Klientu portāls elektrum.lv

Talsu iela 11/13, Valdemārpils

Atsavināmais objekts: AS "Latvenergo" nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8817 003 0029, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8817 003 0029, 2532m² platībā un administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 8817 0030029 001, 527.8 m² platībā, adrese – Talsu iela 11/13, Valdemārpils, Talsu novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Valdemārpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.384.  

Atsavināmais objekts daļēji saistīts ar zemes vienību (kadastra apzīmējums 8817 003 0016), kas ietilpst īpašuma ar kadastra numuru 8817 003 0016, adrese: Ezera iela 4A, Valdemārpils, Talsu novads, sastāvā un reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Valdemārpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000113952. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8817 003 0016 daļa, pieder trešajai personai un neietilpst Atsavināmā objekta sastāvā.  

Īpašuma atsavināšanas veids: IZSOLE.

Izsoles sākuma cena: 42000.00 EUR (Četrdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi)

  

  

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.