Klientu portāls elektrum.lv

Rīgas termoelektrostacijas

AS „Latvenergo” pieder divas lielas termoelektrostacijas – Rīgas TEC-1 un Rīgas TEC-2.

Modernizētās Latvenergo koncerna Rīgas TEC pārsvarā tiek darbināts siltuma slodzes segšanai, pamatā strādājot augsti efektīvā koģenerācijas režīmā. Tādējādi elektroenerģijas ražošana termoelektrostacijās lielā mērā pakārtota siltumenerģijas patēriņam, kas savukārt ir atkarīgs no klimatiskajiem apstākļiem un apkures sezonas ilguma, kā arī elektroenerģijas tirgus situācijas.

Rīgas TEC garantē Latvijai būtiskas elektroenerģijas bāzes jaudas, kas spēj gandrīz pilnībā nodrošināt Latvijas elektroenerģijas patēriņu situācijās, kad kādu apstākļu ietekmē ir ierobežots elektroenerģijas imports no ārvalstīm. Tādās situācijās tās darbojas kā stabilas bāzes jaudas ražotnes, kas spēj operatīvi aizpildīt ārējo piegāžu iztrūkumu.

Rīgas TEC kā pamata kurināmo izmanto dabasgāzi, kas ir videi draudzīgākais no enerģijas ražošanai pieejamo fosilo kurināmo veidiem. Rūpējoties par siltumapgādes drošumu, gadījumiem, kad avārijas kārtā tiek pārtraukta dabasgāzes pievade, Rīgas TEC tiek glabāts avārijas kurināmais – dīzeļdegviela.

2015. gadā Rīgas TEC saražo 2 025 GWh elektroenerģijas, kas ir par 23 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Rīgas TEC darbojas efektīvi un elastīgi, darbības režīmus pielāgojot elektroenerģijas tirgus apstākļiem. Rīgas TEC saražotais elektroenerģijas daudzums 2015. gadā ir 52 % no kopējā Latvenergo koncerna saražotā elektroenerģijas daudzuma.

Savukārt Rīgas TEC 2015. gadā saražotais siltumenerģijas apjoms ir 2 175 GWh, un tas ir par 6 % mazāks nekā gadu iepriekš. Siltumenerģijas ražošana Rīgas TEC ir pakārtota siltumenerģijas pieprasījumam, ko nosaka ārgaisa temperatūra un apkures sezonas ilgums. Rīgas TEC saražotā siltumenerģija tiek pārdota par regulētiem tarifiem Rīgas siltumapgādes uzņēmumam.

 • Rīgas TEC-1

  Rīgas TEC-1 (celta 1952. – 1960.) pilnībā rekonstruēta 2005. gadā. Stacijā tiek ekspluatētas divas gāzes turbīnas, viena tvaika turbīna un trīs ūdenssildāmie katli centralizētai siltumapgādei. TEC-1 uzstādītā elektriskā jauda ir 144 MWel, bet siltuma jauda – 493 MWth.

  Stacijas darbības pamatā ir kombinēta siltuma un elektroenerģijas ražošana. Izstrādāto elektroenerģiju TEC-1 nodod AS “Latvijas elektriskie tīkli”, bet saražoto siltumenerģiju realizē AS “Rīgas siltums”, kas nodrošina centrālo apkuri un karstā ūdens piegādi Rīgas pilsētā.

  TEC-1 pēc rekonstrukcijas nodrošina ES un atbilstošo Latvijas vides normatīvu prasību izpildi. 

   2015. gadā TEC-1 saražoja 464 GWh elektroenerģijas un 978 GWh siltumenerģijas.

 • Rīgas TEC-2

  Rīgas TEC-2 ir lielākā Latvijas siltumelektrostacija. Savu darbību tā sāk 1973. gadā. Rīgas TEC-2 rekonstrukcija sākta 2006. gadā: tās pirmā kārta (pirmā energobloka izbūve) pabeigta 2008. gada beigās, otrā kārta (otrā energobloka izbūve) pabeigta 2013.gadā, ļaujot  elektroenerģijas izstrādi  veikt arī kondensācijas režīmā, tas ir būtiski no energoapgādes drošuma viedokļa. Rīgas termoelektrostacijas spēj garantēt tā dēvēto bāzes jaudu un gandrīz pilnībā nodrošināt Latvijas elektroenerģijas patēriņu.

  Termoelektrostacijas ir būtiska AS „Latvenergo” ražošanas portfeļa  sastāvdaļa. Brīvā elektroenerģijas tirgus apstākļos priekšrocība ir TEC spēja elastīgi reaģēt uz gāzes un elektroenerģijas cenu izmaiņām tirgū, pieņemot ekonomiski izdevīgu lēmumu ražot elektroenerģiju pašiem vai iegādāties to biržā. Tāpat termoelektrostaciju esamība  ļauj ierobežot elektroenerģijas cenu pieauguma risku.

  Tāpat Rīgas TEC-2 jaudu pieejamība kondensācijas režīmā nodrošina importētās elektrības cenas ierobežošanu periodos, kad elektroenerģijas pārvades jaudas ir nepietiekamas (galvenokārt vasarā).

  Rīgas TEC-2 (abi bloki) jauda pēc rekonstrukcijas
  Koģenerācijas režīmā siltuma jauda – 544 MW
  elektriskā  jauda – 832 MW
  Kondensācijas režīmā elektriskā jauda – 881 MW
  Siltuma jauda (ieskaitot ūdens sildāmos katlus) 1124 MW

  2015. gadā Rīgas TEC-2 saražoja 1561 GWh elektroenerģijas un 1197 GWh siltumenerģijas.

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.