Klientu portāls elektrum.lv

Vizītkarte

 • Dibināšanas gads

  1939. gada 22. decembris ir nozīmīgs enerģētikas vēsturei Latvijā, jo šajā dienā darbu sāk Valsts Elektrības uzņēmums ”Ķegums”. To atzīmējam arī kā pašreizējās AS "Latvenergo" dzimšanas dienu.

 • Darbības joma

  Latvenergo koncerns ir Baltijas mēroga energoapgādes pakalpojumu sniedzējs, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu pārvaldību.

  Latvenergo koncerna struktūru veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķirošā ietekme ir mātessabiedrībai AS „Latvenergo” un kurā ietilpst septiņas meitassabiedrības. Visas AS  „Latvenergo” akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. 

 • Nodarbinātie

  2015. gada beigās Latvenergo koncernā nodarbināti 4 177 darbinieki, no tiem 1 464 strādā AS „Latvenergo”.

  Atalgojuma politikas principi ir veidoti ar mērķi uzturēt motivējošu un konkurētspējīgu atalgojuma vienlaikus racionāli izmantojot finanšu resursus. Galvenie atalgojuma politikas pamatprincipi ir:

  • darbinieku atalgojums ir atkarīgs no darbinieka kvalifikācijas, pieredzes, spējām, attieksmes un ieguldījuma kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanā;
  • darbinieku individuālie mērķi/uzdevumi tiek sasaistīti ar kapitālsabiedrības mērķu izpildi;
  • darbinieku atalgojums tiek veidots un uzturēts tā, lai sabalansētu darbinieku atalgojumu ar atalgojuma līmeni darba tirgū.

 • Finanšu rādītāji


   

  Latvenergo koncerns Mērv. 2014 2015
  Ieņēmumi milj. EUR 1 011 929
  EBITDA 1) milj. EUR 237 307
  Peļņa milj. EUR 30 85
  Aktīvi milj. EUR 3 487 3 517
  Pašu kapitāls milj. EUR 2 021 2 097
  Neto aizņēmumi2) milj. EUR 706 693
  Neto aizņēmumi/EBITDA 3) milj. EUR 3,0 2,3

   

  1 ) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma.
  2) Neto aizņēmumi – aizņēmumi perioda beigās mīnus nauda un naudas ekvivalenti perioda beigās.
  3) Neto aizņēmumi/EBITDA –neto aizņēmumi / EBITDA

  Starptautiskā kredītreitingu aģentūra „Moody’s Investors Service”  ir noteikusi AS “Latvenergo” kredītreitingu - Baa2 (stabils).

  Latvenergo koncerns reizi ceturksnī publicē arī starpperiodu finanšu pārskatus.
  Vairāk informācijas sadaļā Investoriem/ Pārskati.

 • Pārdošanas rādītāji

   

  Latvenergo koncerns Mērv. 2014 2015
  Mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija GWh 8 688 7 869
  Tirgus daļa Baltijā % 35 32
  Mazumtirdzniecības klienti skaits 876 tūkst. 865 tūkst.
  Pārdotā siltumenerģija GWh 2 442 2 318
 • Tehniskie rādītāji

   

  Latvenergo koncerns Mērv. 2014 2015
  Uzstādītā elektriskā jauda MWel 2 569 2 569
  Uzstādītā siltuma jauda MWth 1 844 1 844
  Sadale:
  līniju garums
  transformatoru jauda

  km
  MVA

  94 609
  5 869

  94 120
  5 881
  Pārvade:
  līniju garums
  transformatoru jauda

  km
  MVA

  5 273
  8 900

  5 251
  8 927
© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.