Klientu portāls elektrum.lv

Par Rīgas pirmās termoelektrocentrāles (TEC-1) veco korpusu

16.05.2017.

Pēc 50 gadu darbības un 12 gadiem, kopš ražotne netiek izmantota saimnieciskajā darbībā, un, ņemot vērā tehnisko stāvokli un atzinumu, ka ēkai nav kultūrvēsturiskas vērtības, tā ir novecojusi, vidi degradējoša un saimnieciski neizdevīga. Kopš 2005. gada, kad tika pārtraukta 50 gadus ilgā TEC-1 vecās ražošanas ēkas ekspluatācija, AS „Latvenergo” ir vairākkārt atgriezusies pie tās iespējamo izmantošanas iespēju izvērtējuma. Tomēr šo 12 gadu laikā AS „Latvenergo” ir pārliecinājusies, ka ekonomiski pamatota risinājuma, mainot ēkas funkcionalitāti un piemērojot mūsdienu energoefektivitātes un drošības prasības padomju laika būvniecības standartiem, nav. Prioritāri ir izvērtēts zinātnes centra risinājums, taču neadekvātās izmaksas ir pretrunā ar koncerna finanšu mērķiem, ilgtspējas un sabiedrības interesēm.

Tomēr, nerēķinoties ar faktiem un speciālistu atzinumiem par ēkas faktisko stāvokli un tās uzturēšanas izmaksām, par tās saglabāšanu diskusiju ir uzsākusi Čiekurkalna attīstības biedrība. AS “Latvenergo” ir vairākkārt tikusies gan ar biedrības pārstāvjiem, gan nozares speciālistiem, lai iepazīstinātu ar ēkas faktisko stāvokli.

AS “Latvenergo” ir iepazinusies ar Čiekurkalna attīstības biedrības 2017.gada 21.marta  atklāto vēstuli, kurā Biedrība lūdz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības  inspekciju  (VKPAI)  iekļaut  Rīgas  TEC-1  vēsturisko  ēku  valsts kultūras pieminekļu sarakstā, tādejādi garantējot ēkas saglabāšanu.

Darām zināmu, ka AS “Latvenergo” nepiekrīt Rīgas TEC-1 vēsturisko ēku iekļaut valsts kultūras pieminekļu sarakstā turpmāk norādīto iemeslu dēļ:

Rīgas TEC-1 vēsturiskās ēkas projekts nav unikāls, jo tā tika projektēta pēc tipveida projekta, kas pilnībā vai daļēji tika izmantots daudzu TEC būvniecībai PSRS teritorijā,  piemēram,  Ivanovas  TEC-2,  Habarovskas  TEC-1, Irkutskas  TEC-1,  Saratovas TEC-2, Darnicas TEC, Kijevā, BarnaulasTEC-2, Avtovskas TEC, Sankpēterburgā. Konkrēti Rīgas TEC-1 ražotnei tika piemērots Ivanovas TEC-2 tehniskais projekts.  

Rīgas TEC-1 vēsturiskās ēkas vizuālais skats no liela attāluma ir pievilcīgs, taču izpētot un analizējot to tuvumā ir skaidri saskatāmas  ēkas sliktā tehniskā stāvokļa pazīmes, kas liek secināt, ka tā ilgtermiņā nevar pastāvēt. Vēršam uzmanību uz to, ka ēkai nav nekādas siltuma izolācijas, jo vienīgais veids, kā ēkā tika nodrošināts siltums un uzturēta atbilstoša temperatūra, bija darbības laikā un enerģijas ražošanas procesā izdalīts siltums jeb siltuma zudumi. Divpadsmit gadu laikā kopš ēka netiek ekspluatēta, tai pēc būtības paredzētā režīmā, būves konstrukcijām novērojamas acīmredzamas pazīmes, kas tās ekspluatāciju padara bīstamu, jo ēka noārdās.   

Rīgas TEC-1 vēsturiskā ēka ir būvēta ar pagājušā gadsimta vidus padomju industriālajām būvēm raksturīgiem celtniecības risinājumiem, kas būtiski neatbilst mūsdienu energoefektivitātes un drošības prasībām. Piemēram, ēkas sienas joslām mūrētas no iekšsienu ķieģeļiem, sienu mūrējums ir ļoti nekvalitatīvs un ilgtermiņā nevar pastāvēt.  

Ēkas konstruktīvo elementu būvniecībā –  jumtam, izolācijai ir  izmantoti vairāk  nekā  200  m³ cilvēka veselībai bīstamā kancerogēnā azbesta. Būves logi ir ar vienkārtīgu stiklojumu, bez blīvējuma, jumta konstrukcija ir bez siltuma izolācijas, un 2012.gadā neatkarīgu, sertificētu ekspertu tehniskās ekspertīzes atzinumos tika konstatēts, ka ēkas svarīgāko elementu konstrukciju tehniskais nolietojums sasniedz no 40 līdz 60%.  

Rīgas TEC-1 vēsturiskā ēka būvēta pakāpeniski, vispirms montējot iekārtas pa kārtām un paralēli veidojot ēkas nesošo karkasu, to savstarpēji savienojot ar tehnoloģisko iekārtu metāla karkasa konstrukcijām, tādējādi iegūstot vienotu ēkas konstruktīvo noturību. Veicot daļēju vai pilnīgu   iekārtu demontāžu rodas potenciāls sagrūšanas risks vai var tikt izraisīta ēkas nesošo konstrukciju deformācija, kas var izsaukt nekontrolētu ēkas sagrūšanu.  

Vecā TEC-1 ražošanas ēka, atrodas teritorijā, kur šobrīd rīdzinieku vajadzībām darbojas  jaunā,  rekonstruētā  TEC-1  ražotne.  Saskaņā  ar  Aizsargjoslu  likuma  30.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumiem Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” un Rīgas Domes 20.12.2005. saistošo noteikumu „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 86. punktu 100 m rādiusā ap TEC-1 ražotni ir noteiktas drošības aizsargjosla un ierobežojumu zona, kurā aizliegts atrasties jebkādām  sabiedriska rakstura celtnēm, piemēram, muzejiem, kultūras iestādēm, būvēm tūrisma un rekreācijas nolūkiem, tirdzniecības rakstura objektiem ar lielu cilvēku kustību, transportlīdzekļu novietnēm, ielām, t.sk. gājēju ielām, kā arī citiem objektiem, kas var palielināt rūpniecisko avāriju risku vai šādas avārijas sekas. Puse no vecās ražošanas ēkas atrodas šo drošības aizsargjoslu un ierobežojuma zonu teritorijā, kas faktiski padara to neizmantojamu.  

Turklāt drošības apsvērumu dēļ TEC-1 kompleksa teritorijā iekļūšana nepiederošām personām ir ierobežota.  

2017. gada 6. aprīlī AS “Latvenergo” ir saņēmusi Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības un tās valdes priekšsēdētāja prof. Dr.art. Ojāra Spārīša atzinumu, ka degradētā vecā ražotnes būve neatbilst nevienai no 2003.gada 26.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr. 474 paredzētajai kultūras pieminekļu kategorijai, kas pamatotu rosinājumu minēto ēku atzīt par potenciālu industriālā mantojuma pieminekli. O.Spārītis aicina izvērtēt pretenzijas pamatu, kādēļ degradētu būvi pasludināt par kultūras vērtību, kam nav loģisku vai likumisku argumentu ēkas saglabāšanai pret tās īpašnieka vai lietotāja gribu. Secinājumā teikts: “Ja tendenciozā veidā par vērtību tiek piedāvāts kritiskā stāvoklī esošs būvobjekts, tad tā ir sabiedrības un ekspertu maldināšana. Vēl vairāk – nevienas valsts kultūras mantojuma aizsardzības likums nemudina uzlikt apgrūtinājumu tāda objekta īpašniekam, kas radītu klaju pretrunu ar valsts saimnieciskajām interesēm un ekonomiskā izdevīguma principu.”  

TEC-1 vēsturiskās ēkas saglabāšana būtiski apdraud jaunā TEC-1 ražošanas bloka ikdienas darbību, radot  nozīmīgus riskus tās  drošai un  nepārtrauktai ekspluatācijai. Pastāv draudi, ka kritiskā tehniskā stāvokļa dēļ Rīgas TEC-1 vēsturiskajai ēkai var iegrūt jumts, radot lielu vibrāciju, tādejādi negatīvi ietekmējot jaunā ražošanas bloka dārgās un modernās iekārtas, kuras var tik sabojātas. Šādā gadījumā AS “Latvenergo” tiktu radīti ievērojami materiālie zaudējumi.  

Termoelektrostacijām ir ciklisks raksturs, kas nozīmē, ka tās var darboties 30-40 gadus un tad jaunu jaudu ģenerēšanai ir nepieciešams veikt TEC rekonstrukciju un būvēt jaunu  ražotni.  Turklāt  jaunas  TEC  ražotnes  būvniecība  jāveic  neapstādinot  vecās  TEC ražotnes darbību. Līdz ar to, ņemot vērā TEC-1 kompleksa teritorijas ierobežoto platību un jau esošo infrastruktūru, tiek plānots, ka nākotnē Rīgas TEC-1 vēsturiskās ēkas vietā tiktu būvēta jauna TEC-1 ražotne.  

Saimnieciskā darbībā neizmantojamas ēkas saglabāšana radītu lielus materiālos zaudējumus. Provizoriskās izmaksas Rīgas TEC-1 vēsturiskās ēkas iekonservēšanai sasniegtu vairāk nekā 4 miljonus eiro (jumta seguma atjaunošana bez nesošās jumta konstrukcijas maiņas, kas jāizvērtē pēc konstrukciju noguruma un nestspējas aprēķiniem – 1.574 milj. EUR, Logu atjaunošana, fasādes lokāla iekonservēšana – 1.783 milj. EUR, Konstrukciju pastiprināšana 0.55 milj. EUR), bet ēkas uzturēšanas izdevumi sasniegtu vismaz 50 000 eiro gadā.  

2014.gadā tika izstrādāts Rīgas TEC-1, Viskaļu iela 16 un Viskaļu iela 16E, vecās ražotnes ēku un būvju (kopskaitā – 53) demontāžas tehniskais projekts, kurš tika saskaņots ar visām kompetentajām institūcijām un apstiprināts Rīgas pilsētas būvvaldē. 2015. gada 15. jūnijā, pamatojoties uz saskaņoto demontāžas tehnisko projektu, Rīgas pilsētas būvvaldē tika saņemta būvatļauja (Nr. BV-15-676-abv/z) vecās TEC-1 ražotnes ēku un būvju demontāžai Rīgas TEC-1.

AS “Latvenergo” sociāli atbildīgi izturas pret tās īpašumā esošo ēku ekspluatāciju un vēstures liecībām. Arī pēc TEC-1 rekonstrukcijas, kad darbā stājusies jaunā ražotne, AS  “Latvenergo” saimnieciskās darbības vajadzībām joprojām tiek izmantota vēsturiskā  TEC-1 biroju ēka, kurā tiek veikti atjaunošanas un uzturēšanas darbi. Savukārt, lai nodrošinātu Rīgas TEC-1 liecību saglabāšanu nākotnei, vēsturiski nozīmīgās tehnoloģiskās iekārtas un priekšmeti ir demontēti turpmākai saglabāšanai un iekļaušanai AS “Latvenergo” Enerģētikas muzeja krājumā kā spilgti sava laikmeta Rīgas enerģētikas vēstures artefakti un būs pieejami apmeklētājiem kopā ar foto un citiem dokumentiem par TEC-1 vēsturi.   AS “Latvenergo” kā sociāli atbildīgs komersants ar atbildību izturas pret enerģētikas vēstures un industriālā mantojuma saglabāšanu. Izveidots AS “Latvenergo” Enerģētikas muzejs, kurš 28.10.2016. ieguva valsts akreditēta muzeja statusu, kā arī ražošanas objektos notiek ekskursijas gida pavadībā.   

Ņemot  vērā  visu  iepriekš  minēto,  lūdzam  VKPAI  izvērtēt  AS “Latvenergo” argumentus un Rīgas TEC vēsturiskajai ēkai valsts kultūras pieminekļa statusu nepiešķirt.

Ivita Bidere

AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.