Klientu portāls elektrum.lv

Skrundas iela 4c, Saldus

Izsoles objekts – AS „Latvenergo” nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8401 009 0079, 593 m² platībā, ēkas ar kadastra apzīmējumu 8401 009 0079 001 ar lietderīgo platību 69.3 m² un ēkas ar kadastra apzīmējumu 8401 009 0079 002 ar lietderīgo platību 39.2 m², adrese – Skrundas iela 4C, Saldus, Saldus novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Saldus rajona tiesas  zemesgrāmatu nodaļas, Saldus pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000502242.

Izsoles sākuma cena -   4200 EUR (Četri tūkstoši divi simti euro).

Dalības maksa -30 EUR (Trīsdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: „Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru Nr. 8401 009 0079, adrese: Skrundas iela 4C, Saldus, Saldus novads, Izsoles Dalības maksa”;

Drošības nauda  - 420 EUR (Četri simti divdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: „Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru Nr. 8401 009 0079, adrese: Skrundas iela 4C, Saldus, Saldus novads, Izsoles Drošības maksa”.

Izsoles laiks

Izsoles norises vieta: AS „Latvenergo” ēkā Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, 0.stāva apspriežu zāle.

 

Drošības naudu un dalības maksu  jāiemaksā līdz Pieteikuma iesniegšanai AS "Latvenergo", reģ. Nr. 40003032949, norēķinu kontā: LV24UNLA0001000221208, AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X.

 

Iepazīties ar Izsoles objekta dokumentāciju,  izsoles noteikumiem  un reģistrēties dalībai Izsolē, vai vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar Izsoles koordinatoru pa tālr. 67728801, mob. 28626308. Izsoles dalībnieku reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pieņemšana tiek pārtraukta. 

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.