Klientu portāls elektrum.lv

Dzirnavu iela 7B, Gulbene

Izsolē atsavināmais objekts – AS "Latvenergo" nekustamais īpašums ar kadastra Nr.5001 006 0295, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0290, 2493 m² platībā un administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0224 020 1359.4m² kopplatībā, adrese: Dzirnavu iela 7B, Gulbene. Īpašumtiesības nostiprinātas Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Gulbenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000584883.

Izsoles sākuma cena   109900.00 EUR (viens simts deviņi tūkstoši deviņi simti euro).

Iepazīties ar Izsoles objektu un tā dokumentāciju vai vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00 iepriekš komunicējot ar Izsoles koordinatoru pa tālr. 67728801, mob. 28626308. 

  
  
  
  
  
  
  

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.