Klientu portāls elektrum.lv

Slimnīcas iela 6c, Rīga

Izsoles objekts – AS „Latvenergo” nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0100 603 0145, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 103 0044 005 ar lietderīgo platību 285.9 m², adrese – Slimnīcas iela 6C, Rīga. Īpašumtiesības nostiprinātas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000540587.

Izsoles objekts saistīts ar zemes vienību (kadastra apzīmējums 0100 103 0044), kas ietilpst īpašuma ar kadastra numuru 0100 103 0044, adrese: Plēksnes iela 6, Rīga, sastāvā un reģistrēta Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6415. Minētā zemes vienība pieder trešajai personai un neietilpst Izsoles objekta sastāvā.

Izsoles sākuma cena   17700 EUR (Septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti euro).

Dalības maksa  30 EUR (Trīsdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: „Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru Nr. 0100 603 0145, adrese: Slimnīcas iela 6C, Rīga, Izsoles Dalības maksa”;

Drošības nauda  - 10% (Desmit procentu) apmērā no Izsoles objekta Sākuma cenas, t.i., 1770 EUR (Viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: „Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru Nr. 0100 603 0145, adrese: Slimnīcas iela 6C, Rīga, Izsoles Drošības maksa”.

Izsoles laiks – 2017. gada 28.septembris, plkst. 10.00.

Izsoles norises vieta: AS „Latvenergo” ēkā Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, 0. stāva apspriežu zāle.

Drošības naudu un dalības maksu  jāiemaksā līdz Pieteikuma iesniegšanai AS „Latvenergo”, reģ. Nr. 40003032949, norēķinu kontā: LV24UNLA0001000221208, AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X.

Iepazīties ar Izsoles objekta dokumentāciju,  izsoles noteikumiem  un reģistrēties dalībai Izsolē, vai vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar Izsoles koordinatoru pa tālr. 67728801, mob. 28626308. Izsoles dalībnieku reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pieņemšana tiek pārtraukta 2017.gada 26.septembrī, plkst. 16.00. 

 

 

 

 

 

Objekta atrašanās vieta

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.