Klientu portāls elektrum.lv

Vidzemes iela 8, Salacgrīva

Objekts – AS "Latvenergo" nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6615 003 0133, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6615 003 0175 ( kopējā platība 4890 m²)  un četrām būvēm – dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 6615 003 0133 001 (kopējā platība – 166.70 m²), garāžas ar kadastra apzīmējumu 6615 003 0133 002 (kopējā platība – 210.40 m²), garāžas ar kadastra apzīmējumu 6615 003 0133 004 (kopējā platība – 40.90 m²) un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 6615 003 0133 003 (kopējā platība – 48.40 m²), adrese – Vidzemes iela 8, Salacgrīva, Salacgrīvas novads. Īpašuma tiesības nostiprinātas Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.160.

Objekta sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6615 003 0175 šķērso ceļš, kas nodrošina piekļuvi objektam, kā arī blakus esošajam AS "Latvenergo"  nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6615 003 0176, adrese: Vidzemes iela 8A, Salacgrīva, Salacgrīvas novads. Pircējs vienlaicīgi ar objekta pirkuma līgumu slēdz līgumu par piebraucamā ceļa servitūta nodibināšanu par labu blakus esošajam AS "Latvenergo" īpašumam  ar kadastra numuru 6615 003 0176, adrese: Vidzemes iela 8A, Salacgrīva, Salacgrīvas novads.

Objekta sastāvā ietilpstošajā dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 6615 003 0133 001 esošais dzīvoklis 75.9 m² platībā ir izīrēts.

Cena -   80 000 EUR (Astoņdesmit tūkstoši euro).

Iepazīties ar Objekta dokumentāciju vai vienoties par objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku pa tālr. 67728806, mob. 29298833.

  

  

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.