Klientu portāls elektrum.lv

"ZAET Bebru pagastā”, Bebru pagasts, Kokneses novads

Izsoles objekts – AS „Latvenergo” nekustamais īpašums ar kadastra Nr.3246 006 0215, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3246 006 0215, 1242 m² platībā un sadales punkta ēkas ar kadastra apzīmējumu 3246 006 0215 001, 25.6 m² platībā, adrese – “ZAET Bebru pagastā”, Bebru pagasts, Kokneses novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Bebru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000490566.

Izsoles sākuma cena -   2200 EUR (Divi tūkstoši divi simti euro).

Iepazīties ar Izsoles objekta dokumentāciju,  izsoles noteikumiem  un reģistrēties dalībai Izsolē, vai vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar Izsoles koordinatoru pa tālr. 67728801, mob. 28626308. Izsoles dalībnieku reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pieņemšana tiek pārtraukta 2016.gada 2.septembrī plkst. 15.45. 

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.