Klientu portāls elektrum.lv

Šosejas iela 1B, Kārsava

Izsoles objekts – AS "Latvenergo" nekustamais īpašums ar kadastra Nr.6809 003 0128, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0128 (kopējā platība 6327m²), būves ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0128 001(kopējā platība 488.1m²), būves ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0128 002 (kopējā platība 55.7m²) un būves ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0128 003 (kopējā platība 15.60m²), adrese – Šosejas iela 1B, Kārsava, Kārsavas novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000542122.

Uz Izsoles objekta sastāvā esošās zemes ir izbūvētas Latvenergo nepiederošas astoņas mazēkas (šķūņi) ar būvju kadastra apzīmējumiem 6809 003 0128 004, -005, -006, -007, -008, -009, -010 un -011, kas neietilpst izsoles objekta sastāvā.

Izsoles objekta sastāvā esošās būves ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0128 001 telpa Nr.1, 99.01 m² platībā ir iznomāta AS "Latvijas elektriskie tīkli", reģistrācijas Nr.40103379313. Nomas tiesības nostiprinātas Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000542122. Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2068.gada 31.oktobrim.

Izsoles sākuma cena -   27200.00 EUR (Dicdesmit septiņi tūkstoši divi simti euro).

Dalības maksa -50 EUR (Piecdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: "Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6809 003 0128  Šosejas iela 1B, Kārsavā, Izsoles Dalības maksa";

Drošības nauda  - 2720 EUR (Divi tūkstoši septiņi simti divdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: "Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6809 003 0128  Šosejas iela 1B, Kārsavā, Izsoles Drošības maksa".

Izsoles laiks– 2019. gada 30.augusts, plkst. 10.00.

Izsoles norises vieta: AS "Latvenergo" ēkā Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā

Drošības naudu un dalības maksu  jāiemaksā līdz Pieteikuma iesniegšanai AS "Latvenergo", reģ. Nr. 40003032949, norēķinu kontā: LV24UNLA0001000221208, AS "SEB banka", kods: UNLALV2X.

Iepazīties ar Izsoles objekta dokumentāciju,  izsoles noteikumiem  un reģistrēties dalībai Izsolē, vai vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar Izsoles koordinatoru pa tālr. 67728801, mob. 28626308. Izsoles dalībnieku reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pieņemšana tiek pārtraukta 2019.gada 28.augustā plkst. 12.00.

 

  
  
  
   
 

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.