Klientu portāls elektrum.lv

Blaževiča iela 26, Indras pagasts, Krāslavas novads

AS „Latvenergo” pārdod nekustamo īpašumu Blaževiča iela 26, Indra, Indras pagasts, Krāslavas novads.

AS „Latvenergo” nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6062 004 0852 sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6062 004 0852, 1876 m² platībā un būves ar kadastra apzīmējumu 6062 004 0852 003, ar platību 192.70 m², adrese – Blaževiča iela 26, Indra, Indras pagasts, Krāslavas novads. Nekustamā īpašuma īpašumtiesības nostiprinātas Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indras pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000486418.

 

Objekta atrašanās vieta

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.