Klientu portāls elektrum.lv

"Dižāres", Grobiņas pag., Grobiņas nov.

Izsoles objekts – AS "Latvenergo" nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6460 004 0176,kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6460 004 0171, 1712 m² platībā un vienas būves – pazemes noliktavas ar kadastra apzīmējumu 6460 004 0071 015, adrese: "Dižāres", Grobiņas pagasts, Grobiņas novads. Latvenergo īpašumtiesības nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Grobiņas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000584814.

Izsoles sākuma cena -   3500 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro).

Dalības maksa -20 EUR (divdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: "Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6460 004 0176, adrese: "Dižāres", Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, Izsoles Dalības maksa ";

Drošības nauda  - 350 EUR (trīs simti  piecdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: " Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6460 004 0176, adrese: "Dižāres", Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, Izsoles Drošības maksa".

Izsoles laiks– 2019. gada 20.jūnijs, plkst. 12.00.

Izsoles norises vieta: AS "Latvenergo" ēkā Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā.

Drošības naudu un dalības maksu  jāiemaksā līdz Pieteikuma iesniegšanai AS "Latvenergo", reģ. Nr. 40003032949, norēķinu kontā: LV24UNLA0001000221208, AS "SEB banka", kods: UNLALV2X.

Iepazīties ar Izsoles objekta dokumentāciju,  izsoles noteikumiem  un reģistrēties dalībai Izsolē, vai vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar Izsoles koordinatoru pa tālr. 67728806, mob.29298833. Izsoles dalībnieku reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pieņemšana tiek pārtraukta 2019.gada 18.jūnijā plkst. 12.00.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.