Klientu portāls elektrum.lv

Gaujas iela 8A, Strenči

Objekts – AS "Latvenergo" nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9417 001 0903, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9417 001 0045 (kopējā platība 2831m²)  un divām būvēm -  administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9417 001 0903 002 (kopējā platība 242.6m²) un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 9417 001 0903 001 (kopējā platība 91m²), adrese – Gaujas iela 8A, Strenči, Strenču novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Strenču pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000070003.

Objekta sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9417 001 0045 ietilpst ceļš, kas nodrošina piekļuvi Objektam un arī blakus esošajiem nekustamajiem īpašumiem: ar kadastra numuru 9417 001 0054 Gaujas iela 8B, Strenči, Strenču novads, ar kadastra numuru 9417 001 0055 Gaujas iela 8C, Strenči, Strenču novads un ar kadastra numuru 9417 001 0056 Gaujas iela 8D, Strenči, Strenču novads. Pircējs vienlaicīgi ar pirkuma līgumu slēdz līgumu par braucamā ceļa servitūta nodibināšanu par labu blakus esošajiem un iepriekš uzskaitītajiem nekustamajiem īpašumiem.

Nekustamais īpašums atrodas 50m attālumā no Gaujas upes.

Cena -   19 800 EUR (Deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti euro).

Iepazīties ar Objekta dokumentāciju vai vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku pa tālr. 67728806, mob. 29298833.

  
  
  
 

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.