Klientu portāls elektrum.lv

„Aiviekste 62”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads

AS „Latvenergo” nekustamais īpašums ar kadastra Nr.7062 012 0122, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 6164 m² un trīs ēkām - ēdnīcas ar kadastra apzīmējumu 7062 012 0073 001 (ēkas kopējā platība 822.50 m²), veikala ar kadastra apzīmējumu 7062 012 0073 002 (ēkas kopējā platība 474.80 m²)  un taras noliktavas ar kadastra apzīmējumu 7062 012 0073 003 (ēkas kopējā platība 66.10 m²), adrese – „Aiviekste 62”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Madonas rajona tiesas  zemesgrāmatu nodaļā, Kalsnavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000521963.

Kontaktinformācija: AS "Latvenergo" Nekustamo īpašumu pārvaldības funkcijas projektu vadītāja Inga Braunere, tālr. 67728806, 29298833, e-pasts: inga.braunere@latvenergo.lv

 

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.