Klientu portāls elektrum.lv

Gaujas iela 8A, Strenči

Izsoles objekts – AS "Latvenergo" nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9417 001 0903, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9417 001 0045 (kopējā platība 2831m²)  un divām būvēm -  administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9417 001 0903 001 (kopējā platība 242.6m²) un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 9417 001 0903 002 (kopējā platība 91m²), adrese – Gaujas iela 8A, Strenči, Strenču novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Strenču pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000070003.

Izsoles objekta sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9417 001 0045 ietilpst ceļš, kas nodrošina piekļuvi Izsoles objektam un arī blakus esošajiem nekustamajiem īpašumiem: ar kadastra numuru 9417 001 0054 Gaujas iela 8B, Strenči, Strenču novads un ar kadastra numuru 9417 001 0056 Gaujas iela 8D, Strenči, Strenču novads. Izsoles uzvarētājs vienlaicīgi ar Izsoles objekta pirkuma līgumu slēdz līgumu par braucamā ceļa servitūta nodibināšanu par labu blakus esošajiem un iepriekš uzskaitītajiem nekustamajiem īpašumiem.

Izsoles objekts atrodas 50m attālumā no Gaujas upes.

Izsoles sākuma cena -   19 800 EUR (Deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti euro).

Dalības maksa -100 EUR (Viens simts euro), kā maksājuma mērķi norādot: "Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 9417 001 0903, adrese: Gaujas iela 8A, Strenči, Strenču novads, Izsoles Dalības maksa".

Drošības nauda  - 1 980 EUR (Viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: "Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 9417 001 0903, adrese: Gaujas iela 8A, Strenči, Strenču novads, Izsoles Drošības maksa".

Izsoles laiks– 2019. gada 12.aprīlī, plkst. 10:00.

Izsoles norises vieta: AS "Latvenergo" ēkā Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā.

Drošības naudu un dalības maksu  jāiemaksā līdz Pieteikuma iesniegšanai AS "Latvenergo", reģ. Nr. 40003032949, norēķinu kontā: LV24UNLA0001000221208, AS "SEB banka", kods: UNLALV2X.

Iepazīties ar Izsoles objekta dokumentāciju,  izsoles noteikumiem  un reģistrēties dalībai Izsolē, vai vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar Izsoles koordinatoru pa tālr. 67728806, mob. 29298833. Izsoles dalībnieku reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pieņemšana tiek pārtraukta 2019.gada 10.aprīlī plkst. 12:00.

 

  
  
  
 

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.