Klientu portāls elektrum.lv

Latvenergo koncerna ētikas pamatprincipi sadarbībai ar līgumpartneriem

Lai nodrošinātu  vienotu izpratni par atbildīgas un ētiskas biznesa vides veidošanu un ievērošanu koncernā, kā arī veicinātu cieņu un lojalitāti, AS „Latvenergo” apkopojis rīcības normas „Ētikas kodeksā”.

Vērtības un principi, ko ievēro un godā Latvenergo koncerns, ir: 
atbildība, efektivitāte, atvērtība, ilgtspēja un godīgums.

Koncerna līgumpartneri tiek aicināti ievērot līdzvērtīgus ētikas principus un balstīt savstarpējo sadarbību  uz godprātīgiem biznesa sadarbības principiem.

Pamatā tās ir trīs lietas: godīga attieksme, interešu konflikta situāciju aizliegums, krāpšanas un korupcijas aizliegums.

Latvenergo koncerna „Ētikas kodeksā” ir nostiprinātas koncerna kapitālsabiedrību un darbinieku darbības un rīcības pamatprincipi sadarbībā ar sadarbības partneriem.

Godīga attieksme
Latvenergo koncernā valda godīga attieksme gan pret darbiniekiem, gan klientiem un piegādātājiem, ikvienam tiek sniegta patiesa un pārbaudīta informācija. Sadarbībai  koncerns izvēlas tādus partnerus, kuri savā darbībā ievēro līdzvērtīgus ētikas principus, ievēro godīgas konkurences noteikumus un nerada situācijas, kurās var veidoties  priekšrocības kādiem noteiktiem partneriem. Latvenergo koncerns atbalsta godīgu komercpraksi, ievēro godīgas konkurences noteikumus, neiesaistās konkurenci ierobežojošos, koruptīvos vai diskriminējošos darījumos.Latvenergo koncerns nodrošina darbiniekiem un darbuzņēmējiem drošu un nediskriminējošu darba vidi.

Interešu konflikta situāciju aizliegums
Latvenergo koncerna kapitālsabiedrību darbinieki lēmumus pieņem tikai un vienīgi darba devēja interesēs. Latvenergo koncerns ir izstrādājis darbību kopumu, lai nepieļautu interešu konflikta situācijas darbinieku darbā.

Interešu konflikts Latvenergo koncernā ir definēts kā situācija, kad darba pienākumu veikšanai darbiniekam  jāpieņem lēmums, jāierosina vai kā citādi jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas, ar amata pienākumiem  nesaistītas darbības, kas var ietekmēt paša darbinieka, viņa radinieku, personu, ar kurām viņam ir kopīga saimniecība, vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Lai mazinātu interešu konflikta risku, Latvenergo koncerna „Ētikas kodekss” arī nosaka – pildot savus darba pienākumus, darbinieki nepieņem un nepiedāvā nekādas materiālas vērtības, mantiska vai cita rakstura labumu, t.sk. dāvanas, pateicības naudu, komisijas naudu vai jebkādas citas vērtīgas lietas kā pamudinājumu vai atlīdzību. Izņēmums ir tikai reprezentācijas dāvanas, reklāmas priekšmeti, kā arī  citas lietas, kuru materiālā vērtība ir nenozīmīga.

Latvenergo koncerna sadarbības partneri tiek aicināti rīkoties tā, lai neradītu aizdomas par interešu konflikta situāciju sadarbībā ar Latvenergo koncerna kapitālsabiedrībām, tajā skaitā cienīt Latvenergo koncernā noteiktos dāvanu pieņemšanas ierobežojumus un nepiedāvāt Latvenergo koncerna darbiniekiem materiālas vērtības kā pamudinājumu vai atlīdzību.

Krāpšanas un korupcijas aizliegums
Latvenergo koncerns savā darbībā nepieļauj krāpšanu un korupciju un sadarbojas ar tādiem  sadarbības partneriem, kas  izprot Latvenergo koncerna „Ētikas kodeksā” nostiprināto vērtību nepieciešamību un atbalsta Latvenergo koncernu godīgas biznesa prakses veidošanā, kā arī apņemas nepieļaut korupciju un krāpšanu. Latvenergo koncerna sadarbības partneri tiek aicināti nepieļaut krāpnieciskas un koruptīvas darbības gan sadarbībā ar Latvenergo koncerna kapitālsabiedrībām, gan arī savā darbībā.

Sadarbība
Latvenergo koncerna līgumpartneri tiek aicināti ievērot līdzvērtīgus ētikas principus un balstīt savstarpējo sadarbību  uz godprātīgiem biznesa sadarbības principiem. Lai ieviestu šos principus sadarbībā ar Latvenergo koncernu, slēdzot sadarbības līgumu, Latvenergo koncerna kapitālsabiedrības aicina savus sadarbības partnerus sniegt apliecinājumu par augstu ētikas principu ievērošanu savstarpējā sadarbībā.Latvenergo koncerna ētikas pamatprincipi tiek ievēroti  visās Latvenergo koncerna organizētajās iepirkumu procedūrās, slēdzot līgumus ar sadarbības partneriem, kā arī visā sadarbības laikā.

Ja sadarbības partnerim rodas aizdomas par Latvenergo koncerna darbinieku ētikas pamatprincipu pārkāpumiem, lūdzam par to rakstiski informēt Latvenergo koncerna attiecīgo kapitālsabiedrību.

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.