Klientu portāls elektrum.lv

"Lielāres", Grobiņas pag., Grobiņas nov.

Izsoles objekts – AS "Latvenergo" nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6460 004 0175,kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6460 004 0170, 3090 m² platībā un vienas ēkas – garāža/šķūnis ar kadastra apzīmējumu 6460 004 0071 009, adrese: "Lielāres", Grobiņas pagasts, Grobiņas novads. Latvenergo īpašumtiesības nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Grobiņas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000584809.

Izsoles sākuma cena -   16 200 EUR (sešpadsmit tūkstoši divi simti euro).

Dalības maksa -50 EUR (piecdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: " Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6460 004 0175, adrese: "Lielāres", Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, Izsoles Dalības maksa ";

Drošības nauda  - 1620 EUR (viens tūkstotis seši simti divdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: " Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6460 004 0175, adrese: "Lielāres", Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, Izsoles Drošības maksa ".

Izsoles laiks– 2019. gada 20.jūnijs, plkst. 11.00.

Izsoles norises vieta: AS "Latvenergo" ēkā Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā.

Drošības naudu un dalības maksu  jāiemaksā līdz Pieteikuma iesniegšanai AS "Latvenergo", reģ. Nr. 40003032949, norēķinu kontā: LV24UNLA0001000221208, AS "SEB banka", kods: UNLALV2X.

Iepazīties ar Izsoles objekta dokumentāciju,  izsoles noteikumiem  un reģistrēties dalībai Izsolē, vai vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar Izsoles koordinatoru pa tālr. 67728806, mob.29298833. Izsoles dalībnieku reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pieņemšana tiek pārtraukta 2019.gada 18.jūnijā plkst. 12.00.

 

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.