Klientu portāls elektrum.lv

Slimnīcas iela 6c, Rīga

AS „Latvenergo” pārdod nekustamo īpašumu Slimnīcas ielā 6c, Rīga

Izsoles objekts – AS „Latvenergo” nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0100 603 0145, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 103 0044 005 ar lietderīgo platību 285.9 m², adrese – Slimnīcas iela 6C, Rīga. Īpašumtiesības nostiprinātas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000540587.

Izsoles objekts saistīts ar zemes vienību (kadastra apzīmējums 0100 103 0044), kas ietilpst īpašuma ar kadastra numuru 0100 103 0044, adrese: Plēksnes iela 6, Rīga, sastāvā un reģistrēta Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6415. Minētā zemes vienība pieder trešajai personai un neietilpst Izsoles objekta sastāvā.

Izsoles sākuma cena -   27300 EUR (Divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti euro).
 

 

 

 

 

Objekta atrašanās vieta

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.