Klientu portāls elektrum.lv

Rīgas iela 11C, Olaine

Objekts – AS "Latvenergo" nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8009 005 0019, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8009 005 0018 (kopējā platība 1769 m²) un ēkas ar kadastra apzīmējumu 8009 005 2202 001 (kopējā platība 764.5 m²), adrese – Rīgas iela 11C, Olaine, Olaines novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Olaines pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000543846.

Uz zemes vienības atrodas zemesgrāmatā nereģistrēta AS "Latvenergo" piederoša inženierbūve – radiotornis ar kadastra apzīmējumu 8009 005 0018 001, kas nav iekļauta Izsoles objekta sastāvā. Elektronisko sakaru inženierbūve saglabājas Latvenergo īpašumā un tā turpmākai ekspluatācijai, uzturēšanai par labu Latvenergo vienlaicīgi ar Izsoles objekta pirkuma darījumu tiek nodibinātas personālservitūta tiesības uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8009 005 0018 daļu 236 m² platībā, kā arī braucamā ceļa servitūts 192 m² platībā piekļūšanai pie elektronisko sakaru inženierbūves un blakus esošā  īpašuma ar kadastra Nr.8009 005 2202 Rīgas ielā 11, Olainē, Olaines novads.

Sākuma cena -   30 000 EUR (Trīsdesmit tūkstoši euro).

Kontaktinformācija: AS "Latvenergo" Nekustamo īpašumu pārvaldības funkcijas projektu vadītāja Dana Avotiņa, tālr. 67728806, 25678167, e-pasts: dana.avotina@latvenergo.lv

 

 

Objekta atrašanās vieta

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.