Klientu portāls elektrum.lv

Nometņu iela 159, Daugavpils

Izsoles objekts – AS „Latvenergo” nekustamie īpašumi, kas tiek pārdoti kā lietu kopība:

  1. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0500 022 1601, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 022 1601, 11345 m² platībā un divām būvēm – administratīvās ēkas  ar kadastra apzīmējumu 0500 022 1601 001, ar platību 392.30 m² un administratīvās ēkas  ar kadastra apzīmējumu 0500 022 1601 002, ar platību 947.30 m², adrese – Nometņu iela 159, Daugavpils.
  2. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0500 022 1611, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 022 1611, 7638 m² platībā, adrese – Nometņu iela 159, Daugavpils.
  3. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0500 522 1601, sastāv no divām būvēm – saimniecības ēkas  ar kadastra apzīmējumu 0500 022 1601 003, ar platību 671.20 m² un saimniecības ēkas  ar kadastra apzīmējumu 0500 022 1601 004, ar platību 543.80 m², adrese – Nometņu iela 159 k-4, Daugavpils; Nometņu iela 159 k-3, Daugavpils.
  4. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0500 522 0010, sastāv no būves – radiomasts ar kadastra apzīmējumu 0500 022 1601 005, adrese – Nometņu iela 159, Daugavpils.

Nekustamo īpašumu īpašumtiesības nostiprinātas Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļa, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumi Nr.100000488445, Nr.4959, Nr.100000468501, Nr.2386.

Izsoles sākuma cena -   160 000 EUR (Viens simts sešdesmit tūkstoši EUR).

Dalības maksa- 150 EUR (Viens simts piecdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: „Nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 0500 022 1601, 0500 022 1611, 0500 522 1601 un 0500 522 0010, adrese: Nometņu iela 159, Daugavpils, Izsoles Dalības maksa”;

Drošības nauda -  10% (desmit procentu) apmērā no Izsoles objekta Sākuma cenas, t.i., 16 000 EUR (Sešpadsmit tūkstoši euro), kā maksājuma mērķi norādot: „Nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 0500 022 1601, 0500 022 1611, 0500 522 1601 un 0500 522 0010, adrese: Nometņu iela 159, Daugavpils, Izsoles Drošības maksa”.

Izsoles laiks – 2015. gada 20.augusts, plkst. 13.00.

Izsoles norises vieta: AS „Latvenergo” ēkā Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, apspriežu zālē 0.10.

Drošības naudu un dalības maksu  jāiemaksā līdz Pieteikuma iesniegšanai AS "Latvenergo", reģ. Nr. 40003032949, norēķinu kontā: LV24UNLA0001000221208, AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X.

Iepazīties ar Izsoles objekta dokumentāciju,  izsoles noteikumiem  un reģistrēties dalībai Izsolē, vai vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, 1.30 telpā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar Izsoles koordinatoru pa tālr. 67728806, mob. 29298833.

Izsoles dalībnieku reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pieņemšana tiek pārtraukta 2015.gada 18.augustā plkst. 16.00. 

  

 

 

 

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.