Klientu portāls elektrum.lv

Nometņu iela 159, Daugavpils

Izsoles objekts – AS “Latvenergo” nekustamais īpašums, kurš tiek pārdots kā vairāku saimnieciski saistītu un nedalāmu īpašumu kopums:

  1. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0500 022 1601, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 022 1601, 11345 m² platībā un divām būvēm – administratīvās ēkas  ar kadastra apzīmējumu 0500 022 1601 001, ar platību 392.30 m² un administratīvās ēkas  ar kadastra apzīmējumu 0500 022 1601 002, ar platību 947.30 m², adrese – Nometņu iela 159, Daugavpils. Īpašumtiesības nostiprinātas Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000488445.
  2. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0500 022 1611, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 022 1611, 7638 m² platībā, adrese – Nometņu iela 159, Daugavpils. Īpašumtiesības nostiprinātas Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4959.
  3. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0500 522 1601, sastāv no divām būvēm – saimniecības ēkas  ar kadastra apzīmējumu 0500 022 1601 003, ar platību 671.20 m², adrese: Nometņu iela 159 k-3, Daugavpils  un saimniecības ēkas  ar kadastra apzīmējumu 0500 022 1601 004, ar platību 543.80 m², adrese – Nometņu iela 159 k-4, Daugavpils. Īpašumtiesības nostiprinātas Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000468501.
  4. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0500 522 0010, sastāv no būves – radiomasts ar kadastra apzīmējumu 0500 022 1601 005, adrese – Nometņu iela 159, Daugavpils. Īpašumtiesības nostiprinātas Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2386.

Izsoles sākuma cena – 101 600 EUR (Viens simts viens tūkstotis seši simti euro).

Dalības maksa – 100 EUR (Viens simts euro), kā maksājuma mērķi norādot: “Nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 0500 022 1601, 0500 022 1611, 0500 522 1601 un 0500 522 0010, adrese: Nometņu iela 159, Daugavpils, Izsoles Dalības maksa”.

Drošības nauda  – 10 160 EUR (Desmit tūkstoši viens simts sešdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: “Nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 0500 022 1601, 0500 022 1611, 0500 522 1601 un 0500 522 0010, adrese: Nometņu iela 159, Daugavpils, Izsoles Drošības maksa”.

Izsoles laiks – 2017. gada 10.augustā, plkst. 11.00.

  Izsoles norises vieta: AS “Latvenergo” ēkā Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā.

Drošības naudu un dalības maksu  jāiemaksā līdz Pieteikuma iesniegšanai AS “Latvenergo”, reģ. Nr. 40003032949, norēķinu kontā: LV24UNLA0001000221208, AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X.

Iepazīties ar Izsoles objekta dokumentāciju,  izsoles noteikumiem  un reģistrēties dalībai Izsolē, vai vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar Izsoles koordinatoru pa tālr. 67728806, mob. tālr. 25678167. Izsoles dalībnieku reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pieņemšana tiek pārtraukta 2017.gada 8.augustā plkst. 12.00.

 

 

 

 

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.