoši seši simti deviņpadsmit euro un 00 centi) apmērā izlietošanu šādā veidā:

  1) EUR 91 998 299,00 (deviņdesmit viens miljons deviņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi) izmaksāt valstij dividendēs;

  2) EUR 58 892 320,00 (piecdesmit astoņi miljoni astoņi simti deviņdesmit divi tūkstoši trīs simti divdesmit euro un 00 centi) nesadalīt, ar mērķi to sadalīt 2019.gadā, lēmumu par šīs summas sadalīšanu pieņemot vienlaicīgi ar lēmumu par AS "Latvenergo" 2018.gada peļņas sadalīšanu;

  2. Izmaksāt valstij dividendēs EUR 64 419 567,00 (sešdesmit četri miljoni četri simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit septiņi euro un 00 centi), kas no AS "Latvenergo" 2016.gada peļņas tika ieskaitīti AS "Latvenergo" nesadalītā peļņā (rezervēs) ar mērķi lemt par to izmaksu valstij dividendēs, lēmumu pieņemot vienlaicīgi ar lēmumu par AS "Latvenergo" 2017.gada peļņas sadalīšanu.

   

  09.05.2018. Par AS "Latvenergo" 2018.gada pārskatu revidentu

  Iecelt PricewaterhouseCoopers SIA par AS "Latvenergo" 2018.gada pārskatu revidentu, nosakot revidentam atlīdzību līdz EUR 45 300,00 (četrdesmit pieci tūkstoši  trīs simti euro un 00 centi) bez PVN.

   

  09.05.2018. Par AS "Latvenergo" pamatkapitāla palielināšanu, AS "Latvenergo" statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

  1. Palielināt AS "Latvenergo" pamatkapitālu par EUR 489 126, apmaksājot jaunās emisijas akcijas ar mantisko ieguldījumu, valsts īpašumu ar kopējo vērtību EUR 489 126 un nosakot AS "Latvenergo" pamatkapitālu EUR 834 791 369,00 apmērā;

  2. Apstiprināt AS "Latvenergo" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus;

  3. Grozīt AS "Latvenergo" Statūtus;

  4. Apstiprināt AS "Latvenergo" Statūtus jaunā redakcijā.

   

  09.05.2018. Par AS "Latvenergo" vidējā darbinieku skaita un finanšu rādītāju  izvērtēšanu un iedalīšanu attiecīgā kapitālsabiedrību grupā

  Iedalīt AS "Latvenergo" lielo kapitālsabiedrību grupā.

 • 2017.gads

  24.11.2017. Par grozījumiem AS „Latvenergo” obligāciju piedāvājuma programmu pamatprospektos

  1. Apstiprināt grozījumus 2012.gada 23.novembra obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektā iekļautajos obligāciju vispārīgajos noteikumos un vispārīgos noteikumus jaunā redakcijā.

  2.Apstiprināt grozījumus 2015.gada 25.maija obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektā iekļautajos obligāciju vispārīgajos noteikumos un vispārīgos noteikumus jaunā redakcijā.

  3. Pilnvarot AS „Latvenergo” Valdi sagatavot, apstiprināt un parakstīt jebkurus citus grozījumus un papildinājumus 2012.gada 23.novembra obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektā un 2015.gada 25.maija obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektā.

   

  24.11.2017. Par AS „Latvenergo” Revīzijas komitejas nolikuma grozījumiem un Revīzijas komitejas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā

  1. Grozīt akciju sabiedrības „Latvenergo” Revīzijas komitejas nolikuma 3.1.8.punktu un veikt redakcionāla rakstura labojumus Revīzijas komitejas nolikuma 2.3., 3.1.1., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6, 3.2.1.punktos.

  2. Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības „Latvenergo” Revīzijas komitejas nolikumā un nolikuma tekstu jaunā redakcijā.

   

  24.11.2017. Par AS „Latvenergo” pamatkapitāla samazināšanu, AS ,,Latvenergo” statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

  1. Samazināt AS „Latvenergo” pamatkapitālu par EUR  454 412 749,00, dzēšot  no AS „Latvenergo” akcionāru reģistra  454 412 749 Latvijas Republikas (kapitāla daļu turētāja ir Ekonomikas ministrija) īpašumā esošās Sabiedrības akcijas par kopējo summu EUR 454 412 749,00.

  2. Apstiprināt AS „Latvenergo” pamatkapitāla samazināšanas noteikumus.

  3. Grozīt AS „Latvenergo” Statūtus.

  4. Apstiprināt AS „Latvenergo” Statūtus jaunā redakcijā.

   

  11.09.2017. Par AS „Latvenergo” Statūtu grozījumiem un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

  1. Papildināt akciju sabiedrības “Latvenergo” Statūtus ar 162.punktu.

  2. Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības Latvenergo” Statūtos un Statūtu tekstu jaunā redakcijā.  

   

  10.05.2017. Par AS „Latvenergo” vidējā darbinieku skaita un finanšu rādītāju  izvērtēšanu un iedalīšanu attiecīgā valsts kapitālsabiedrību grupā

  Iedalīt AS „Latvenergo” lielo valsts kapitālsabiedrību grupā.

   

  10.05.2017. Par AS „Latvenergo” 2017.gada pārskatu revidentu

  Iecelt SIA „ERNST & YOUNG BALTIC” par AS „Latvenergo” 2017.gada pārskatu revidentu, nosakot revidentam atlīdzību līdz EUR 37 768,00 (trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi euro un 00 centi) bez PVN.

   

  10.05.2017. Par AS „Latvenergo” 2016.gada peļņas izlietošanu

  1. Apstiprināt AS „Latvenergo” 2016.gada peļņas EUR 137 440 872,00 (viens simts trīsdesmit septiņi miljoni četri simti četrdesmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit divi euro un 00 centi) apmērā izlietošanu šādā veidā:

  1) EUR 73 021 305,00 (septiņdesmit trīs miljoni divdesmit viens tūkstotis trīs simti pieci euro un 00 centi) izmaksājot valstij dividendēs;

  2) EUR 64 419 567,00 (sešdesmit četri miljoni četri simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit septiņi euro un 00 centi) nesadalīt un atstāt AS „Latvenergo” rezervēs ar mērķi lemt par minētās summas izmaksu valstij dividendēs, lēmumu pieņemot vienlaicīgi ar lēmumu par AS „Latvenergo” 2017.gada peļņas sadalīšanu;

  2. Izmaksāt dividendēs EUR 17 120 530,00 (septiņpadsmit miljoni viens simts divdesmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit euro un 00 centi), kas no AS „Latvenergo” 2015.gada peļņas ieskaitīti AS „Latvenergo” rezervēs ar mērķi lemt par to izmaksu dividendēs, lēmumu pieņemot vienlaicīgi ar lēmumu par AS „Latvenergo” 2016.gada peļņas sadalīšanu.

   

  10.05.2017. Par AS „Latvenergo” 2016.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2016.gada pārskata apstiprināšanu

  1. Apstiprināt „Latvenergo konsolidēto 2016.gada pārskatu”, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

  2. Apstiprināt „Latvenergo Consolidated Annual Report 2016”, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

  3. Apstiprināt „AS „Latvenergo” 2016.gada pārskatu”, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

  4. Apstiprināt „Latvenergo AS Annual report 2016”, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

   

  03.03.2017. Par AS „Latvenergo” Statūtu grozījumiem un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

  1. Grozīt akciju sabiedrības „Latvenergo” Statūtu 17.punktu.

  2. Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības „Latvenergo” Statūtos un Statūtu tekstu jaunā redakcijā.

  Piebilde: AS „Latvenergo” Statūtu grozījumi saistīti ar 2017.gada 1.janvārī spēkā stājušajiem grozījumiem Finanšu instrumentu tirgus likumā.

   

  03.03.2017. Par AS „Latvenergo” Revīzijas komitejas nolikuma grozījumiem un Revīzijas komitejas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā 

  1. Grozīt akciju sabiedrības „Latvenergo” Revīzijas komitejas nolikumā 2.1.,  2.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.7., 3.1., 3.2.1., 3.2.6., 3.4., 3.5., 4.2., 4.4.punktus un papildināt nolikumu ar 6.4.punktu.

  2. Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības „Latvenergo” Revīzijas komitejas nolikumā un nolikuma tekstu jaunā redakcijā.

  Piebilde: AS „Latvenergo” Revīzijas komitejas nolikuma grozījumi saistīti ar 2017.gada 1.janvārī spēkā stājušajiem grozījumiem Finanšu instrumentu tirgus likumā.

   

  03.03.2017. Par AS „Latvenergo” Revīzijas komitejas locekļu ievēlēšanu

  1. Ievēlēt ar 2017.gada 3.martu (pirmā pilnvaru diena) par AS „Latvenergo” Revīzijas komitejas locekļiem uz trīs gadu pilnvaru termiņu: 

  1.1. Torben Pedersen;
  1.2. Svenu Dinsdorfu;
  1.3. Maritu Salgrāvi;
  1.4. Andri Ozoliņu;
  1.5. Andri Liepiņu.

 • 2016.gads

  15.12.2016. Par AS ,,Latvenergo” Padomes ievēlēšanu 

  1. Ievēlēt Andri Liepiņu par AS „Latvenergo” padomes locekli uz piecu gadu termiņu.

  2. Ievēlēt Baibu Andu Rubesu par AS „Latvenergo” padomes locekli uz piecu gadu termiņu.

  3. Ievēlēt Mārtiņu Bičevski par AS „Latvenergo” padomes locekli uz piecu gadu termiņu.

  4. Ievēlēt Andri Ozoliņu par AS „Latvenergo” padomes locekli uz piecu gadu termiņu.

  5. Ievēlēt Martin Sedlacky par AS „Latvenergo” padomes locekli uz piecu gadu termiņu.

   

  28.11.2016. Par AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanu, AS „Latvenergo” Statūtu grozījumiem un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

  1. Palielināt AS „Latvenergo” pamatkapitālu par EUR 183 895 (viens simts astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci euro), apmaksājot jaunās emisijas akcijas ar mantisko ieguldījumu, valsts īpašumu ar kopējo vērtību EUR 183 895 (viens simts astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci euro).

  2. Apstiprināt AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

  3. Grozīt AS „Latvenergo” Statūtus.

  4. Apstiprināt AS „Latvenergo” Statūtus jaunā redakcijā.

   

  19.10.2016. Par ierosinājumu grozīt AS Latvenergo” kārtējās Akcionāru sapulces 2016.gada 5.maija lēmumu Par AS Latvenergo” 2015.gada peļņas izlietošanu”

  Grozīt AS „Latvenergo” kārtējās Akcionāru sapulces 2016.gada 5.maija lēmumu „Par AS „Latvenergo” 2015.gada peļņas izlietošanu” un izteikt tā 2.punktu šādā redakcijā:

  2. EUR 17 120 530 (septiņpadsmit miljoni viens simts divdesmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit euro) ieskaitīt AS „Latvenergo” rezervēs ar mērķi lemt par to izmaksu valstij dividendēs, lēmumu pieņemot vienlaicīgi ar lēmumu par AS „Latvenergo” 2016.gada peļņas sadalīšanu.

   

  05.05.2016. Par AS „Latvenergo” vidējā darbinieku skaita un finanšu rādītāju  izvērtēšanu un iedalīšanu attiecīgā valsts kapitālsabiedrību grupā

  Iedalīt AS „Latvenergo” lielo valsts kapitālsabiedrību grupā.

   

  05.05.2016. Par AS „Latvenergo” 2016.gada pārskatu revidentu

  Iecelt SIA „ERNST & YOUNG BALTIC” par AS „Latvenergo” 2016.gada pārskatu revidentu, nosakot revidentam atlīdzību līdz EUR 36 521 (trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti divdesmit viens euro) bez PVN.

   

  05.05.2016. Par AS „Latvenergo” 2015.gada peļņas izlietošanu

  Apstiprināt AS „Latvenergo” 2015.gada peļņas EUR 94 534 016 (deviņdesmit četri miljoni pieci simti trīsdesmit četri tūkstoši sešpadsmit euro) apmērā izlietošanu šādā veidā:

  1) EUR 77 413 486 (septiņdesmit septiņi miljoni četri simti trīspadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit seši euro) izmaksājot valstij dividendēs;

  2) EUR 17 120 530 (septiņpadsmit miljoni viens simts divdesmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit euro) ieskaitot AS „Latvenergo” rezervēs kapitālsabiedrības turpmākai attīstībai.

   

  05.05.2016. Par dokumenta „Latvenergo koncerna Ilgtspējas un Gada pārskats par 2015.gadu” apstiprināšanu

  Apstiprināt dokumentu „Latvenergo koncerna Ilgtspējas un Gada pārskats par 2015.gadu” un tā tulkojumu angļu valodā „Latvenergo Group Sustainability and Annual Report 2015”.

   

  05.05.2016. Par AS „Latvenergo” 2015.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2015.gada pārskata apstiprināšanu

  1. Apstiprināt „Latvenergo konsolidētais 2015.gada pārskats”, kura finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;  

  2. Apstiprināt „Latvenergo Group Consolidated Annual Report 2015”, kura finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

  3. Apstiprināt AS „Latvenergo” 2015.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu likumu.

 • 2015.gads

  03.12.2015. Par akciju sabiedrības „Latvenergo” Revīzijas komitejas ievēlēšanu

  Ievēlēt ar 2015.gada 5.decembri (pirmā pilnvaru diena) par AS „Latvenergo” Revīzijas komitejas locekļiem uz trīs gadu pilnvaru termiņu:

  - Torben Pedersen;
  - Svenu Dinsdorfu;
  - Maritu Salgrāvi. 


  06.11.2015. Par grozījumiem akciju sabiedrības „Latvenergo” statūtos 

  1. Grozīt akciju sabiedrības „Latvenergo” statūtu 1., 2., 3., 4., 11., 12., 14., 16., 17. un 18.punktu, papildināt statūtus ar 161. punktu.

  2. Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības „Latvenergo” statūtos un statūtu tekstu jaunā redakcijā. 

  Piebilde: galvenie grozījumi statūtos ir saistīti ar AS “Latvenergo” komercdarbības veidu precizējumu un AS “Latvenergo” Valdes pilnvaru termiņu precizējumu atbilstoši Latvijas likumdošanai.


  05.10.2015. Par AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanu, AS „Latvenergo” Statūtu grozījumiem un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

  1. Palielināt AS „Latvenergo” pamatkapitālu par EUR 84 740, apmaksājot jaunās emisijas akcijas ar mantisko ieguldījumu, valsts īpašumu ar kopējo vērtību EUR 84 740 un nosakot AS „Latvenergo” pamatkapitālu 1 288 531 097 EUR apmērā.

  2. Apstiprināt AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

  3. Grozīt AS „Latvenergo” Statūtus.

  4. Apstiprināt AS „Latvenergo” Statūtus jaunā redakcijā.

  5. Jaunās emisijas akcijas ir pilnībā apmaksājamas 3 mēnešu laikā pēc lēmuma par pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas.


  20.04.2015 Par AS „Latvenergo” finanšu rādītāju un vidējā darbinieku skaita izvērtēšanu un iedalīšanu attiecīgā valsts kapitālsabiedrību grupā

  Iedalīt AS „Latvenergo” īpaši lielo valsts kapitālsabiedrību grupā.


  20.04.2015 Par AS „Latvenergo” 2015.gada pārskatu revidentu

  Iecelt par AS „Latvenergo” 2015.gada pārskatu revidentu SIA „ERNST & YOUNG BALTIC”, nosakot revidentam atlīdzību līdz EUR 37 650,00 (trīsdesmit septiņi tūkstoši seši simti piecdesmit euro) bez PVN.


  20.04.2015 Par AS „Latvenergo” 2014.gada peļņas izlietošanu

  Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvenergo” 2014.gada peļņas EUR 34 976 546 (trīsdesmit četri miljoni deviņi simti septiņdesmit seši tūkstoši pieci simti četrdesmit seši euro)  izlietošanu šādā veidā:

  1) EUR 31 478 891 (trīsdesmit viens miljons četri simti septiņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit viens euro) izmaksājot valstij dividendēs;

  2) EUR 3 497 655 (trīs miljoni četri simti deviņdesmit septiņi tūkstoši seši simti sešdesmit pieci euro) ieskaitot AS „Latvenergo” rezervēs kapitālsabiedrības turpmākai attīstībai.


  20.04.2015 Par dokumenta „Latvenergo koncerna Ilgtspējas un Gada pārskats par 2014.gadu” apstiprināšanu

  Apstiprināt dokumentu „Latvenergo koncerna Ilgtspējas un Gada pārskats par 2014.gadu” un tā tulkojumu angļu valodā „Latvenergo Group Sustainability and Annual Report 2014”.


  20.04.2015 Par AS „Latvenergo” 2014.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2014.gada pārskata apstiprināšanu

  1. Apstiprināt „Latvenergo konsolidētais 2014.gada pārskats”, kura finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;  

  2. Apstiprināt „Latvenergo Group Consolidated Annual Report 2014”, kura finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

  3. Apstiprināt „AS „Latvenergo” 2014.gada pārskats”, kas sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu likumu.

 • 2014.gads

  25.09.2014 Par AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanu, AS „Latvenergo” Statūtu grozījumiem un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

  1. Palielināt AS „Latvenergo” pamatkapitālu par EUR 435 760 (četri simti trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro), apmaksājot jaunās emisijas akcijas ar mantisko ieguldījumu, valsts īpašumu ar kopējo vērtību EUR 435 760 (četri simti trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmiteuro).

  2. Apstiprināt AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

  3. Grozīt AS „Latvenergo” Statūtus.

  4. Apstiprināt AS „Latvenergo” Statūtus jaunā redakcijā.

  12.09.2014 Par grozījumiem AS „Latvenergo” Statūtos un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

  1. Veikt grozījumus AS „Latvenergo” Statūtos.

  2. Apstiprināt AS „Latvenergo” Statūtus jaunā redakcijā.

  Piebilde: grozījumi veikti Statūtu 16.1.5.punktā.

  29.05.2014 Par lūgumu Latvijas Republikas Ministru kabinetam atļaut ieguldīt AS „Latvenergo” pamatkapitālā valsts īpašuma objektus

  Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetam atļaut ieguldīt AS „Latvenergo” pamatkapitālā valsts īpašuma objektus - 330 zemes vienības un 4 zemes vienību domājamās daļas ar kopējo valsts mantiskāieguldījuma vērtību EUR 435 760 (četri simti trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro).

  12.05.2014 Par parāda vērtspapīru (obligāciju) emisiju

  Emitēt pārvedamus parāda vērtspapīrus (obligācijas) euro valūtā programmas veidā publiskā piedāvājumā ar vērtspapīru iegrāmatošanu Latvijas Centrālajā depozitārijā un kotāciju Nasdaq OMX Riga par kopējo apjomu nominālvērtībā līdz EUR 100 000 000 (viens simts miljoni euro).

  12.05.2014 Par AS „Latvenergo” 2014.gada pārskatu revidentu

  Iecelt par AS „Latvenergo” 2014.gada pārskatu revidentu SIA „ERNST & YOUNG BALTIC”, nosakot revidentam atlīdzību līdz EUR 35 145 (trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts četrdesmit pieci euro) bez PVN.

  12.05.2014 Par AS „Latvenergo” 2013.gada peļņas izlietošanu

  Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvenergo” 2013.gada peļņas EUR 26 227 927 (divdesmit seši miljoni divi simti divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit septiņi euro) izlietošanu šādā veidā:

  1)  EUR 23 605 134 (divdesmit trīs miljoni seši simti pieci tūkstoši viens simts trīsdesmit četri euro) izmaksājot valstij dividendēs;

  2) EUR 2 622 793 (divi miljoni seši simti divdesmit divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro) ieskaitot AS „Latvenergo” rezervēs kapitālsabiedrības turpmākai attīstībai.

  12.05.2014 Par dokumenta „Latvenergo koncerna Ilgtspējas un Gada pārskats par 2013.gadu” apstiprināšanu

  Apstiprināt dokumentu „Latvenergo koncerna Ilgtspējas un Gada pārskats par 2013.gadu” un tā tulkojumu angļu valodā „Latvenergo Group Sustainability and Annual Report 2013”.

  12.05.2014 Par AS „Latvenergo” 2013.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2013.gada pārskata apstiprināšanu

  1. Apstiprināt „Latvenergo konsolidētais 2013.gada pārskats”, kura finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;  

  2. Apstiprināt „Latvenergo Group Consolidated Annual Report 2013”, kura finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

  3. Apstiprināt „AS „Latvenergo” 2013.gada pārskats”, kas sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu likumu.

  27.01.2014 Par grozījumiem AS „Latvenergo” Statūtos un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

  1. Veikt grozījumus AS „Latvenergo” Statūtos.
  2. Apstiprināt AS „Latvenergo” Statūtus jaunā redakcijā.
  3. AS „Latvenergo” pamatkapitāla izteikšanas euro noapaļošanas rezultātā iegūto starpību– 55 centus ieskaitīt AS „Latvenergo” rezervēs.

 • 2013.gads

  28.11.2013.  Par AS „Latvenergo” līdzdalības izbeigšanu AS Nordic Energy Link

  1. Piekrist izbeigt AS „Latvenergo” līdzdalību AS Nordic Energy Link, atbalstot AS Nordic Energy Link darbības izbeigšanu atbilstoši 2004.gada 15.jūnijā starp Eesti Energia AS, AS „Latvenergo”, AB Lietuvos Energia, Powest Oy, Helsinku pilsētu/ Helsingin Energia un Finestlink Oy noslēgtā Dibināšanas līguma 11.4.1.punktam.

  2. Piekrist ierosinājumam saņemt Latvijas Republikas Ministru kabineta piekrišanu AS „Latvenergo” līdzdalības izbeigšanai AS Nordic Energy Link.

  3. Atzīt par spēku zaudējušu AS „Latvenergo” Akcionāru sapulces 2013.gada 26.septembra lēmumu „Par AS „Latvenergo” līdzdalības samazināšanu AS Nordic Energy Link, atsavinot AS Nordic Energy Link akcijas, un līdzdalības izbeigšanu AS Nordic Energy Link”.

  06.11.2013.  Par akciju sabiedrības „Enerģijas publiskais tirgotājs” dibināšanu

  Piekrist ierosināt Latvijas Republikas Ministru kabinetam sniegt piekrišanu AS „Latvenergo” pilnībā piederošas akciju sabiedrības „Enerģijas publiskais tirgotājs” dibināšanai.

  26.09.2013 Par AS “Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanu, AS „Latvenergo” Statūtu grozījumiem un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

  1. Palielināt AS „Latvenergo” pamatkapitālu par Ls 614 040 (seši simti četrpadsmit tūkstoši četrdesmit lati), apmaksājot jaunās emisijas akcijas ar mantisko ieguldījumu, valsts īpašumu ar kopējo vērtību Ls 614 040 (seši simti četrpadsmit tūkstoši četrdesmit lati).

  2. Apstiprināt AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

  3. Grozīt AS „Latvenergo” Statūtu 5.punktu.

  4. Apstiprināt AS „Latvenergo” Statūtus jaunā redakcijā.

  26.09.2013 Par AS „Latvenergo” līdzdalības samazināšanu AS Nordic Energy Link, atsavinot AS Nordic Energy Link akcijas, un līdzdalības izbeigšanu AS Nordic Energy Link

  1. Piekrist samazināt AS „Latvenergo” līdzdalību AS Nordic Energy Link, atsavinot Eesti Energia AS 0,5% (nulle komats piecus procentus) AS „Latvenergo” īpašumā esošo AS Nordic Energy Link akciju par cenu, kas tiks noteikta saskaņā ar 2004.gada 15.jūnijā starp Eesti Energia AS, AS „Latvenergo”, AB Lietuvos Energia, Powest Oy, Helsinku pilsētu/Helsingin Energia un Finestlink Oy noslēgtā Dibināšanas līguma 11.2.1.punktu.

  2. Piekrist pēc lēmuma 1.punktā minētā darījuma noslēgšanas izbeigt AS „Latvenergo” līdzdalību AS Nordic Energy Link, atbalstot AS Nordic Energy Link darbības izbeigšanu atbilstoši 2004.gada 15.jūnijā starp Eesti Energia AS, AS „Latvenergo”, AB Lietuvos Energia, Powest Oy, Helsinku pilsētu/Helsingin Energia un Finestlink Oy noslēgtā Dibināšanas līguma 11.4.1.punktam.

  3. Piekrist ierosinājumam saņemt Ministru kabineta piekrišanu lēmuma 1.punktā noteiktajai AS „Latvenergo” līdzdalības samazināšanai AS Nordic Energy Link un lēmuma 2.punktā noteiktajai AS „Latvenergo” līdzdalības izbeigšanai AS Nordic Energy Link.

  15.05.2013 Par AS „Latvenergo” 2013.gada pārskatu revidentu

  Iecelt par AS „Latvenergo” 2013.gada pārskatu revidentu SIA „ERNST & YOUNG BALTIC”, nosakot revidentam atlīdzību līdz Ls 25 220 (divdesmit pieci tūkstoši divi simti divdesmit lati) bez PVN.

  15.05.2013 Par AS „Latvenergo” 2012.gada peļņas izlietošanu

  Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvenergo” 2012.gada peļņas Ls 31 718 182 (trīsdesmit viens miljons septiņi simti astoņpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit divi lati) izlietošanu šādā veidā:
  1.  Ls 28 546 620 (divdesmit astoņi miljoni pieci simti četrdesmit seši tūkstoši seši simti divdesmit lati) izmaksājot valstij dividendēs, tas ir 0,031557 latus par vienu akciju;
  2. Ls 3 171 562 (trīs miljoni viens simts septiņdesmit viens tūkstotis pieci simti sešdesmit divi lati) ieskaitot AS „Latvenergo” rezervēs kapitālsabiedrības turpmākai attīstībai.

  15.05.2013 Par dokumenta „Latvenergo koncerna Ilgtspējas un Gada pārskats par 2012.gadu” apstiprināšanu

  Apstiprināt dokumentu „Latvenergo koncerna Ilgtspējas un Gada pārskats par 2012.gadu” un tā tulkojumu angļu valodā „Latvenergo Group Sustainability and Annual Report 2012”.

  15.05.2013 Par AS „Latvenergo” 2012.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2012.gada pārskata apstiprināšan

  1. Apstiprināt „Latvenergo konsolidētais 2012.gada pārskats” un „Latvenergo Consolidated Annual Report 2012” (tulkojums angļu valodā), kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;
  2. Apstiprināt „Akciju sabiedrības „Latvenergo” 2012.gada pārskats”, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.

   19.04.2013 Par parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas kopējā apjoma palielināšanu

  Grozīt AS „Latvenergo” Akcionāru sapulces 2012.gada 13.jūnija lēmumu (prot. Nr.7., 3.§) „Par parāda vērtspapīru (obligāciju) emisiju”, palielinot parāda vērtspapīru (obligāciju) latos un/vai eiro valūtā publiskā piedāvājumā ar vērtspapīru iegrāmatošanu Latvijas Centrālajā depozitārijā un kotāciju Nasdaq OMX Riga kopējo emisijas apjomu nominālvērtībā par LVL 35 000 000 vai ekvivalentu apmēru eiro valūtā, nosakot parāda vērtspapīru (obligāciju) kopējo emisijas apjomu nominālvērtībā līdz LVL 85 000 000 vai ekvivalentu apmēru eiro valūtā.

 • 2012.gads

  09.11.2012 Par AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanu, AS „Latvenergo” Statūtu grozījumiem un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

  1. Palielināt AS „Latvenergo” pamatkapitālu par Ls 753 173 (septiņi simti piecdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs latiem), apmaksājot jaunās emisijas akcijas ar mantisko ieguldījumu, valsts īpašumu ar kopējo vērtību Ls 753 173 (septiņi simti piecdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs lati).

  2. Apstiprināt AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

  3. Grozīt AS „Latvenergo” Statūtu 5. punktu.

  4. Apstiprināt AS „Latvenergo” Statūtus jaunā redakcijā.

  22.08.2012 Par AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu grozījumiem 

  1. Palielināt AS „Latvenergo” pamatkapitālu par Ls 577 989 474 (pieci simti septiņdesmit septiņi miljoni deviņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit četri lati), ieskaitot pamatkapitālā pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai, kā rezultātā pamatkapitāls būs Ls 903 851 787 (deviņi simti trīs miljoni astoņi simti piecdesmit viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit septiņi lati).

  2. Apstiprināt AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

  3. Grozīt AS „Latvenergo” Statūtu 5. punktu.

  22.08.2012 Par AS „Latvenergo” Revīzijas komitejas izveidošanu 

  1. Izveidot AS „Latvenergo” Revīzijas komiteju un apstiprināt AS „Latvenergo” Revīzijas komitejas nolikumu.

  2. Grozīt AS „Latvenergo” Statūtus, papildinot ar nodaļu „Revīzijas komiteja”.

  13.06.2012 Par revidenta iecelšanu un līguma slēgšanu ar SIA „ERNST & YOUNG BALTIC” par AS „Latvenergo” un Latvenergo koncerna 2012. gada pārskatu revīziju 

  Iecelt par AS „Latvenergo” 2012. gada pārskata revidentu SIA „ERNST & YOUNG BALTIC”, noslēdzot līgumu par AS „Latvenergo” 2012. gada pārskata, konsolidētā 2012. gada pārskata un Latvenergo koncerna 2012. gada Ilgtspējas pārskata revīziju par kopējo summu līdz Ls 26 000 (divdesmit seši tūkstoši latu ) bez PVN. 

   01.06.2012 Par AS „Latvenergo” 2011. gada pārskata un Latvenergo Konsolidētā 2011. gada pārskata apstiprināšanu 

  1.Apstiprināt „Latvenergo Konsolidētais 2011. gada pārskats” latviešu valodā un Latvenergo Consolidated Annual Report 2011angļu valodā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

  2. Apstiprināt „Akciju sabiedrības „Latvenergo” 2011. gada pārskats”, kas sagatavots saskaņā ar likumiem „Par grāmatvedību” un „Gada pārskatu likums”.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.