Klientu portāls elektrum.lv

AS “Latvenergo” ievieš energopārvaldības sistēmu

15.12.2016.

AS „Latvenergo” ir viens no pirmajiem enerģētikas uzņēmumiem Latvijā, kas ir ieviesis un sertificējis energopārvaldības sistēmu, ko apliecina starptautiskā uzņēmuma DNV GL izsniegtais ISO 50001:2011 sertifikāts.

2012. gadā Eiropas Komisija pieņēma Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, kuras prasības uzliek dalībvalstīm pienākumu noteikt un ar energoefektivitātes pasākumiem nodrošināt indikatīva enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanu. Latvijai saistībā ar Direktīvas 2012/27/ES ieviešanu jāsasniedz indikatīvais valsts energoefektivitātes mērķis, kura ietvaros jānodrošina divi saistoši mērķi: katru gadu jāsasniedz apmēram 1,5 % valsts galalietotājiem piegādātās enerģijas ietaupījums  un katru gadu jārenovē 3 % valstij piederošo ēku platības.
Lai šo noteikto mērķi sasniegtu, 2016. gada 29. martā stājās spēkā Energoefektivitātes likums, kura mērķis ir energoresursu racionāla izmantošana un pārvaldība, lai sekmētu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežotu klimata pārmaiņas. 

Irēna Upzare, AS “Latvenergo” Vides un darba aizsardzības direktore: “Esam gandarīti, ka saņēmām apliecinājumu tam, ka ejam pareizajā virzienā energoefektivitātes uzlabošanā un vienlaicīgi apzināmies, ka būs jāiegulda liels darbs izvirzīto mērķu sasniegšanā. Ceram, ka varam būt labs piemērs citiem uzņēmumiem sekmīgā energopārvaldībā.”

AS „Latvenergo” ir vairāku gadu pieredze integrētās vadības sistēmas  ieviešanā un uzturēšanā, kas sevī ietver siltuma un elektroenerģijas ražošanas kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši standartam LVS ISO 9001 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības”, vides pārvaldības sistēmu atbilstoši standartam LVS ISO 14001 „Vides pārvaldības sistēmas. Prasības vadlīniju pielietošanā”, arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmu atbilstoši standartam OHSAS 18001 „Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas. Prasības”, projektu vadību atbilstoši kvalitātes vadības sistēmas standartam LVS ISO 9001 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības”.  Ņemot vērā šo pieredzi, 2015. gadā AS „Latvenergo” valde pieņēma lēmumu līdz 2016. gada decembrim ieviest ISO 50001 „Energopārvaldības sistēmas – prasības un lietošanas norādījumi” standartu, tādējādi apņemoties ilgtermiņā sekot līdzi energopatēriņam un meklēt tehnoloģiju un procesu efektivitātes risinājumus, kas palīdzēs samazināt energoresursu patēriņu. 
Ieviešot energopārvaldības sistēmas standartu, tiek noteikta uzņēmuma enerģijas sadalījuma struktūra, noteikti būtiskie patērētāji, skaidri atskaites punkti jeb bāzes līnija, veikts nepārtraukts monitorings, noteikti energopārvaldības mērķi.

Māris Kuņickis, AS “Latvenergo” Ražošanas direktors : Energopārvaldība ir racionāla un efektīva enerģijas izmantošana, un saņemtais sertifikāts apliecina mūsu centienus maksimāli samazināt izmaksas un paaugstināt konkurētspēju koncerna ražotnēm, lai sekmētu biznesa iespējas.”

AS „Latvenergo” vislielāko enerģijas patēriņu veido ražošanas procesi, tie rada 93 % no kopējā uzņēmuma enerģijas patēriņa, bet atlikušos 7 % dod saimnieciskais patēriņš, t. i., ēku enerģijas patēriņš, degvielas patēriņš un ITT elektroenerģijas patēriņš.

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.