Klientu portāls elektrum.lv

Rīgas iela 11C, Olaine

Izsoles objekts – AS "Latvenergo" nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8009 005 0019, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8009 005 0018 (kopējā platība 1769 m²) un ēkas ar kadastra apzīmējumu 8009 005 2202 001 (kopējā platība 764.5 m²), adrese – Rīgas iela 11C, Olaine, Olaines novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Olaines pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000543846.

Uz zemes vienības atrodas Latvenergo piederošs radiotornis ar kadastra apzīmējumu 8009 005 0018 001  un Latvenergo un trešajām personām piederoši sakaru aparatūras konteineri un žogs ap tiem (turpmāk – elektronisko sakaru objekti), kas nav iekļauti Izsoles objekta sastāvā. Elektronisko sakaru objektu turpmākai ekspluatācijai, uzturēšanai par labu Latvenergo, vienlaicīgi ar Izsoles objekta pirkuma darījumu, tiek nodibinātas personālservitūta tiesības uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8009 005 0018 daļu 236 m² platībā, kā arī braucamā ceļa servitūts 192 m² platībā piekļūšanai pie elektronisko sakaru objektiem un blakus esošā  īpašuma ar kadastra Nr.8009 005 2202 Rīgas ielā 11, Olainē, Olaines novads.

Izsoles sākuma cena -   27800 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti euro).

Dalības maksa -100 EUR (viens simts euro), kā maksājuma mērķi norādot: "Izsoles objekta ar kadastra Nr.8009 005 0019, adrese: Rīgas iela 11C, Olaine, Olaines novads, Izsoles Dalības maksa";

Drošības nauda  - 2780 EUR (divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: "Izsoles objekta ar kadastra Nr.8009 005 0019, adrese: Rīgas iela 11C, Olaine, Olaines novads, Izsoles Drošības maksa".

Izsoles laiks– 2019. gada 15.martā, plkst. 10.00.

Izsoles norises vieta: AS "Latvenergo" ēkā Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā.

Drošības naudu un dalības maksu  jāiemaksā līdz Pieteikuma iesniegšanai AS "Latvenergo", reģ. Nr. 40003032949, norēķinu kontā: LV24UNLA0001000221208, AS "SEB banka", kods: UNLALV2X.

Iepazīties ar Izsoles objekta dokumentāciju,  izsoles noteikumiem  un reģistrēties dalībai Izsolē, vai vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar Izsoles koordinatoru pa tālr. 67728806, mob.29298833. Izsoles dalībnieku reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pieņemšana tiek pārtraukta 2019.gada 13.martā plkst. 12.00.

 

 

Objekta atrašanās vieta

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.