Klientu portāls elektrum.lv

Tālavas iela 33, Valka

Izsoles objekts – AS "Latvenergo" nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9401 006 0311, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0011 (kopējā platība 1340m²)  un būves -  administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0311 001 (kopējā platība 619.7m²),  adrese – Tālavas iela 33, Valka, Valkas novads. Īpašuma tiesības nostiprinātas Valkas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.261.

Izsoles sākuma cena -   43 100 EUR (Četrdesmit trīs tūkstoši viens simts euro).

Dalības maksa -100 EUR (Viens simts euro), kā maksājuma mērķi norādot: "Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 9401 006 0311, adrese: Tālavas iela 33, Valka, Valkas novads, Izsoles Dalības maksa".

Drošības nauda  - 4 310 EUR (Četri tūkstoši trīs simti desmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: "Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 9401 006 0311, adrese: Tālavas iela 33, Valka, Valkas novads, Izsoles Drošības maksa".

Izsoles laiks– 2018. gada 15.novembrī, plkst. 10.30.

Izsoles norises vieta: AS "Latvenergo" ēkā Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā.

Drošības naudu un dalības maksu  jāiemaksā līdz Pieteikuma iesniegšanai AS "Latvenergo", reģ. Nr. 40003032949, norēķinu kontā: LV24UNLA0001000221208, AS "SEB banka", kods: UNLALV2X.

Iepazīties ar Izsoles objekta dokumentāciju,  izsoles noteikumiem  un reģistrēties dalībai Izsolē, vai vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar Izsoles koordinatoru pa tālr. 67728806, mob. 29298833. Izsoles dalībnieku reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pieņemšana tiek pārtraukta 2018.gada 13.novembrī plkst. 12.00.

  

  

  

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.