Klientu portāls elektrum.lv

"Mazāres", Grobiņas pag., Grobiņas nov.

Izsoles objekts – AS "Latvenergo" nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6460 004 0177,kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6460 004 0172, 1804 m² platībā, adrese: "Mazāres", Grobiņas pagasts, Grobiņas novads. Latvenergo īpašumtiesības nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Grobiņas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000584817.

Izsoles sākuma cena -   1200 EUR (viens tūkstotis divi simti euro).

Dalības maksa -20 EUR (divdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: "Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6460 004 0177, adrese: "Mazāres", Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, Izsoles Dalības maksa ";

Drošības nauda  - 120 EUR (viens simts divdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: " Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6460 004 0177, adrese: "Mazāres", Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, Izsoles Drošības maksa ".

Izsoles laiks– 2019. gada 20.jūnijs, plkst. 13.00.

Izsoles norises vieta: AS "Latvenergo" ēkā Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā.

Drošības naudu un dalības maksu  jāiemaksā līdz Pieteikuma iesniegšanai AS "Latvenergo", reģ. Nr. 40003032949, norēķinu kontā: LV24UNLA0001000221208, AS "SEB banka", kods: UNLALV2X.

Iepazīties ar Izsoles objekta dokumentāciju,  izsoles noteikumiem  un reģistrēties dalībai Izsolē, vai vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar Izsoles koordinatoru pa tālr. 67728806, mob.29298833. Izsoles dalībnieku reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pieņemšana tiek pārtraukta 2019.gada 18.jūnijā plkst. 12.00.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.