Klientu portāls elektrum.lv

Talsu iela 11/13, Valdemārpils

Izsoles objekts – AS "Latvenergo" nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8817 003 0029, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8817 003 0029, 2532m² platībā un administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 8817 0030029 001, 527.8 m² platībā, adrese – Talsu iela 11/13, Valdemārpils, Talsu novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Valdemārpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.384.

Izsoles objekts daļēji saistīts ar zemes vienību (kadastra apzīmējums 8817 003 0016), kas ietilpst īpašuma ar kadastra numuru 8817 003 0016, adrese: Ezera iela 4A, Valdemārpils, Talsu novads, sastāvā un reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Valdemārpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000113952. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8817 003 0016 daļa, pieder trešajai personai un neietilpst Izsoles objekta sastāvā.

Izsoles sākuma cena -  42000.00 EUR (Četrdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi).

Dalības maksa - 50 EUR (Piecdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: "Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8817 003 0029, adrese: Talsu iela 11/13, Valdemārpils, Izsoles Dalības maksa";

Drošības nauda  - 4200.00 EUR (Četri tūkstoši divi simti euro 00centi), kā maksājuma mērķi norādot: "Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8817 003 0029, adrese: Talsu iela 11/13, Valdemārpils, Izsoles Drošības maksa".

Izsoles laiks– 2019. gada 26.aprīlī, plkst. 12.30.

Izsoles norises vieta: AS "Latvenergo" ēkā Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā

Drošības naudu un dalības maksu  jāiemaksā līdz Pieteikuma iesniegšanai AS "Latvenergo", reģ. Nr. 40003032949, norēķinu kontā: LV24UNLA0001000221208, AS "SEB banka", kods: UNLALV2X.

Iepazīties ar Izsoles objekta dokumentāciju,  izsoles noteikumiem  un reģistrēties dalībai Izsolē, vai vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar Izsoles koordinatoru pa tālr. 67728801, mob. 28626308. Izsoles dalībnieku reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pieņemšana tiek pārtraukta 2019.gada 24.aprīlī plkst. 12.00.

  

  

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.