Klientu portāls elektrum.lv

Latvenergo un Ogres novads aicina līdzdarboties Vedzes upes attīrīšanas projektā

16.05.2017.

Ar AS “Latvenergo” iniciatīvu 20. maijā tiek uzsākts Vedzes upes tīrīšanas projekts, kas iekļaujas Latvenergo koncerna ceļotājzivju populācijas atjaunošanas Daugavā izpētē. Sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību, biedrību ”Mēs zivīm” un zinātniekiem īstenotā 12 km garās Vedzes attīrīšana uzlabos tās ekoloģisko kvalitāti un nodrošinās labvēlīgākus apstākļus lašveidīgajām zivīm. Latvenergo koncerna ceļotājzivju projekta ietvaros tiek pētīta zivju migrācijas atmiņa un to iespējamā atgriešanās Daugavas baseinā.

Vedze ir viena no Daugavas baseina upēm, kas ir piemērota lašveidīgo – lašu, foreļu un taimiņu, nārstam, jo tās straujteces un dabiskie upes posmi ir ar akmeņainu, oļainu vai granšainu gultni.  Upes tīrīšana ir turpinājums Latvenergo koncerna vairākus gadus realizētajam projektam par ceļotājzivju populācijas atjaunošanu Daugavā un izpēti Daugavas baseina upēs, lai novērtētu to spēju iedzīvoties un instinktīvo migrācijas atmiņu, atgriežoties to sākotnējā dzīves vietā.

12 km garās upes tīrīšanu plānots veikt pa posmiem ar darbu noslēgumu augustā. Tās pirmā posma (pik. 42/00 – 00/00) sakopšanas talka noritēs 20. maijā, sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību, biedrību “Mēs zivīm” un zinātniekiem un piedaloties Latvenergo koncerna darbiniekiem. Noslēdzoties Vedzes upes sakopšanai, ir plānota zivju mazuļu ielaišana. Vedzes upes tīrīšanas talkā iesaistīsies Ogres Valsts ģimnāzijas un sākumskolas skolēni, kuriem interesē norises dabā. Bērni apkārtējā mežā uzstādīs novada skolās izgatavotos putnu būrīšus, un, ejot pa takām iepazīs augus, kā arī zinošu skolotāju vadībā uzzinās par izdzīvošanas iespējām mežā.

Vedzes attīrīšana no sakritušajiem koku sagāzumiem un bebru aizsprostiem uzlabos ūdens caurvades spēju, ekoloģisko kvalitāti un nodrošinās labvēlīgākus apstākļus lašveidīgajām zivīm un strauta nēģim. Šobrīd upē daudzviet dēļ iekritušajiem kokiem ir lokāli krasta izskalojumi, savukārt bebru aizsprosti apgrūtina dabisku migrāciju.

Tīrīšanas darbi tiks veikti virzienā pret straumi ar rokas instrumentiem bez grunts izņemšanas un upes gultnes pārveidošanas. No upes gultnes izceltos kokus un zarus novietos upes krastā,  un, kur tas iespējams, no upes izceltie koki un zari tiks sašķeldoti. Pārējie atkritumi tiks savākti un nodoti apsaimniekošanai atkritumu apsaimniekošanas organizācijai. Vedzes upes tīrīšanai ir saņemti tehniskie noteikumi no Valsts vides dienesta.

Vedze ir Līčupes pieteka, un tā ietek Ogrē, kopā iekļaujoties Daugavas upes baseinā. Tās garums ir 12 km, sateces baseins 26 km2. Vedze atrodas Vidzemes Centrālās augstienes rietumu daļā paugurainā reljefā, veidojot lokālus paaugstinājumus, ieplakas un ielejveida pazeminājumus. Savā tecējumā tā šķērso Ērgļu novada Ērgļu, Ogres novada Mazozolu un Amatas novada Zaubes pagastus.

AS „Latvenergo” kā videi draudzīgs elektroenerģijas ražotājs nepārtraukti pilnveido savas darbības, lai saglabātu un uzlabotu bioloģisko daudzveidību dabā. Ik gadu Daugavas baseina ūdenstilpēs kopumā tiek ielaisti 6 300 000 dažādu sugu zivju mazuļu un kāpuru – laši, taimiņi, līdaklas, vimbas, zandarti, sīgas un nēģi. Savukārt maijā, zivju nārsta laikā, Daugavā pie Ikšķiles un Kaibalas tiek ievietotas 400 mākslīgās zivju nārsta ligzdas.

Ilvija Līvmane

AS “Latvenergo”
Komunikācijas projektu vadītāja
Tālr.: 67728815; 29335228
Ilvija.livmane@latvenergo.lv

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.